Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1346-2017
П Р О Т О К О Л
                                        гр.Видин, 18,10,2017г.
Година 2017                                                                                 гр. Видин
Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав
Наосемнадесети октомври    две хиляди и седемнадесета година
в публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.  Е.Т.
                                                                               2. С.Н.
СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА
ПРОКУРОР: МЛАДЕНОВ
Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  ДЕЧЕВ  НОХД № 1346   по описа за 2017 година.
          На именното повикване в   10,00ч .  се явиха:
ПОДСЪДИМИЯТ   И.Т.Д.,  постановено принудително довеждане се явява доведен от ОЗ „Охрана”.
  Явява се адв.В.И., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.  
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:  
НАЗНАЧАВА адв.В.И. за служебен защитник на подсъдимия.
СВИДЕТЕЛИТЕ:
Г.А.И., налице.
Г.М.И., налице.
П.Б.П., налице.
Б.Л.С., налице.
Н.Т.В., налице.
Н.С.В., налице
А.Г.П., налице.
Г.  А.И.- управител на „Кауфланд”  Видин : Заявявам, че не желая да се конституирам в качеството на граждански ищец и не желая да предявя гражданския иск срещу подсъдимия.
ПРОКУРОРЪТ: Налице са законовите предпоставки за даване ход на делото.
ЗАЩИТАТА:Да се даде ход на делото. С представителя на ВРП сме постигнали споразумение.
ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на делото
След като изслуша становището на страните СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Освобождава явилите се свидетели.
СЪДЪТ снема самоличност на подсъдимия.
И.Т.Д.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, ж-к „ВИДА", бл.8, вх.Б, ет.5. ап.36, живущ ***. българин, български гражданин, със средно образование, безработен, конен, осъждан, ЕГН: **********
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам правата си, не правя отводи.Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение  
ЗАЩИТАТА : Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК.С представителя на ВРП  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри,считаме че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯТ: Присъединявам се.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
 ЗАЩИТАТА : Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия  И.Т.Д.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, ж-к „ВИДА", бл.8, вх.Б, ет.5,ап.36, живущ ***. българин, български гражданин, със средно образование, безработен, конен, осъждан, ЕГН: **********  се признава за виновен в ТОВА Ч Е:За периода от 17.03.2017 г. до 08.04.2017 г. в гр. Видин в условията на повторност, като случаят не е маловажен, и при условията на продължавано престъпление извършил кражби на вещи на обща стойност 69,94 /шестдесет и девет дева и деветдесет и четири ст./ лв., различна собственост    както следва:
  1. на 17.03.2017 г  в гр. Видин, oтхипермаркет „Кауфланд", находящсе    на бул. „Панония" №41, отчел чужди движими вещи - 3 пакетабатерии марка Varta" („Bapнa") c no 8  бр. батерии във всеки нацена oт6,99 лв.  или общо на стойност 20.97 /двадесет лева идеветдесет  и    седем    ст./ лв..    собственост    на    хипермаркет„Кауфланд   България   ЕООД   енд   Ko.   КД,   гр.   София.   ЕИК131129282, от владението на Г.А.И., управителна хипермаркет Кауфланд" - гр. Видин, без негово съгласие снамерение противозаконно да ги присвои:

  2. на   08.04.2017 г. в гр. Видин, от бензиностанция „Шел", находящасе на ул. „Цар А. II" № 100, парк „Майски лес".Южнапромишлена зона, отнел чужди движими вещи - 1 бр.бутилкасуиски,   марка   „Феймъс   Граус"   oт   0.7   л,   на   стойност27,49лв./двадесет   и   седем   лева   и   четиридесет   и   деветст./лв.,собственост на Марианна" ЕООД, гр. Монтана, ЕИК 111586590от    владението   на    Б.    Л.С.,   управителнабензиностанция   Шел”   -   гр.   Видин,   без   негово   съгласиеснамерение противозаконно да ги присвои,
и
3. На 08.04.2017 г., в гр. Видин, от бензиностанция „Газпром", находяща се на бул. „Панония" № 66, отнел чужди движими вещи – 1бр. очила за четене, марка .PROMO", на стойност 9,99 лв. и 1 бр. туба с добавка за дизелово гориво, марка „Casite C410", на стойност 11,49 лв., или общо на стойност 21,48 /двадесет и един лева и четиридесет и осем ст./ лв., собственост на „НИС Петрол”ООД. гр. София, ЕИК 201703950 от владението на Н.С.В.,  управител    на   бензиностанцияГазпром" -   гр.   Видин,   без   негово   съгласиес   намерениепротивозаконнода ги присвои- Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал.1,  във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст и във вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК да му се наложш наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн.чл.57 от ЗИНЗС.  
ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да  приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПРОКУРОР:                                                ПОДСЪДИМ:
            /Младенов/                                                              /И.Д./
                                                                                  ЗАЩИТНИК
                                                                                              /В.И./
                       
СЪДЪТ след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимият И.Т.Д.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, ж-к „ВИДА", бл.8, вх.Б, ет.5,ап.36, живущ ***. българин, български гражданин, със средно образование, безработен, конен, осъждан, ЕГН: ********** в ТОВА Ч Е:За периода от 17.03.2017 г. до 08.04.2017 г. в гр. Видин в условията на повторност, като случаят не е маловажен, и при условията на продължавано престъпление извършил кражби на вещи на обща стойност 69,94 /шестдесет и девет дева и деветдесет и четири ст./ лв., различна собственост    както следва:
  1. на 17.03.2017 г  в гр. Видин, oтхипермаркет „Кауфланд", находящсе    на бул. „Панония" №41, отчел чужди движими вещи - 3 пакетабатерии марка Varta" („Bapнa") c no 8  бр. батерии във всеки нацена oт6,99 лв.  или общо на стойност 20.97 /двадесет лева идеветдесет  и    седем    ст./ лв..    собственост    на    хипермаркет„Кауфланд   България   ЕООД   енд   Ko.   КД,   гр.   София.   ЕИК131129282, от владението на Г.А.И., управителна хипермаркет Кауфланд" - гр. Видин, без негово съгласие снамерение противозаконно да ги присвои:
  2. на   08.04.2017 г. в гр. Видин, от бензиностанция „Шел", находящасе на ул. „Цар А. II" № 100, парк „Майски лес".Южнапромишлена зона, отнел чужди движими вещи - 1 бр.бутилкасуиски,   марка   „Феймъс   Граус"   oт   0.7   л,   на   стойност27,49лв./двадесет   и   седем   лева   и   четиридесет   и   деветст./лв.,собственост на Марианна" ЕООД, гр. Монтана, ЕИК 111586590от    владението   на    Б.    Л.С.,   управителнабензиностанция   Шел”   -   гр.   Видин,   без   негово   съгласиеснамерение противозаконно да ги присвои,
и
3. На 08.04.2017 г., в гр. Видин, от бензиностанция „Газпром", находяща се на бул. „Панония" № 66, отнел чужди движими вещи – 1бр. очила за четене, марка .PROMO", на стойност 9,99 лв. и 1 бр. туба с добавка за дизелово гориво, марка „Casite C410", на стойност 11,49 лв., или общо на стойност 21,48 /двадесет и един лева и четиридесет и осем ст./ лв., собственост на „НИС Петрол”ООД. гр. София, ЕИК 201703950 от владението на Н.С.В.,  управител    на   бензиностанцияГазпром" -   гр.   Видин,   без   негово   съгласиес   намерениепротивозаконнода ги присвои- Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал.1,  във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст и във вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн.чл.57 от ЗИНЗС.  
На осн.чл.24, ал.3  от НК, СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1346/ 17г. по описа на ВРС.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
СЪДЪТ намира, че следва предвид изхода на делото да бъде отменена МНО, поради което
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подсъдимия по ДП.         
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране.                     
   Протоколът изготвен в с.з. и приключи в 10,30 часа.
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1
                                                                                                                            2
                                                                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници