Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2582-2017
    Р Е Ш Е Н И Е № 406
  гр. В., 10.10.2017г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд, гражданско отделение, 3 – ти състав в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                                                                                                                                                                                
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря  Л. Апостолова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 2582 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:   
              Производството е с правна квалификация чл. 50 от СК.
   Делото е образувано по молба на К.Д.М.  и В.С.М.,*** за развод по взаимно съгласие.
  Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.
Видно от представения дубликат на  удостоверение за сключен граждански брак от 15.12.2008г., издадено въз основа на акт за граждански брак № 0095 от 20.06.2004г., издаден от Община В., бракът между страните е сключен на 20.06.2004г.
От представените два броя преписи на удостоверения за раждане, издадени от Община В., се установява, че страните имат две родени деца – Л. В. М. с ЕГН ********** и К. В. М. с ЕГН **********.
По делото е  изготвен и приет социален доклад от Д“СП“ – В., който е дал положително становище за родителския капацитет на родителите.
Споразумението като непротиворечащо на закона и в интерес на децата ще следва да бъде утвърдено с решението.
На основание чл. 329, ал.1 от ГПК окончателната държавна такса, която Съдът определи е 40.00 лева. Дължимата държавна такса върху издръжките възлиза общо на 165.60 лева.
Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак между К.Д.М. с ЕГН ********** ***. С. бл. 6, вх. Н, ап. 305 и В.С.М. с ЕГН ********** ***,сключен с акт за граждански брак № 0095 от  20.06.2004г.,  издаден от Община  В..
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права върху родените от брака деца Л. В. М. с ЕГН ********** и К. В. М. с ЕГН ********** на майката К.Д.М. .
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата Л. В. М. с ЕГН ********** и К. В. М. с ЕГН **********  ще е на адреса на майката, както следва: гр. В., ж.к. Ал. С. бл. 6, вх. Н, ап. 305.
ОПРЕДЕЛЯ на бащата В.С.М. с ЕГН **********  режим на лични контакти с децата Л. В. М. с ЕГН ********** и К. В. М. с ЕГН **********,   както следва:
бащата  има право да вижда и взема малолетните си деца всяка първа и трета  събота и неделя  с преспиване в дома на бащата от 09:00 часа на събота сутринта до 18:00 часа на неделя вечерта, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен отпуск.
БАЩАТА В.С.М. с ЕГН **********  СЕ  ЗАДЪЛЖАВА  да заплаща на малолетното си дете Л. В. М. с ЕГН ********** , чрез неговата майка и законен представител К.Д.М. с ЕГН **********   издръжка в размер на 115.00/ сто и петнадесет/ лева месечно, считано от 01.09.2017г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
БАЩАТА В.С.М. с ЕГН **********  СЕ  ЗАДЪЛЖАВА  да заплаща на малолетното си дете К. В. М. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.Д.М. с ЕГН **********   издръжка в размер на 115.00/ сто и петнадесет/ лева месечно, считано от 01.09.2017г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че семейно жилище, находящо се в гр. В.,  ж-к Химик  бл. 11, вх. В ,ап. 36 е собственост на родителите на В.С.М. и  К.Д.М. няма претенции за ползване на същото.
МОЛИТЕЛИТЕ  са заявили, че нямат имуществени претенции един към друг. По време на брака не  са придобили недвижими вещи, а движимите са разделили преди подписване на споразумението.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че  няма да си дължат издръжка един на друг за в бъдеще.
 След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Н..
ОСЪЖДА К.Д.М. с ЕГН **********  да заплати окончателна държавна такса по сметка на РС - В. в размер на 20.00 лева.
ОСЪЖДА В.С.М. с ЕГН ********** да  заплати окончателна държавна такса по сметка на РС- В.  в размер на  20.00 лева, както и държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер от 165.60 лева.
                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                РАЙОНЕН СЪДИЯ: М.С.
Версия за печат
Свързани страници