Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1230-2017
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                          гр.Видин, 16 октомври 2017 г.
Видинският районен съд …………………………………....в публично
съдебно заседание на 16.10.2017 г. в състав:
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                                    
при участието на секретаря Красимира  Илиева
и прокурора                           Росица Маркова          сложи за разглеждане
НОХД № 1230  по описа за  2017 г.                                             докладвано
от СЪДИЯ ЙОСИФОВА
              На именното повикване в  14.00  часа се явиха:
                  За РП – Видин се явява прокурор Маркова.
              Подсъдимият А.Б.Ф. – редовно уведомен-се явява лично.
              В залата се явява адв. Е.И.Г. ***, вписан под № 4803 в НБПП, определен от АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия Ф. и назначен за такъв с определение от закрито заседание с дата 14.09.2017год.
             Подсъдимия Ф.: Желая да ме защитава адв.Е.И.Г..
              СВИДЕТЕЛИТЕ:
              К.М.А. – редовно уведомен- не се явява.
              В.Т.Х.-  не се явява.
              Валентин В. Малинов- редовно уведомен- не се явява.
              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
              ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
             Адв. Е.Г.: Също. Моля да се даде ход на делото.
              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на делото.
             Съдът намира, че няма пречки да се даде ход на делото, за което         
                                                         ОПРЕДЕЛИ:
              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
              СНЕМА самоличността на подсъдимия:  
              А.Б.Ф. - роден на ***г***,с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен,осъждан, със средно образование, образование, безработен, ЕГН**********.
             Самоличността на подсъдимия се сне по данни от делото и от подсъдимия.
              ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм в срок препис от обвинителния акт.
              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.                   
              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение.
           АДВ.Е.Г.: Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.  
 ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт  в законния срок.
           ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия А.Б.  Ф., по силата на което подсъдимия                А.Б.Ф. - роден на ***г***,с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен,осъждан, със средно образование, образование, безработен, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2017 г. в гр.Видин, по ул. „Железничарска”, в посока към центъра в близост до Автогара „Алексиев” управлявал МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег. № ВН 4048 ВТ – собственост на Бойко Любенов Ф. *** след употреба на наркотични вещества – бензодиазепин, представляващо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1, списък № 3 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред с техническа средство „Дръг тест 5000” /”Drug Test 5000”/ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за което и на основание чл.343б, ал.3 от НК  във връзка с чл.55, ал.1 т.1 от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимия се съгласява да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС.
          На основание чл.55, ал.3 от НК подсъдимия А.Б.Ф. със снета по делото самоличност се съгласява да ме му се налага по лекото предвидено в закона наказание „глоба”.
          На основание чл.343 г от НК  подсъдимия  А.Б.  Ф. със снета по делото самоличност се съгласява да  бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като зачита отнемането му по административен ред.
          Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство. Моля след произнасяне на споразумението, Съдът да се произнесе и относно изтърпяването на наказанието по ЧНД № 1637/2016год. по което дело е определено едно общо наказание по отношение на НОХД № 702/2016год. по описа на РС-Видин и НОХД № 1418/2016год. по описа на РС-Видин, като моля на основание чл.70, ал.7 от НК да постановите да се изтърпи остатъка от наказанието  от което Ф. е освободен  условно предсрочно с определение № 449/2017год. на Врачански окръжен съд.
АДВ.Е.Г.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона и моля съда да го одобри. Считам, че предложеното споразумение не противоречи на закона. Определеното наказание считаме, че ще постигне целите поради което моля да постановите определение с което да одобрите така постигнатото споразумение
          ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам,че доброволно ще подпиша споразумението.
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение.
          Подсъдимият А.Б.Ф. - роден на ***г***,с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен,осъждан, със средно образование, образование, безработен, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2017 г. в гр.Видин, по ул. „Железничарска”, в посока към центъра в близост до Автогара „Алексиев” управлявал МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег. № ВН 4048 ВТ – собственост на Бойко Любенов Ф. *** след употреба на наркотични вещества – бензодиазепин, представляващо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1, списък № 3 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред с техническа средство „Дръг тест 5000” /”Drug Test 5000”/ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за което и на основание чл.343б, ал.3 от НК  във връзка с чл.55, ал.1 т.,1 от НК във връзка с чл.36 от НК налага на подсъдимия А.Б.Ф. със снета по делото самоличност   наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС.
                На основание чл.55, ал.3 от НК подсъдимия А.Б.Ф. със снета по делото самоличност се съгласява да ме му се налага по лекото предвидено в закона наказание „глоба”.
               На основание чл.343 подсъдимия  А.Б.  Ф. със снета по делото самоличност се съгласява да  бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като зачита отнемането му по административен ред.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                    ЗАЩИТНИК:
       /А.Ф./                         / Е.Г./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /РОСИЦА МАРКОВА/        
         Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК, Съдът
                                           О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП - Видин, подсъдимият А.Ф. и адвокат защитника му .
СПОРАЗУМЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 Съдът, като съобрази, че с Протоколно определение  по ЧНД № 449/2017год. на Врачански окръжен съд, А.Ф. е освободен условно предсрочно от изтърпяване на наказанието по наложено му с определение  по ЧНД № 1637/2016 г. на РС-Видин по което дело му е определено едно общо наказание измежду наложените  по НОХД № 702/2016год. по описа на РС-Видин и по НОХД № 1416/2016год. на РС-Видин., намира че с оглед на обстоятелството, че настоящето деяние е извършено в изпитателния срок по цитираното определение на Окръжен съд-Враца ще следва да се постанови на основание чл.70, ал.7 от НК отделното му изтърпяване.
 Водим от горното,  
                               СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
   ПОСТАНОВЯВА  А.Б.Ф. да изтърпи остатъка от наказанието  съгласно определение № 449/2017год. на Окръжен съд-Враца
ПРЕКРАТЯВА производството по НДОХ № 1230/2017 г. по описа на Районен съд – Видин.
 Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд- Видин в 7 мо дневен срок от днес.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 16.10.2017год. и заседанието завърши в 14.30 часа.
                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници