Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 1363-2016
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 10.10.2017 г.
Видинският районен съд,Гражданско отделение, -Ти състав, в публично съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА
           
при участието на секретаря    П. Йорданова.........сложи за разглеждане
гражданско дело № 1363.......по описа за  2016 година........................
докладвано от СЪДИЯ ГЕРАСИМОВА
          На именното повикване в 14:30 часа се явиха:
            Ищцата М.Т. Т.а – Н. уведомена в предходно заседание се явява лично и с адв. Е.Г. с пълномощно по делото.
          Ответницата Т.Т.И. уведомена в предходно заседание се явява лично и с адв. И.И. с пълномощно по делото.
            ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
          Адв. Г. – Моля, да дадете ход на делото.
          Адв. И. – Моля, да дадете ход на делото.
СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Адв. Г. –Постигнали сме споразумение за условията за извършване на делбата, поради което моля, да одобрите постигнатата между съделителите спогодба.
Адв. И.- Представям проект за делба на имот № 073006 от ОС „З” Макриш и проект за делба № 191036 от ОС „З” М..
Адв. Г.- Моля, да се приемат представените проекти.
СЪДЪТ
                           О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА по делото проект за делба на имот № 073006 от ОС „З” с. М.” и проект за делба № 191036 от ОС „З” М..
Адв. Г.- Моля, съдът да одобри постигнатата между съделителите спогодба в следния смисъл: в дял на съделителката М.Т. Т.а - Н. да бъдат поставени в дял следните имотите, а именно:
- Нива с площ от 4.000 декара, трета категория, находяща се в местността „ВЪЛЧЕШКИ ДОЛ" в землището на село М., област Видин, съставляваща парцел № 029009 при граници и съседи: парцел № 029008 - нива, парцел № 000081 -полски път, парцел №029010- нива, парцел № 029013- нива, парцел №029014-нива, парцел №029015-нива, №000054-водно течение.
-Нива с площ от 8,999 декара, втора категория, находяща се в местността „ПЛОЩА" в землището на с. М., областВидин, съставляваща парцел № 069008, при граници и съседи: парцел №000176-полски път, парцел № 069007 нива, парцел № 069024-нива, парцел № 069025- нива, парцел № 069009- нива .
- Нива с площ от 5.000 декара, трета категория, находяща се в местността „ПЕТКОВСКИ ВРЪХ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 153006, при граници и съседи: парцел №153005-нива, парцел № 000650-полски път, парцел №153007- нива, парцел № 153001 - нива.
- Нива с площ от 2,999 декара, трета категория, находяща се в местността „ГАГОВЕЦ" в землището на с. М., област  Видин, съставляваща парцел № 258014 при граници и съседи: парцел №258013- нива, №000564- дървопроизв. площ, парцел №258015- нива, парцел № 000858- полски път.
- Нива с площ от 7.014 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ГРАДЕНО ПОЛЕ” в землището на с. М., обл. Видин съставляваща парцел  № 073013 при граници и съседи: парцел № 073005 – нива, парцел № 000910 – канал, парцел № 073015 – нива и парцел № 000216 – полски път.
- Нива с площ от 3.000декара , ІІ категория, находяща се в местността „ЛОЗЕТО” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща парцел № 191050, при граници и съседи: парцел № 191037 – нива, парцел № 191041 –нива, парцел № 191051- нива и парцел № 191033 – нива.
В дял на Т.Т.И. да бъдат поставени следните земеделски имоти:
- Нива с площ от 1.501 декара, шеста категория, находяща се в местността „БАРАТА" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 064010, при граници и съседи: парцел № 064011-нива, парцел №064009 - нива, парцел №000024- полски път, № 000196-вътрешна река.
- Нива с площ от 6.000 декара, трета категория, изходяща се в местността „ГЕНОВСКИ КОШАРИ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел №055012, при граници и съседи: парцел № 055010-нива, парцел №055002- нива, парцел № 055013- нива, парцел №000184-полски път.
- Лозе с площ от 0.675 декара, трета категория, находящо се в местността „ЛОЗЕТО" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел №263048, при граници и съседи парцел: № 263047-лозе, 263041- лозе,парцел №263049-нива, парцел №263056- нива.
- Нива с площ от 8.001 декара, трета категория, находяща се в местността „ГАРАТА" ,в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 261006, при граници и съседи: парцел №261005- нива, парцел №000939-полски път, парцел №261012- нива, парцел № 261010-нива, парцел №261009- нива, парцел № 261008- нива.
- Нива с площ от 8.500 декара, втора категория, находяща се в местността „БАЛАЛЕЕВ ДОЛ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 250024, при граници и съседи: парцел №250023 нива, парцел №000923-полски път, парцел №250025-нива, №000863-канал.
- Нива с площ от 3.986 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ ГРАДЕНО ПОЛЕ” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща имот № 073015, при граници и съседи: парцел № 073013 – нива, парцел № 000216 – полски път, парцел № 073018 – нива  и парцел № 000910 – канал.
- Нива с площ от 3.000 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ЛОЗЕТО” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща парцел № 191051, при граници и съседи: парцел № 191050 – нива, парцел № 191041 – нива, парцел № 191034 – нива, парцел № 191035 – нива, парцел № 000714 – полски път и парцел № 191033 – нива.
Допуснатия до делба жилищен имот: апартамент № 5, находящ се в гр. Видин, ул. „Скобелев” № 2, ет.3 с площ от 106.15кв. метра ведно с избени помещения № 2 и № 2А, както и припадащите се ид. части от общи части в сградата и правото на строеж и две тавански помещения делбата да бъде извършена чрез изнасянето му на публична продан  като действително получената от публичната продан сума следва да се разпредели между съделителите съобразно квотите им по правото на собственост.
Разходите в производството се поемат равно от страните. Моля, постигнатото споразумение в този смисъл да бъде одобрено.
Адв. И.- Моля, съдът да одобри така изложената спогодба, така както имотите са разделени между страните и така, че са защитени техните интереси.
                          С П О Г О Д И Л И     С  Е:
ИЩЦА СЪДЕЛИТЕЛ:
М.Т. Т.А – Н.
ОТВЕТНИК СЪДЕЛИТЕЛ:
Т.Т.И.
СЪДЪТ намира, че постигната в днешното съдебно заседание между страните по делото съдебна спогодба не противоречи на Закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена от Съда, така както е постигната, след което делото следва да бъде прекратено.
Водим от горното
СЪДЪТ
                           О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание между страните съдебна спогодба по силата на която :
ПОСТАВЯ в дял на М.Т. Т.а- Н. с ЕГН ********** от гр. Видин, следните недвижими имоти: 
- Нива с площ от 4.000 декара, трета категория, находяща се в местността „ВЪЛЧЕШКИ ДОЛ" в землището на село М., област Видин, съставляваща парцел № 029009 при граници и съседи: парцел № 029008 - нива, парцел № 000081 -полски път, парцел №029010- нива, парцел № 029013- нива, парцел №029014-нива, парцел №029015-нива, №000054-водно течение.
на стойност 2000,00 лева.
-Нива с площ от 8,999 декара, втора категория, находяща се в местността „ПЛОЩА" в землището на с. М., областВидин, съставляваща парцел № 069008, при граници и съседи: парцел №000176-полски път, парцел № 069007 нива, парцел № 069024-нива, парцел № 069025- нива, парцел № 069009- нива, на стойност 7199,20 лева.
- Нива с площ от 5.000 декара, трета категория, находяща се в местността „ПЕТКОВСКИ ВРЪХ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 153006, при граници и съседи: парцел №153005-нива, парцел № 000650-полски път, парцел №153007- нива, парцел № 153001 – нива, на стойност 3500,00 лева.
- Нива с площ от 2,999 декара, трета категория, находяща се в местността „ГАГОВЕЦ" в землището на с. М., област  Видин, съставляваща парцел № 258014 при граници и съседи: парцел №258013- нива, №000564- дървопроизв. площ, парцел №258015- нива, парцел № 000858- полски път, на стойност 2099,30 лева.
- Нива с площ от 7.014 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ГРАДЕНО ПОЛЕ” в землището на с. М., обл. Видин съставляваща парцел  № 073013 при граници и съседи: парцел № 073005 – нива, парцел № 000910 – канал, парцел № 073015 – нива и парцел № 000216 – полски път, на стойност 5962,87 лева.
- Нива с площ от 3.000декара , ІІ категория, находяща се в местността „ЛОЗЕТО” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща парцел № 191050, при граници и съседи: парцел № 191037 – нива, парцел № 191041 –нива, парцел № 191051- нива и парцел № 191033 – нива, на стойност 2100,00 лева.
ОЦЕНКАТА на този дял е 22 861,37 лева.
ПОСТАВЯ в дял на Т.Т.И. ***, следните недвижими имоти:
- Нива с площ от 1.501 декара, шеста категория, находяща се в местността „БАРАТА" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 064010, при граници и съседи: парцел № 064011-нива, парцел №064009 - нива, парцел №000024- полски път, № 000196-вътрешна река, на стойност 300,20 лева.
- Нива с площ от 6.000 декара, трета категория, изходяща се в местността „ГЕНОВСКИ КОШАРИ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел №055012, при граници и съседи: парцел № 055010-нива, парцел №055002- нива, парцел № 055013- нива, парцел №000184-полски път, на стойност 4200,00 лева.
- Лозе с площ от 0.675 декара, трета категория, находящо се в местността „ЛОЗЕТО" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел №263048, при граници и съседи парцел: № 263047-лозе, 263041- лозе,парцел №263049-нива, парцел №263056- нива, на стойност 472,50 лева.
- Нива с площ от 8.001 декара, трета категория, находяща се в местността „ГАРАТА" ,в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 261006, при граници и съседи: парцел №261005- нива, парцел №000939-полски път, парцел №261012- нива, парцел № 261010-нива, парцел №261009- нива, парцел № 261008- нива, на стойност 5600,70 лева.
- Нива с площ от 8.500 декара, втора категория, находяща се в местността „БАЛАЛЕЕВ ДОЛ" в землището на с. М., област Видин, съставляваща парцел № 250024, при граници и съседи: парцел №250023 нива, парцел №000923-полски път, парцел №250025-нива, №000863-канал, на стойност 6800,00 лева.
- Нива с площ от 3.986 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ГРАДЕНО ПОЛЕ” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща имот № 073015, при граници и съседи: парцел № 073013 – нива, парцел № 000216 – полски път, парцел № 073018 – нива  и парцел № 000910 – канал, на стойност 3387,98 лева.
- Нива с площ от 3.000 декара, ІІ категория, находяща се в местността „ЛОЗЕТО” в землището на с. М., обл. Видин, съставляваща парцел № 191051, при граници и съседи: парцел № 191050 – нива, парцел № 191041 – нива, парцел № 191034 – нива, парцел № 191035 – нива, парцел № 000714 – полски път и парцел № 191033 – нива, на стойност 2100,00 лева.
ОЦЕНКАТА на този дял е 22 861,38 лева.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: Жилище-апартамент №5, находящ се в гр, Видин, ул.Г.С."№2 ет.3,състоящ се от три стаи,хол, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 106,15 кв. метра, ведно с избени помещения №2 и №2а, съотв. със застроена площ 15,03 кв.м. и 14,39 кв.м. и ведно с тавански помещения № 5 и № 5а със застроена площ от 14.50 кв.м. и 11.66 кв.м., както и 13.13% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Имотът е с идентификатор 10971.501.309.4.5 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Видин, като действително получената от публичната продан сума следва да се разпредели между М.Т. Т.а- Н. с ЕГН ********** и Т.Т.И. с ЕГН ********** съразмерно на квотите им от правото на собственост- по ½ ид. части от правото на собственост върху имота за всеки от съделителите.
Оценката на този имот е 72 785,00 лева.
ОСЪЖДА М.Т. Т.а- Н. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Видин сумата в размер на 1185,08 /хиляда сто осемдесет и пет лева и осем ст./ лева, представляваща дължима държавна такса върху стойността на нейния дял.
ОСЪЖДА М.Т. Т.а- Н. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Видинсумата в размер на 5,00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Т.Т.И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Видин сумата в размер на 1185,08 /хиляда сто осемдесет и пет лева и осем ст./ лева, представляваща дължима държавна такса върху стойността на нейния дял.
ОСЪЖДА Т.Т.И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Видин сумата в размер на 5,00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК, съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по горен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1363/2016г. по описа на Районен съд – Видин, поради постигната между страните и одобрена от съда съдебна спогодба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в частта му, с която се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд – Видин.
        
         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.
                                                   
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                 
                                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници