Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1605-2016
                              Р Е Ш Е Н И Е  №
                                               гр. В., 11.10.2017г.
                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
В.ският районен съд, гражданска колегия в публично заседание на единадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :
                                                                       Председател : Владимир Крумов
                                                                       Съдебни заседатели:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ............................. каторазгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1605 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното :
                   Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД и чл. 537, ал. 2 от ГПК от В.Ф.К. ***, против Д.Т.С. и А.И. ***.
            Твърди се от ищеца, че на 28.12.2007г. прехвърлил правото на собственост върху недвижим имот – апартамент в гр. В., ж.к.“С.“, бл. 1, вх. В, ет. 8, ап. 80 на ответника Д.Т.С. срещу задължение за издръжка и гледане. Същият ответник била омъжена за ответника А.И.С.. Отначало ответната страна Д.Т.С. изпълнявала задълженията си поети с договора за прехвърляне на имота, полагала грижи за ищеца, осигурявала необходимите му храна, отопление, лечение. В това помагал понякога и съпруга й. През 2012г. гражданския брак между ответните страни бил прекратен с решение № 621 / 19.01.2012г. по гр. д. № 1790 / 2011г. на Районен съд В.. Преди около две години ответната страна Д.Т.С. заминала да живее и работи в Кралство Испания, като уверявала ищеца, че няма да престане да се грижи за него, ще осигурява средства за издръжката му. След заминаването на същия ответник за Испания, ответната страна престанала да полага каквито и да било грижи за ищеца. Последния се преместил да живее при сина си и снаха си в с. Връв. Ищецът многократно правил опити да говори с ответника да се грижи за него, но същият рядко се прибира в България и избягва да контактува с ищеца. Твърди се, че ответните страни не изпълняват своите задължения по сключения договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, материализиран в нотариален акт № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на нотариус Ц. Д. с район на действие Районен съд В.. Иска се съдът да постанови решение, с което да развали сключения договор и да бъде обезсилен съответния нотариален акт. Иска разноски по производството.
                    С определение от 23.12.2016г., влязло в сила на 11.01.2017г., съдът е прекратил производството по настоящето дело по отношение на ответника А.И.С., поради мотиви, изложени в същото.
                    От ответната страна, призована по реда на чл. 46, ал. 1 от ГПК, не е постъпил писмен отговор. Не се явява в откритото съдебно заседание.
                    Поради смърт на ищеца, с определение от 24.02.2017г. съдът е прекратил производството по делото по отношение на ищеца и е конституирал като ищци Е.В.Й. и Т.В.К. – деца на ищеца.
                   В откритото съдебно заседание, провело се на 24.03.2017г. ищецът Е.В.Й. е заявила, че не поддържа исковата молба.
                   С определение от същото открито съдебно заседание съдът е прекратил производството по делото по отношение на ищеца Е.В.Й. поради липса на правен интерес за същия ищец.
                  По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства.
                   Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и съобразявайки представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :     
                   С Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за  издръжка и гледане, материализиран в Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., В.Ф.К. е прехвърлил на ответника Д.Т.С. собствеността на свой недвижим имот – жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, срещу поето задължение за гледане и издръжка на прехвърлителя, изразяващо се в подсигуряване на храна, облекло, отопление, осветление, а при нужда и на лекарства и обслужване. Ответната страна е била в граждански брак с А.И.С..
Ответната страна живее в Кралство Испания. Ответната страна не е полагала грижи за първоначалния ищец.
Първоначалния ищец В.Ф.К. е починал на 03.01.2017г., като е оставил наследници Е.В.Й. и Т.В.К.. Е.В.Й. в откритото съдебно заседание не поддържа предявения иск, като с определение от 24.03.2017г. е прекратено производството по делото по отношение същия ищец.
             При тази фактическа обстановка, съдът намира предявеният иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД за допустим в частта относно разваляне на процесния договор по отношение на 1 / 4 идеални части от правото на собственост върху процесния имот. Същият е бил съсобствен на ответната страна и А.И.С. в режим на съпружеска имуществена общност, която след прекратяване на гражданския брак е преобразувана в обикновена съсобственост с равни права от по 1 / 2 идеална част от правото на собственост. След смъртта на първоначалния ищец, новоконституираните ищци Е.В.Й. и Т.В.К. имат правен интерес да търсят разваляне на процесния договор само в частта съразмерно на дяла на ответната страна Д.Т.С. от обикновената съсобственост – 1 / 2 ид. част. Поради прекратяване производството по делото по отношение на ищеца Е.В.Й., ищецът Т.В.К. има правен интерес да търси разваляне на процесния договор в частта от 1 / 2 идеална част от правото на собственост върху процесния имот, само в частта съразмерно наследствения си дял – 1 / 2 ид. части.
            В останалата част искът е недопустим, поради липса на правен интерес.
Искът е основателен по отношение на 1 / 4 идеални части от правото на собственост върху процесния имот. Между наследодателя на ищеца и ответната страна е сключен алеаторен договор за прехвърляне на собственост срещу задължението за издръжка и гледане, който по своята същност е възмезден договор. Всяка от страните е поела свое задължение, което е длъжна да изпълнява. Основание да иска разваляне на договора има само изправната страна. След смъртта й това право е преминало върху ищецаТ.В.К. – правоприемник на прехвърлителя по договора, до размера на неговия дял – 1 / 2 идеални части. С този договор, едната страна поема задължение да гледа и издържа другата до края на живота й, срещу една престация, която другата страна извършва. С прехвърлянето на недвижимия имот правото на собственост е преминало върху приобретателят, който е ответник по делото. Ответникът е следвало да престира необходимите грижи към наследодателя на ищеца. С прехвърлянето правото на собственост върху процесния имот, последния е изпълнил задължението по договора и е имал основание да изисква изпълнение за гледане и издръжка от другата страна, ежедневно и в пълен обем. По делото не се установи такова изпълнение от страна на ответника.
                   По изложените съображения, Съдът намира, че задължението по договора не е било изпълнявано точно по обем, вид и качество. То е трябвало да бъде изпълнявано цялостно, а не частично, като е недопустимо да се дели на периоди или части, а трябва да бъде постоянно, системно и непрекъснато, като в противен случай няма да оправдае своята социална същност и предназначение.
                   Поради това, че ответника не е изпълнявала задълженията си в този вид, е неизправна страна по договора и искът като основателен и доказан, в посочените по-горе части, следва да бъде уважен.
Относно искът с правно основание чл. 537, ал. 2 от ГПК :
Предвид изложените по-горе мотиви искът по чл. 537, ал. 2 от ГПК е допустим в частта на отмяна на процесния нотариален акт в частта му относно 1 / 4 ид. части от правото на собственост. В останалата част искът е недопустим.
Искът е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 3 / 2012г. на Върховният касационен съд, Общо събрание на Гражданска колегия на отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК подлежат само констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.
                   Предвид изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищеца направените разноски по производството в размер на 340,00лв. за държавна такса и такса за издаване на съдебно удостоверение.
            Воден от горното, Съдът :
 Р Е Ш И :
             Разваля Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, материализиран в Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., поради пълното му неизпълнение, по отношение на Д.Т.С., ЕГН **********, и в частта му относно недвижим имот - 1 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок.
        Оставя без разглеждане предявения иск в частта за разваляне на  Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, материализиран в Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., поради пълното му неизпълнение, в частта му относно недвижим имот - 3 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, като недопустим.
Прекратява производството по делото в частта на предявения иск за разваляне на  Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, материализиран в Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., поради пълното му неизпълнение, в частта му относно недвижим имот - 3 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, като недопустим.
            Отхвърля искът с правно основание чл. 537, ал. 2 от ГПК в частта му относно отмяна на Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., по отношение на Д.Т.С., ЕГН **********, в частта му относно недвижим имот - 1 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, като неоснователен.
Оставя без разглеждане искът с правно основание чл. 537, ал. 2 от ГПК в частта му относно отмяна Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., в частта му относно недвижим имот - 3 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, като недопустим.
Прекратява производството по делото в частта на предявения иск с правно основание чл. 537, ал. 2 от ГПК в частта му относно отмяна Нотариален акт за придобит недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 114, том VI, дело № 1114 / 2007г. на Ц. Д. – нотариус с район на действие Районен съд В., в частта му относно недвижим имот - 3 / 4 идеални части от правото на собственост от недвижим имот : жилище – апартамент № 80, находящ се в гр. В., жилищен комплекс „С.“, жил. Сграда – блок № 1, във вход „В“, на етаж 8, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,80кв.м., ведно с принадлежащото към апартамента избено помещение /мазе/ № 32, както и с 1,521% идеални части от общите части на сградата и толкова процента идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, като недопустим.
Осъжда Д.Т.С., ЕГН **********,***, да заплати на Т.В.К., ЕГН **********,***, сумата от 340,00лв.,  направени разноски по производството, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
 Решението подлежи на вписване в 6 /шест/ - месечен срок от влизането му в законна сила.
              Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок считан от връчването му на страните пред Окръжен съд В..
                     
                                                                                                     Районен съдия :           Вл.К.
Версия за печат
Свързани страници