Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 781-2017
         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  379
гр.В., 17.10.2017г.
                                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
В.ският районен съд, гражданска колегия, 4- ти състав,  в публичното заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Милена Каменова
при секретаря П.Й., като разгледа докладваното от съдия Каменова  гр.дело №. 781 по описа за 2017год. и за да се произнесе, взе предвид следното :
   Производството е по чл. 357, ал. 1, вр. чл. 358, ал. 1, т. 1 от КТ.
Постъпила е молба в РС В. от Ю.Й.И. *** против МБАЛ „Св. П.” В., с посочено правно основание чл.357КТ.  
Поддържа се, че страните са в трудово правоотношение по силата на Трудов договор № 198/17.11.2014г., по силата на което ищцата изпълнява длъжността „Регистратор” в МБАЛ „Св. П.” гр.В.. С допълнително споразумение № 93/17.05.2016г. същата длъжност продължава да изпълнява в Отделение по спешна медицина. Сочи, че със Заповед № 71/19.01.2017г. на изпълнителния директор й е наложено наказание „Предупреждение за уволнение”, за това, че при съставяне на 6 броя ИЗ е допуснала фактически грешки, с което са създадени предпоставки за налагане на финансови санкции и незаплащане на осъществената дейност от РЗОК В., с последното е нарушила чл.187, т.3 КТ.
Ищецът оспорва изцяло така издадената заповед, като неправилна и незаконосъобразна. Сочи, че по повод на „Рапорт” от С. В. Н. – Началник „Отдел Информационен” относно цялостната дейност на „Регистратура” към Отделение за спешна медицина са й поискани обяснения, но не и във връзка с конкретни нарушения. Поддържа, че не са й предоставени 6 бр. ИЗ за запознаване, които са описани в Заповедта за налагане на наказание. Поддържа, че заповедта не е мотивирана, липсват описание на фактическия състав на вменените нарушения на ищеца, дата на извършването или на узнаването им от работодателя.
Иска се от ищцата да бъде постановено решение, с което да се отмени като незаконосъобразна Заповед № 71/19.01.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св.П.” АД гр. В., с която й е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение”.
Ответникът е подал отговор в установения от закона срок. Счита, че искът е неоснователен. Твърди се от ответника, че е спазена процедурата по налагане на дисциплинарно наказание.
   С оглед данните по делото, съдът намира за установено от фактическа страна следното.
По делото не е спорно, че към момента на налагане на процесното дисциплинарно наказание ищцата работи по Трудов договор № 198/17.11.2014г. и допълнително споразумение № 93/17.05.2016г., сключени с ответника, на длъжността „Регистратор”в Отделение по спешна медицина при МБАЛ „Света П.” АД В.. Не е спорно, че на ищцата със Заповед № 71/ 19.01.2017г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Света П.” АД В., е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение”.
От приложения по делото „Рапорт” от С. В. Н. – Началник „Отдел Информационен” – вх. № 4879/29.12.2016г. относно дейността на „Регистратура” към Отделение по спешна медицина е видно, че проверката обхваща цялостната дейност на „Регистратурата” и се отнася за продължителен период от време 01.01.2016г. - 22.12.2016г., като по отношение на ищцата са посочени следните грешки: въведен грешен здравен район; въведен приемащ лекар неработещ в МБАЛ; въведен изпращащ лекар неработещ в МБАЛ;  неправилно въвеждане името на пациента; неправилно КП на прием; некоректно оформено ИЗ; надвзета ПТ; нерегистрирани коректно пациенти в „Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнители на медицинска помощ”. От рапорта не се установява дата на допускане на описаните грешки по отношение на ищцата, съответно не са отразени документите, в които проверяващият е констатирал твърдените грешки.
С писм.изх.№ 4886/29.12.2016г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св.П.” гр.В., е поискано становище от ищцата във връзка с постъпил „Рапорт” с вх. № 4879/29.12.2016г. относно дейността на „Регистратура” към Отделение по спешна медицина и ситемни нарушения, довели до финансови загуби на лечебното заведение към м.декември 2016г. на стойност от 20 200лв. Писмото е получено от ищцата на 29.12.2016г., не са депозирани обяснения от същата. Видно от приложената по делото Заповед № 71/ 19.01.2017г. е, че работодателят е описал дисциплинарните нарушения по следния начин - поради невнимание и немарливо изпълнение на служебните си задължения при съставяне на медицинска документация, свързана с движение на пациенти, имащо пряко отношение към отчитането и заплащането от РЗОК на осъществяваната дейност на лечебното заведение ищцата е допуснала: в ИЗ № 8025 от 11.08.2016г. – грешен здравен район по местоживеене на пациента, в ИЗ № 6889 от 02.07.2016г – грешно отбелязан приемащ лекар, в ИЗ № 10496 от 12.10.2016г. - въведен грешен изпращащ лекар, в ИЗ № 12056 от 22.11.2016г. – въведена грешна клинична пътека като номер и название, в ИЗ № 11878 от 17.11.2016г. – грешно въведено име на пациент и в ИЗ № 9389 от 11.09.2016г. – надвзета потребителска такса. Сочи се, че с действията си ищцата е създала предпоставки за налагане на финансови санкции и незаплащане на осъществена дейност от РЗОК на лечебното заведение и на основание чл.188, т.2 от КТ във връзка с чл.187, т.3 от КТ й е наложено наказание „Предупреждение за уволнение”.  
Не се спори от страните по делото, че описаните 6 бр. ИЗ не са предоставени на ищцата за запознаване. Описаните ИЗ в Заповедта за налагане на наказание са представени по делото в съдебно заседание с оглед направеното възражение на ищцата, че не е запозната с въпросните 6 бр. ИЗ.
   Въз основа на така установените факти, правните изводи на съда са следните:
Искът е допустим и по същество е основателен.
Ищецът-работник и ответникът-работодател са в трудово правоотношение, който факт не е спорен между страните. Първото процесуално действие след установяване на нарушителя и неговото нарушение/я, което работодателят е длъжен да извърши, представлява задължението му преди да наложи съответното дисциплинарно наказание да изслуша служителя или да приеме писмените му обяснения. Чрез тази законоустановена процедура се дава възможност на субекта на дисциплинарна власт да прецени по-точно и отношението на служителя към нарушението, от една страна, както и обезпечава възможността на служителя да се защити в рамките на тази опростена дисциплинарна процедура. С оглед наведените доводи от страна на ищцата за неспазване на процедурата по налагане на дисциплинарно наказание, следва първо да бъде извършена преценка дали работодателят е изслушал работника или служителя или е приел неговите писмени обяснения. Това налага изследване, поискано ли е от работодателя представянето на такива, за какви нарушения и дали те съвпадат с посочените в заповедта. Дисциплинарното производство е състезателно по своя характер и в него работника трябва да разполага с права и възможности, гарантиращи неговото конституционно право на защита. За да бъде адекватно организирана защитата е необходимо работодателят изрично да посочи конкретни нарушения, които да бъдат възприети като такива от работника и по тях той да изложи факти, оневиняващи го, или изясняващи обстоятелства от значение за характеризиране на деянието като нарушение или определяне на наказанието по вид. Обясненията на работника/служителя, които работодателят е длъжен да изиска съгласно чл. 193 КТ, трябва да са достигнали до субекта на дисциплинарната власт преди налагане на дисциплинарното наказание. Както се посочи по-горе разпоредбата на чл. 193, ал. 1 КТ задължава работодателя да поиска писмени или устни обяснения от работника или служителя не по принцип, а във връзка с конкретно установени дисциплинарни нарушения, за които след евентуална преценка може да бъде наложено дисциплинарно наказание. Това е така, защото законоустановените в чл. 193, ал. 1 КТ задължения за работодателя преди да наложи дисциплинарно наказание са две: 1. да изслуша работника или служителя /или съответно да приеме писмените му обяснения/ и 2. да събере и оцени посочените доказателства. Тъй като целта е да не се допусне работодателят да вземе окончателното си решение във връзка с вината на работника и относно вида на наложеното дисциплинарно наказание, без да бъде съобразена позицията на нарушителя и без да бъдат преценени посочените от него доказателства, определящи следва да се считат: отправянето на покана от страна на работодателя до работника за даване на обяснения, достигането на същата до работника, достигането на обясненията на работника до работодателя и установяването на изтекъл достатъчен, разумен срок между даденото време за обяснения и наложеното наказание /така че да е технически възможно работодателят да вземе предвид обясненията на работника преди да вземе решение за налагане на наказание и за определяне на вида му /така решение № 739/30.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1947/2009 г., III г.о./.
При съпоставка между заповедта и поканата за даване на становище се установява, че последното се иска по повод „Рапорт” с вх. № 4879/29.12.2016г. относно дейността на „Регистратура” към Отделение по спешна медицина и ситемни нарушения, довели до финансови загуби на лечебното заведение към м.декември 2016г. на стойност от 20 200лв.  Действително ищцата не е депозирала писмени обяснения относно системни нарушения, довели до финансови загуби на лечебното заведение към м.декември 2016г. на стойност от 20 200лв, но работодателят й е наложил дисциплинарно наказание за конкретни нарушения, описани в Заповед № 71/19.01.2017г. - в ИЗ № 8025 от 11.08.2016г. – грешен здравен район по местоживеене на пациента, в ИЗ № 6889 от 02.07.2016г – грешно отбелязан приемащ лекар, в ИЗ № 10496 от 12.10.2016г. - въведен грешен изпращащ лекар, в ИЗ № 12056 от 22.11.2016г. – въведена грешна клинична пътека като номер и название, в ИЗ № 11878 от 17.11.2016г. – грешно въведено име на пациент и в ИЗ № 9389 от 11.09.2016г. – надвзета потребителска такса. Сочи се, че с действията си ищцата е създала предпоставки за налагане на финансови санкции и незаплащане на осъществена дейност от РЗОК на лечебното заведение.
Общото посочване на нарушения, довели до финансови загуби и конкретизирането им едва в Заповедта за налагане на наказание не води до спазване на процедурата за искане на обяснения. Работодателят е длъжен да посочи точно нарушенията, за които иска предварително обяснения. Исканото становище от ищцата е във връзка с общи нарушения, липсва конкретизация в поканата за становище, в рапорта също липсва конкретизиране относно време на извършване на сочените нарушения. Предвид последното и фактът, че проверката обхваща един продължителен период от време /една година/, то и срокът, даден на ищцата за становище относно системни нарушения без каквато и да е конкретизация на нарушенията, се определя от съда като недостатъчен. Съдът намира, че не е спазена от работодателя процедурата по чл.193, ал.1 КТ. Неизпълнение на задължението от работодателя по  чл. 193, ал. 1 КТ е абсолютно основание за отмяна на заповедта за дисциплинарното уволнение на лицето, без да е необходимо съдът да навлиза в разглеждането на спора по същество /Решение № 432 от 26.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1322/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Капка Юстиниянова/.  
   Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана заповед, която трябва да съдържа описание на нарушението с обективните и субективни признаци, времето на извършването му, вида на наказанието и правното основание /законовия текст/ - чл. 195, ал. 1 КТ. Неспазването на предписаната от закона форма и съдържание на заповедта води до незаконосъобразност на уволнението. Заповед № 71/ 19.01.2017г., подписана от изпълнителния директор МБАЛ „Света П.” АД В., не съдържа време и място на извършване на описаните нарушения, дата на узнаване на нарушенията. Посоченият законов текст на чл.187, т.3 от КТ обхваща две хипотези, от Заповедта не става ясно нарушение на кои точно вменени задължения е извършил ищеца, поради което съдът е лишен от възможност да прецени налице ли е нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 3 от КТ.   
 Предвид горното е налице неизпълнение по чл.193, ал.1 КТ и чл.195 КТ, поради което и дисциплинарното наказание „Предупреждение за уволнение”, наложено на ищцата със Заповед № 71/19.01.2017г., издадена от Изпълнителния директор на МБАЛ „Св.П.” АД гр. В., следва да бъде отменено.
По разноските.
С оглед изхода на делото и предвид обстоятелството, че ищецът е освободен от заплащане на държавна такса при предявяване на иска, който е неоценяем, на основание чл. 78, ал. 6 вр. чл. 83, ал. 1, т. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати в полза на РС – В. държавна такса за разглеждане на делото в размер, определен съгласно чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, а именно в минималния размер от 30.00 лв., предвид конкретната фактическа и правна сложност на делото, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
На ищеца следва да се присъдят направените разноски за адвокатско възнаграждение, в размер на внесените в брой 300.00 лева.
Воден от горното, съдът
Р  Е  Ш  И :
ОТМЕНЯ дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение”, наложено на Ю.Й.И.,***, със Заповед № 71/19.01.2017г., издадена от Изпълнителния директор на МБАЛ „Св.П.” АД гр. В..
ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, МБАЛ „Св.П.” АД, ЕИК:105515902, с адрес: гр.В., ул.”Цар С. В.” № 119, представлявано от В. Д., да заплати в полза на Районен съд – В. сумата 30.00 лв.- за дължимата държавна такса по иска, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА МБАЛ „Св.П.” АД, ЕИК:105515902, с адрес: гр.В., ул.”Цар С. В.” № 119, представлявано от В. Д. , да заплати на Ю.Й.И., ЕГН:********** ***,  сумата от 300.00 лева разноски в производството.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба пред В.ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
           
                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: М.К.
Версия за печат
Свързани страници