Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2940-2017
                                                      Р Е Ш Е Н И Е  № 355
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. Видин, 11.10.2017г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на единадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2940 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД от „В.А. - 98“ АД – в ликвидация, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Е.Й. I“, против „М.“ ЕООД, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“А.С.“ бл. 6, вх. В, ет. 5, ап. 70.
Твърди се от ищеца, че по договор за наем от 01.01.2016г. е предоставил на ответника  недвижим имот – 1 800,00кв.м. двор, срещу задължение за заплащане на месечен наем от 400,00лв. Поддържа се, че ответникът не заплатил наемните вноски за периода от 01.01.2016г. до месец август на 2016г. включително в общ размер на 3 200,00лв. Твърди се от ищеца, че подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответника, за което било образувано гр. д. № 1823 / 2016г. на Районен съд Видин. В законоустановения срок длъжникът подал възражение по чл. 414, ал. 2 от ГПК.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 3 200,00лв. незаплатени наемни вноски за исковия период. Искат се и направените в производството разноски.
От ответната страна не е постъпил писмен отговор на исковата молба. Представител не се е явил в откритото съдебно заседание.
           По делото са събрани писмени доказателства.
Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства  поотделно  и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
Между страните по делото на 01.01.2016г. е сключен Договор за наем на недвижим имот, по силата на който, ищецът, като наемодател, е предоставил на ответника, като наемател, за временно ползване недвижим имот – 1 800,00кв.м. от двора на ищеца, находящ се в гр. Видин, ул.“Е.Й. I“ извън града, срещу задължение на наемателя да плаща наемна цена в размер на 400,00лв., който наем се заплаща от 20-то число до 25-то число на предходния месец. Договорът е сключен със срок от 01.01.2016г. до изтичане срока на ликвидацията на ищеца. Срокът на ликвидация на ищеца е до 31.12.2018г.
 Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 8.08.2016г. като е образувано гр.д. № 1823 / 2016г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № 1458 - РЗ от 09.08.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца процесните суми на въведеното с настоящата искова молба основание, със съответната законна лихва, както и разноски по производството. Против заповедта за изпълнение е постъпило, в срок, възражение от ответната страна. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящия иск. Ответната страна не доказа изпълнение на задълженията си за заплащане наемните вноски за исковия период.
                     Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат.  
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявения иск е допустим. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на иска за установяване на вземанията си по заповедното производство.
                 Искът е основателен.
            Ответната страна е била в облигационни отношения през исковия период, по силата на които ответната страна, като наемател, е ползвал недвижимия имот, предмет на договора. Ответникът като наемател не е изпълнил задължението си по чл. 232, ал. 2 от ЗЗД за заплащане на наемните вноски. Ответникът не доказа настъпило плащане на това основание.
          С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата от 64,00лв. разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 564,00лв. разноски в настоящето производство.
          Воден от горното Съдът,
                                                              Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на „М.“ ЕООД, ЕИК : **********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“А.С.“ бл. *, вх. *, ет. *, ап. **, че „В.А. - 98“ АД – в ликвидация, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Е.Й. I“, има вземане по спрямо „М.“ ЕООД, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“А.С.“ бл. *, вх. *, ет. *, ап. **, за сумата от 3 200,00лв. -  главница, ведно със законната лихва върху главницата, считана от 8.08.2016г. до изплащане на вземането, която сума е включена в Заповед № 1458 - РЗ от 09.08.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 1823 / 2016г. на Районен съд гр. Видин.
          Осъжда „М.“ ЕООД, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“А.С.“ бл. *, вх. *, ет. *, ап. **, да заплати на „В.А. - 98“ АД – в ликвидация, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.“Е.Й. I“,сумата от 64,00лв. разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 564,00лв. разноски в настоящето производство.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                         
                                                                                                        Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници