Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2600-2017
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
гр.В., 11.10.2017 год.
 
В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публично заседание на четвърти октомври през  две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                     Председател: Милена Стоянова                                                    
                                                              
при секретаря Л. Апостолова като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр.дело № 2600 по описа за 2017год. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл. 29, т. 9 от ЗЗакр.Д във вр. с чл. 30 от ЗЗакрЗ и чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.
            Делото е образувано по молба на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр. В., с която се иска по отношение на детето Р.А.Т. с ЕГН ********** да бъде прекратено настаняването в семейството на В.Т.Л. с ЕГН ********** и О.И.Л. с ЕГН **********, и двамата с адрес: *** и да бъде постановена мярка за закрила – настаняване на детето  в семейството на Ж.И.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***. Излагат се доводи, че малолетното дете се нуждае от закрила, поради това, че майката на детето е починала на 05.01.2012г. Детето е било настанено в семейството на В.Т.Л. с ЕГН ********** и О.И.Л. с ЕГН ********** – леля и чичо по бащина линия  по силата на съдебно решение от 06.11.2005г., постановено по гр.д. № 2282/2015г. Посочено е също, че на 02.08.2017г. О.И.Л. е подал заявление в Д“СП“ – В., с което е заявил желание настаняването на детето в неговото семейство да бъде прекратено. Посочил е, че съпругата му е заминала на работа в чужбина, а той е с влошено здравословно състояние и не може да се грижи за отглеждането и възпитанието на детето.
Поради промяна в обстоятелствата настаняването на детето в семейството на лелята и чичото по бащина линия е прекратено със Заповед № ЗД/Д-ВН-115/10.08.2017г. на Директора на Д“СП“ – В..
Извършено е ново социално проучване, от което е установено, че бащата на детето се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него. В хода на проучването Ж.   И.Г. с ЕГН ********** – близка на семейството е заявила желание да поеме грижите по отглеждането и възпитанието на детето.
Молителят Д“СП“ – В., чрез процесуален представител поддържат молбата в с.з.
            Заинтересованата страна А.Т.А. – баща на детето, се е явил в  с.з. и е заявил, че е съгласен  с молбата, тъй като не може да полага грижи за дъщеря си.
Заинтересованата страна Ж.И.Г.  - се е явила в с.з. и е заявила желание да полага грижи за детето.
Заинтересованата страна О.И.Л. – се е явил в с.з. и е заявил, че е съгласен с молбата за прекратяване на настаняването на детето в неговото семейство поради това, че не е в състояние да полага грижи за Р..
Заинтересованата страна В.Т.Л. – не се е явила в с.з. и не е взела становище по молбата.
            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното:
Детето Р.А.Т. е родена на ***г., видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 199/15.04.2004г. от община В., като негова майка е Емилия Борисова Т., а бащата е А.Т.А..
От представения социален доклад се установява, че майката на детето е починала на 05.01.2012г. Поради  това, детето е настанено в семейството на своите баба и дядо по майчина линия. Впоследствие последните са починали и с решение от 06.11.2005г., постановено по гр.д. № 2282/2015г. по описа на РС – В., детето е настанено в семейството на В.Т.Л. с ЕГН ********** и О.И.Л. с ЕГН ********** – леля и чичо по бащина линия. Поради промяна в обстоятелствата през м.август 2017г., а именно лелята заминава за чужбина, а чичото се намира в невъзможност да полага грижи за детето, е прекратено настаняването на Р. в тяхното семейство, което е извършено със Заповед № ЗД/Д-ВН-115/10.08.2017г. на Директора на Д“СП“ – В..
При направено прочуване за възможностите детето да бъде настанено при близки и роднини, е установено, че бащата на детето се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него, разширеното семейство – също. В същото време, близка на семейството – Ж.И.Г. е заявила желание да поеме грижата за малолетното дете. При извършеното социално проучване, е установено, че  Ж.Г. е годна и притежава необходимия капацитет да полага грижи по отглеждането и възпитанието на Р..
Със Заповед № ЗД/Д-ВН-116/10.08.2017г. на Директора на Д”СП” – В. детето е настанено временно в семейството на Ж.И.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***.
Изслушано в с.з., детето Р. заяви, че се чувства добре в семейството на Ж.Г. и желае да бъде отглеждана от нея до завършване на средното си образование.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:
Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето, едно дете може да бъде настанено извън семейство си, ако същото е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.
При преценка каква мярка за закрила да се предприеме по отношение на дете в риск, съдът преди всичко трябва да следва висшия интерес на детето и неговите потребности. Тези принципи са залегнали  както в Закона за закрила на детето, така и в Конвенция за правата на детето,приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. и ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.
Основният приоритет на всяко дете е да живее в семейна среда, а когато това не е възможно при близки и роднини или в приемно семейство.  Настаняването в семейството на В.Т.Л. с ЕГН ********** и О.И.Л. с ЕГН ********** – леля и чичо по бащина линия на детето, ще следва да бъде прекратено поради настъпили промени в обстоятелствата, а именно трайната им невъзможност да полагат грижи за Р..
В случая, съдът намира, че в интерес на детето е да се отглежда в семейството на Ж.И.Г. ***, където ще бъде обгрижвано и това ще е в  най-добрият интерес за детето.   Съдът намира, че подходящият срок за настаняване на детето в семейството на Ж.И.Г. с ЕГН ********** на адрес: *** и Методий 58 е до навършване на пълнолетие на детето или до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст на детето.
            Воден от горното, Съдът
                                                          
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете Р.А.Т. с ЕГН **********  в семейството на В.Т.Л. с ЕГН ********** и О.И.Л. с ЕГН ********** – леля и чичо по бащина линия с адрес: гр. В., ул. М. В. № 18.
НАСТАНЯВА малолетното дете Р.А.Т. с ЕГН **********  в семейството на Ж.И.Г. с ЕГН ********** с адрес: *** до навършване на пълнолетие на детето или до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст на детето.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в седмичен срок от връчването му на страните.
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници