Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 968-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 459
гр. Видин,  13.10.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В.Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 968……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от ТВВ" ООД, ЕИК 105014364, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, СО - район Лозенец, ул. „Орел" № 11, ет. 2, ап. 1, представлявано от: Б.М.П., ЕГН **********, против Наказателно постановление № РД-10-17/14.02.2017 г. на председателя на Съвета за електронни медии, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 126, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията–  имуществена санкция в размер на 15000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 9, т. 1 от Закона за радиото и телевизията.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з.  
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в представено по делото да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.        
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
            На 05.08.2016 г. в рамките на регулярен мониторинг на програма „ТВВ" на доставчика на медийни услуги „ТВВ" ООД е установено, че на 04.08.2016 г. от 20:29:49 ч. до 20:30:45 ч. е излъчено следното търговско съобщение: Текст: Женски глас зад кадър: „За първи път във Видин - Наргиле бар „Люас". Великолепно съчетание от уют, въображение и релакс за сетивата в компанията на ароматни наргилета ще направят всеки миг незабравим, а желанието - неустоимо. Наргиле бар „Люас" - екзотични наргилета с уникални аромати, шотове, шейкове, коктейли, композирани с вкус за вашето специално парти, забавление или релакс. Очакваме ви във Видин, комплекс „Съединение" 12 от осем до два часа след полунощ. Петък и събота - от осем до четири сутринта. Телефон за резервации: 0896 754154. Наргиле бар „Люас"!" Картина: 20:29:49 - в долен ляв ъгъл на екрана - емблема NARGILE BAR, която периодически се окрупнява на целия екран; общ план вход с оскъдно осветление и светеща емблема NARGILE BAR и влизаща в заведението фигура, интериор на питейно заведение - ниски маси с насядали хора, бар, барман, наливащ напитки, седящи пред бара момичета, детайли от декорации; наргиле и стъклени бутилки на ниска маса и седящ мъж с цигара в лявата ръка; профил на млада жена, която пуши с наргиле; 4 млади жени седят около наргиле върху ниска маса; млад мъж подготвя наргиле за пушене. 20:30:11 - младежи пият шотове на екс, а сред тях се вижда момче на видима възраст около 9-11 години, също седнало пред маса с наргиле. 20:30:14 - редица от стъклени чаши с жълта течност /наподобяваща плодов сок/ -вижда се гърлото на стъклена бутилка с тъмно кафява напитка, от която са долива в чашите, барман, който долива в кръгла чаша от същата бутилка; общ план на бара с двама бармани и седящи клиентки на столчетата отпред, млади жени седят около ниска масичка с наргиле. 20:30:22 - метална конструкция на тента пред стена с прозоречни ниши, на които са окачени постери на Наргиле бар "Люас", входът на заведението през деня; 20:30:25 - интериор на заведението - две млади жени танцуват, общ план на заведението с дискретна светлина, група млади жени, седнали около наргиле на ниска маса; 20:30:36 - общ план на входа на заведението през деня; 20:30:38 - интериор на заведението - млади танцуващи жени; 20:30:41 - близък план на млада жена, която пуши с наргиле и издишва облак дим, който се разстила по екрана. Надпис: гр. Видин, ж.к. "Съединение" 12, за резервации 0896/754154 Така описаното търговско съобщение е излъчено в часови пояс, когато детската аудитория е активна. В рекламата на нощното заведение се акцентира върху тютюнопушенето посредством наргиле, върху консумацията на различни напитки, включително и алкохолни, като възможност за незабравимо преживяване. Представянето по описания начин на възможността да прекараш свободното време, както и личните си празници, още повече включвайки кадри на младежи, пиещи шотове, сред които е и дете, създават опасност от физическо и морално увреждане на децата.
          Прието е от актосъставителя Т.Т., че като е излъчил на 04.08.2016 г. описаното рекламно съобщение на Наргиле бар „Люас", доставчикът на медийни услуги „ТВВ" ООД е нарушил забраната търговските съобщения да създават опасност за физическа или морална вреда на децата, с което е нарушил чл. 75, ал. 9, т. 1 от Закона за радиото и телевизията, за което нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № НД-01-63/ 21.10.2016 г., съставен от Т.И.Т., на длъжност старши инспектор в Съвета за електронни медии.               
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Т.Т. - актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.    
         Съгласно чл. 75,(9) от Закона за радиото и телевизията. Търговските съобщения не трябва да: 1. създават опасност за физическа или морална вреда на децата. По делото е представено копие от Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие от 02.04.2013г. , сключено на основание чл. 32, ал. 6 от ЗРТ между СЕМ, ДАЗД и доставчиците на медийни услуги, както и Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, утвърдено от председателя на СЕМ и съгласувано с председателя на ДАЗД. Съгласно т. 29 и т. 30 от последните доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на предаване или форми на търговски съобщения, с изключение на филми, сериали и други кинематографични съобщения, насочени към деца или в които има участие на дете, или дете, което употребява алкохолни напитки, и не се насърчава прекомерната употреба на такива напитки, както и за цигари и други тютюневи изделия, насочени към деца, или в които има участие на дете, или има дете, което употребява цигари и други тютюневи изделия. В АУАН и НП е направен извод, че :“ В рекламата на нощното заведение се акцентира върху тютюнопушенето посредством наргиле, върху консумацията на различни напитки, включително и алкохолни, като възможност за незабравимо преживяване. Представянето по описания начин на възможността да прекараш свободното време, както и личните си празници, още повече включвайки кадри на младежи, пиещи шотове, сред които е и дете, създават опасност от физическо и морално увреждане на децата.“ В текстовото описание на търговското съобщение не се съдържат посочените в Критериите обстоятелства.
           Основното възражение в жалбата на касае именно липсата на посочване в АУАН и в НП в какво се изразява нарушението на моралните норми и кои морални норми са нарушени. В тази насока практиката на АССГ сочи /решение № 688/13.0.2012г на АССГ по кнахд № 8031/2011г; решение по кнад № 2327/2010г/, че в хипотеза на нарушение по  чл. 75, ал.9, т.1 от ЗРТ административнонаказващият орган следва не само да посочи нарушената норма, но и да изясни коя именно конкретна морална норма е нарушена и в какво точно се състои опасността за морала. В ЗРТ липсва легална дефиниция на понятието "морална вреда", поради което следва самият наказващ орган да конкретизира какво морално правило за поведение се нарушава. В случая, в акта е описана подробно излъчената реклама, след което бланкетно е посочено, че е допуснато излъчване на търговско съобщение /реклама/, което създава опасност от физическо и морално увреждане на децата. Подробното описание на рекламата и бланкетното посочване на нарушената правна норма, не представляват описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Наказващият орган не е посочил кои точно обстоятелства от рекламата оказват отрицателно влияние върху морала на децата и кои морални правила се засягат.
        Горното има характер на съществено процесуално нарушение, допуснато в хода на изработване на наказателното постановление, основание за неговата отмяна на това основание. Разглежданото търговско съобщение, излъчено от дружеството жалбоподател няма съдържание, което по естеството си да създаде опасност от подобна увреда у подрастващите. В действителност пределът на разграничаване следва да бъде наличието на пряка и непряка реклама. Внушението, направено в излъчената реклама е косвено и по начин, който трудно би бил разбран от децата.
           В този смисъл съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № РД-10-17/14.02.2017 г. на председателя на Съвета за електронни медии, с което на жалбоподателя ТВВ" ООД, ЕИК 105014364, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, СО - район Лозенец, ул. „Орел" № 11, ет. 2, ап. 1, представлявано от: Б.М.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 126, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията–  имуществена санкция в размер на 15000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 9, т. 1 от Закона за радиото и телевизията.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници