Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1451-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 377
                                                        гр.Видин, 18.10.2017година  
        
                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Районен съд Видин, седми състав, в публично съдебно заседание, проведено на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                                                                                                      Районен съдия : Владимир Крумов
 при участието на секретар Г. Начева, като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1451 по описа за 2017г, за да се произнесе взе предвид следното:    
        Предявен е иск с правно основание чл.422, във връзка с чл.415 от ГПК, във вр. с чл.79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД.
       Твърди се от ищеца "ВиК Видин ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Широка“ № **, че е подало заявление по чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист против ответника И.Д.И., ЕГН **********,***. По заявлението е образувано гр. д. № 1151 / 2017г. по описа на Районен съд Видин. Ответната страна е подала възражение против заповедта за изпълнение. Ищецът предоставя на потребителите услуги по пречистване и доставка на вода за питейно-битови и промишлени нужди, както и отвеждане на отпадни води на територията на област Видин. Облигационните отношения между страните се уреждат от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ – 09 от 11.08.2014г. и Наредба № 4 / 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Ответникът е титуляр на партида с уникален абонатен номер № 049876 и адрес на потребление гр. Видин, ж.к.“Възраждане“ бл. 3, вх. Б, ап. 9. Ищецът е изпълнил задължението си да достави на ответника вода с питейни качества и да отведе отпадъчните води. Ответникът не е изпълнил задължението си да заплати изразходваната вода и отведения канал на обща стойност 337,62лв. за периода от 15.11.2013г. до 15.06.2015г. Вземанията по издадените фактури, описани в обстоятелствената част на исковата молба, са станали изискуеми. Отправена е покана за доброволно изпълнение, но плащане не е направено. Иска се установяването на вземането, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението на 26.04.2017г. до окончателното издължаване, както и присъждане на разноските в заповедното и исковото производство.
         Ответникът не е подал писмен отговор на исковата молба. В откритото съдебно заседание ответната страна е оспорила основателността на иска.
         По делото са събрани писмени доказателства. Назначени и изслушани са съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза.
         След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна :
         Не е спорно между страните, че същите са в облигационни отношения с оглед качеството на ищеца на ВиК оператор, а на ответника-на ползвател на услугите на ищеца.Не се спори, и че ответника етитуляр на партида с уникален абонатен номер № 049876 и адрес на потреблениегр. Видин, ж.к.“Възраждане“ бл. 3, вх. Б, ап. 9. За процесния период от ответника са ползвани услугите, предоставяни от ищеца.До ответника е изпратена покана за доброволно изпълнение, която е връчена на ответника на 23.03.2017г. Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК на 26.04.2017г., като е образувано гр. д. № 1151 / 2017г. по описа на Районен съд Видин. По делото е издадена заповед за изпълнение за процесната сума, против която ответникът е подал възражение в срока за това.
         Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение относно размера на процесните суми.
         При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна :
         Искът е допустим. По делото е издадена заповед за изпълнение против която е постъпило възражение от ответника и за ищецът е налице правен интерес от предявяване на иск за установяване на вземането си.
         Искът е основателен.       Съгласно чл.5, т.6 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК Видин ЕООД, одобрени с решение  ОУ-09/11.08.2014г. на ДКЕВР, във вр. с чл.1, ал.2 от Закона за регулиране на возоснабдителните и канализационните услуги, потребителите са длъжни да заплащат ползваните ВиК услуги, съгласно издадените ежемесечни фактури при наличие на консумация и /или служебно начисляване на количествата. Установи се от заключението на вещото лицепо назначената съдебно – счетоводна експертиза, че за процесния период ответната страна не е заплатила стойността на услугите.
            На основание чл.78 , ал. 1 ГПК следва да бъдат присъдени на ищеца направените разноски в настоящето производство – 25,00лв. за държавна такса, 80,00лв. за възнаграждение за вещо лице, и сумата от 100,00лв. за възнаграждение за юрисконсулт на основание чл. 25, ал. 1 от НАРЕДБА за заплащането на правната помощ, както и направени разноски в заповедното производство в размер на 25,00лв. за държавна такса.
                   Воден от гореизложеното, съдът
                                            
                                                            Р Е Ш И:
          Признава за установено по отношение на И.Д.И., ЕГН **********,*** ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Широка“ № **, има вземане спрямо И.Д.И., ЕГН **********,***, за сумата от 337,62лева, представляваща незаплатена стойност на изразходена питейна вода и отведени канални води на адрес гр. Видин, ж.к.“Възраждане“ бл. 3, вх. Б, ап. 9, за периода от 15.11.2013г. до 15.06.2015г., ведно със законната лихва, считана от 26.04.2017г. до окончателното издължаване.
         Осъжда И.Д.И., ЕГН **********,***, да заплати на  "ВиК Видин ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Широка“ № 18, сумата от 205,00лв., разноски в исковото производство- възнаграждение на вещо лице,държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт, както и да заплати разноски в заповедното производство – за държавна такса в размер на 25,00лв., като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
                                                                                    Районен съдия:П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници