Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 476-2017
Р Е Ш Е Н И Е №463
гр. Видин,   13.10.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В.Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 476……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
дминистративно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от И.Г.К. с ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 16-0953-001471 от 31.10.2016г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР – гр.Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 120лв./сто и двадесет лева/ на основание чл.182, ал.1, т.1, пр.1 и пр.2, и чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна.  
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, в съдебно заседание е взел становище по наказателното постановление и жалбата, като поддържа постановлението, като правилно и законосъобразно и оспорва жалбата, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 04.09.2016г. около 21,30ч. в с.Новоселци, обл.Видин, жалбоподателят К. е управлявал МПС лек автомобил „Мазда 626” с ДКР№ по ул.”П.” в посока от центъра на с.Новоселци към гр.В. При извършената полицейска проверка водачът не е представил СУМПС и КТ към него. След направена справка с ОДЧ ОДМВР-В. е констатирано, че СУМПС на лицето е с изтекъл на 14.02.2012г. срок на валидност.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител/водач, сведение, обяснение и докладни записки, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля актосъставител М., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.  
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл.100, ал.1, т.1 и чл.150 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна. Административно-наказващият орган неправилно е определил и наложил санкцията по вид и размер, така както е предвидено от закона. Административното наказание глоба е определено в минимален размер. От извършеното не са настъпили съществени увреждания за обществените отношения или за отделни лица, стореното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Административното нарушение е за първи път. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, последния не е наказван друг път по този ред.  
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
 
                                   Р     Е     Ш     И   :
           
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0953-001471 от 31.10.2016г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР – гр.Видин, с което на И.Г.К. с ЕГН **********,*** е   наложено административно наказание “глоба” в размер на 120лв./сто и двадесет лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници