Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1273-2017
                       Р Е Ш Е Н И Е № 525
гр. Видин, 10.11.2017 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1273……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Обжалван е издаден Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К №1688943, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП наГ.Р.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, извършено на 03.06.2017 г. в 09,46 ч.на път I-1, км.32+727, отклонение за с. М., при ограничение на скоростта 60 km/h,въведено с пътен знак „В26“, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR-1M № 623, клип № 2561, за превишаване на разрешената скорост с 38 км/ч., при управление на МПС „Мерцедес 312 Д“ с регистрационен номер К9782ВА.
Жалбоподателят в депозираната жалба желае да бъде отменен обжалваният електронен фиш.
Въззиваемата странав писмено становище, придружаващо жалбата и административнонаказателната преписка /л.2/ заема становище да се потвърди електронния фиш като законосъобразен и обоснован.Процесуалният и представител  заема идентично становище в с.з.
Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и след като съобрази доводите и исканията на страните, намира и приема за установено следното:
 На жалбоподателя е бил издаден Електронен фиш за налагане на административно наказание глоба за нарушение, извършено на 03.06.2017 г. в 09,46 ч.на път I-1, км.32+727, отклонение за с. Макреш, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR-1M № 623, клип № 2561, за превишаване на разрешената скорост с 38 км/ч. при управление на МПС.  Жалбоподателят е управлявал МПС „Мерцедес 312 Д“ с регистрационен номер К9782ВА със скорост от98 км/ч, при разрешена скорост от 60 км/ч. Скоростта от  98 км/ч е с 3 км/ч по-ниска от отчетената от автоматизираното техническо средство от 101 км/ч – т.е. след приспаднат толеранс от минус 3 км/ч.
 Нарушението било заснето с годно автоматизирано техническо средство № TFR-1M №623, клип № 2561, преминало през метрологична проверка, /видно от приложеното като доказателство заверено копие на протокол/. На жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Жалбоподателят не е посочил лице, което да е било водач на това МПС по време на нарушението, а се възползва от правото си да обжалва така издадения против него електронен фиш.
Фактите се установяват от всички приложени по делото писмени доказателства.
При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът счита, че е налице осъществен състав на административно нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДП от страна на водача на МПС, тъй като същият се е движил със скорост от 98 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. Касае се за ангажиране на административнонаказателна отговорност на правен субект, който е посочен по изричните разпоредби на закона чл. 188, ал. 1 от Закона за движение по пътищата – а именно собственика на МПС. Освен това, жалбоподателят, както се посочи по-горе, не е посочил друго лице като действителен водач, съгласно нормата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП.
Относно наведеното в жалбата възражение:
В конкретния казус е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил, посредством "Мобилна система за видео контрол на нарушенията на правилата за движение – TFR-1M" /видно от приложения по делото протокол от проверка № 2-11-15 на № TFR-1M № 645, според който техническото средство съответства на одобрения тип/. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на ел. фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл. 165, ал. 3 ЗДвП и в резултат на постановеното Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. ОСК на ВАС, ограничаващо приложното поле на ел. фиш единствено до нарушения, заснети със стационарни системи, предвид липсата на ясна регламентация за действието на мобилните такива, Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./. С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно тази наредба издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал.1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП, функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Регламентираното в чл. 189, ал.4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че наведеното в жалбата възражение в този смисъл е неоснователно, поради което същото не може да породи целения с жалбата ефект по отмяна на издадения ел. фиш.
Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОД на МВР - Видин/, мястото /път I-1, км.32+727, отклонение за с. Макреш/, датата /03.06.2017 г. /, точният час на извършване на нарушението /09,46 ч./, регистрационният номер на моторното превозно средство /К9782ВА /, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство  /Г.Р.С., ЕГН **********,***/, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост – 98 км/ч, при ограничение 60 км/ч., нарушената разпоредба /чл. 21, ал.2 от ЗДвП/, размерът на глобата /300 лева/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.
 Само за пълнота следва да се отбележи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш, свързани с липсата на дата на издаването му, автор или наименование на издаващия орган, липса на подпис и печат, липсата на отразяване в електронния фиш на срока за неговото обжалване, както и органът, пред когото се обжалва. В нормата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП изчерпателно са изброени реквизитите на електронния фиш, като такива реквизити на фиша не са посочени и не се изискват. Наред с това в §1 от ДР на ЗАНН пък е залегнало, че е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Т.е. електронният фиш представлява не волеизявление на определен орган, а електронно обективирано такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно – информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Действително съобразно разпоредбата на чл. 189, ал. 11 от ЗДвП влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Това приравняване обаче е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронните фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и изискването за задължителни реквизити по чл. 57 от ЗАНН, както и пренасяне, респ. прилагане на сроковете по чл. 34, ал.1 от ЗАНН.
След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, тъй като на03.06.2017 г. в 09,46 ч.на път I-1, км.32+727, отклонение за с. Макреш, при ограничение на скоростта 60 km/h, въведено с пътен знак „В26“,е управлявал МПС „Мерцедес 312 Д“ с регистрационен номер К9782ВАсъс скорост от 98 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч.,въведено с пътен знак „В26“,   установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR-1M № 623, клип № 2561. Фактическите констатации, отразени в електронния фиш, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателства, прочетени и приети по надлежния ред.
Разпоредбата на чл. 182,  ал. 2, т. 4 от ЗДвП (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h предвижда административно наказание глоба в размер на 300 лева за водач, В конкретния случай разрешената максимална скорост /60 км/ч./ е била превишена с 38 км/ч. Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер / глоба в размер на 300 лева/, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш.
 Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът,
 
Р Е Ш И:
 
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 1688943, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП на Г.Р.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, извършено на 03.06.2017 г. в 09,46 ч.на път I-1, км.32+727, отклонение за с. Макреш, при ограничение на скоростта 60 km/h, въведено с пътен знак „В26“, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR-1M № 623, клип № 2561, за превишаване на разрешената скорост с 38 км/ч., при управление на МПС „Мерцедес 312 Д“ с регистрационен номер К9782ВА.
              Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници