Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1320-2017
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 17.10.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.Л.П.
                                                                                      2. М.М.
при участието на секретаря М. Владимирова и прокурора К. К.
сложи за разглеждане ЧНД № 1320 по описа за 2017 година докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор К.
Осъденият Ц.В.П. се явява лично доведен от органите на ОЗО Видин от Затвора - Враца.
В залата се намира адв. Р.Б.Ф., вписан в НРПП под № 4804, определен с писмо с изх. № 898/27.09.2017г. на АС при АК-Видин и назначен с определение от закрито съдебно заседание на 28.09.2017г. за служебен защитник на осъдения Ц.В.П..
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. Ф.: Моля да дадете ход на делото.
ОСЪДЕНИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения  .
Снема самоличността на осъдения:
Ц.В.П., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, разведен, със средно образование, безработен, осъждан.
Самоличността на осъдения се удостовери от свидетелство за съдимост и от данни от бюлетин по НОХД № 815/2017 г. по описа на ВРС.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.
АДВ. Ф.: Няма да соча нови доказателства.
ОСЪДЕНИЯТ: Няма да соча нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Налице са основанията на чл. 23-25 от НК за определяне на общо наказание на осъдения П. по НОХД № 780/2017г. по описа на Районен съд – Враца и НОХД № 815/2017г. по описа на Районен съд – Видин, тъй като престъпленията са извършени преди да има извършено престъпление по което и да е от тях, като следва да му бъде определено по-тежкото от тях, а именно осем месеца лишаване от свобода с ефективно изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. С оглед обстоятелството, че осъденият е осъден многократно за престъпления от общ характер, видно и деянията, за които му се прави кумулация, са извършени при опасен рецидив, така определеното наказание на основание чл. 24 от НК, следва да бъде увеличено с три месеца. На основание чл. 25 от НК да бъде приспаднато времето, ако е бил задържан под стража.
АДВ. Ф.: Основателно е искането на прокурора за определяне на осем месеца лишаване от свобода на осъдения П., затова моля да бъде уважено. Моля съдът да не увеличава с три месеца наказанието, както се иска с предложението, което би било несправедливо и несъразмерно тежко. Когато е гледал делата съда е имал предвид опасния рецидив и е определил наказанията си. В момента П. изтърпява тези наказания, но моля да имате предвид, че деянията са само две, и то извършени преди повече от три години. Поради това моля да не се прилага увеличението по чл. 24 от НК и да му се приспаднато изтърпяната част от наказанието и задържане под стража, ако има такива мерки.
ОСЪДЕНИЯТ: Поддържам казаното от служебния ми защитник. Моля да не ми се увеличава наказанието.
Съдът, след като съобрази постъпилото предложение от РП – Видин по чл.306, ал.1, т.1 от НК, становището на страните, както и приложената справка за съдимост установи, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения Ц.В.П., наложени му по НОХД № 780/2017г. по описа на Районен съд – Враца и НОХД № 815/2017г. по описа на Районен съд – Видин, като следва да бъде определено едно общо наказание – най тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
Съдът намира, че целите на наказанието биха били постигнати без приложението на чл.24 от НК и счита, че по-продължителното му престояване в местата за лишаване от свобода в никакъв случай няма да съдейства за по-бързата му ресоциализация след излизането му от Затвора.
Видно от горните присъди, че деянията са извършени преди повече от три години, като по една от тях стойността на откраднатите вещи е под размера на минималната работна заплата към онзи момент. Неоснователно е искането на представителя на РП Видин,че следва да бъде увеличено наказанието, тъй като осъдения е действал на опасен рецидив. И по двете присъди същият е наказан по текстове от закона, които предвиждат наличието на опасен рецидив и това е било взето в предвид от съставите, които са наложили съответните наказания.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на Ц.В.П., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, разведен, със средно образование, безработен, осъждан, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 780/2017г. по описа на Районен съд – Враца и НОХД № 815/2017г. по описа на Районен съд – Видин, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
На съдебните заседатели ще бъде определено възнаграждение от Зам. Председателя на РС-Видин, за явяване в съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.10  часа.
                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                                                  1.
                                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                  2.
                                   СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници