Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 865-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 464
гр. Видин, 12.10.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на дванадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В.Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД №865 ……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от ЕТ“Делфин-СашоМаринов“,, със седалище и адрес на управление: с. Винарово, обл. Видин, БУЛСТАТ ........, представлявано от С.В.М. с ЕГН **********, против Наказателно постановление №01005/13.06.2017г. на директора на ОДБХ-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 48, ал. 2 от Закона за храните– имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 21а, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Закона за храните.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з.  
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 17.05.2017г. е извършена проверка от свидетеля В.Л. М. – инспектор в отдел „контрол на храните“ при ОДБХ – Видин, на обект хранителен магазин в с. Винарово, стопанисван от ЕТ “Делфин-СашоМаринов“. При проверката контролният орган е констатирал, че в обекта е изложен и се предлага за продажба неопакован хляб, без етикети на касите, като хлябът не е бил придружен с коректни търговски документи за произход и качество – не са обозначени партидите, срок на трайност, алергени и др., което не позволявало да се проследи продукта.  
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля В.Л. М. – актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.
           Съдът счита, че показаниятана свидетеля С.са без отношение към предмета на доказване по делото и не следва да се вземат предвид при решаването му. Това е така, защото в показанията си свидетелят Станков твърди, че е оставил в обекта около 7-8 хляба и тесто за мекици, които му ги изпратил негов роднина от Видин за кучето. Никъде в доказателствената база по делото не се твърди, че именно този хляб е бил обект на проверка, като у установено, че предлаганият хляб в обекта е бил в каси. Свидетелят Станков твърди, че за неговия хляб е бил съставен акт, но си спомня, че „са написали акт за този хляб“, като очевидно свидетелят не е присъствал на проверката, а и не дава информация откъде е научил това.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.  
           В хода на съдебното производство са събрани достатъчно гласни и писмени доказателства, които установяват фактите от значение за спора. Същите сочат, че на 17.05.2017г. е извършена проверка от свидетеля В.Л. М. – инспектор в отдел „контрол на храните“ при ОДБХ – Видин, на обект хранителен магазин в с. Винарово, стопанисван от ЕТ “Делфин-СашоМаринов“. При проверката контролният орган е констатирал, че в обекта е изложен и се предлага за продажба неопакован хляб, без етикети на касите, като хлябът не е бил придружен с коректни търговски документи за произход и качество – не са обозначени партидите, срок на трайност, алергени и др., което не позволявало да се проследи продукта.  
           При тези факти срещу жалбоподателя е съставен АУАН № 001272/08.05.2017 г., в който е прието, че с описаното по-горе противоправно поведение е извършено нарушение на  чл. 21а, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗХ. Отразените в акта констатации са изцяло възприети от наказващия орган, който с атакуваното наказателно постановление за това нарушение на основание чл. 48, ал.2 от ЗХ е наложил на едноличния търговец имуществена санкция в размер на 1000 лв.
            Съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Както АУАН, така и НП са постановени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия, при спазване на процесуалните правила и норми и изискванията за форма. Описанието на вмененото административно нарушение е достатъчно ясно, точно и конкретно и съдържа всички необходими индивидуализиращи белези. Въз основа на него наказаното лице е могло да разбере какво е деянието, за което е обвинено и в пълен обем да реализира правата си по неговото оспорване. Приложени са и съответните законови разпоредби. Анализът на събраните гласни и писмени доказателства установяват по категоричен начин, че от обективна и субективна страна е осъществено административното нарушение по  чл. 21а, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗХ. Съгласно тази норма производителите и търговците етикетират и/или маркират храните по начин, който улеснява тяхното проследяване. В случая търговецът не е изпълнил това свое задължение, поради което правилно, обосновано и законосъобразно е ангажирана неговата административна отговорност. Наложената санкция е в минималния размер, предвиден от закона и предвид забраната на чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗАНН липсва правна възможност те да бъдат намалени или изменени.
         На следващо място липсват предпоставки за приложението на чл. 28 ЗАНН, тъй като деянието не е маловажно. Легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" се съдържа в чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, чиито разпоредби, съгласно чл. 11 от ЗАНН, са субсидиарно приложими и в производствата по ЗАНН. Според тази дефиниция, "маловажен случай" е този, при който извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява значително по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Преценката се прави на база конкретните фактически данни, отнасящи се до начина на извършване на нарушението, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. Тази проверка включва в обсега си обективни и субективни признаци, касаещи степента на обществена опасност на деянието и дееца и сравнението й с други сходни и типични за деянието хипотези. В конкретния случай не са налице данни, които да сочат значително по-ниска степен на обществена опасност на конкретното нарушение. Напротив, установените обстоятелства относно вида на хранителните продукти, за които липсва задължителната по закон информация, сочи на завишена стопен на обществена опасност на конкретното деяние.
           В този смисъл съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №01005/13.06.2017г. на директора на ОДБХ-Видин, с което на жалбоподателя ЕТ“Делфин-СашоМаринов“,, със седалище и адрес на управление: с. Винарово, обл. Видин, БУЛСТАТ, представлявано от С.В.М. с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 48, ал. 2 от Закона за храните– имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 21а, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Закона за храните.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници