Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1354-2017
МОТИВИ към присъда № 501 по НОХД № 1354 по описа на Видински районен съд за 2017г.
         Делото е образувано по  обвинителен акт на Районна прокуратура- Видин с който е повдигнато обвинение против: Л.Б.Т., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, ж-к „Крум Бъчваров" №14, вх.В. ет.8, ап.72, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, месторабота: барман - сервитьор в заведение „Снек Бар Каваците" - гр. Видин, Северна промишлена зона, неосъждан, ЕГН: **********,
                                              
ЗА  Т О В А, Ч Е:
На 19.09.2017г. в гр.Видин. ж.к. „Вида", в двора на Детска градина „Синчец", държи високо рисково наркотично вещество „коноп" с нето тегло 0,22 грама, с концентрация па активен компонент тетрахидроканабинол 25%. на стойност 1.32 лв. /един лев и тридесет и две стотинки/, без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. I. т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 -Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл. 3. т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.З, т. 1 от НК.
        Представителят на Районна прокуратура- Видин заяви в съдебно заседание, че подържа обвинението  така, както е внесено с обвинителния акт, но пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание по чл. 354а, ал.5 от НК- „ГЛОБА“ в максимален размер.
       Подсъдимият Т. заяви в присъствието на защитника си, че желае делото да се разгледа по реда на Глава XXVІІ НПК-съкратено съдебно следствие- чл. 371, т.1 от НПК, като заяви, че не желае разпит на свидетелите и вещите лица.
            Защитникът на подс.Т.- адв. Г. *** също изрази желание делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.
       От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:
       Свидетелите С.О. и В.Т. работят като полицаи в РУ — Видин. На 19.09.2017г. били на работа като автопатрул 47. Около 17:40ч. получили сигнал от ОДЧ при ОДМВР, че в гр. Видин в двора на Детска градина „Синчец", находяща се в ж.к. „Вида", има лица, които вероятно употребяват наркотични вещества. Полицейските служители се отправили към мястото, като при влизане в двора на детската градина свидетелят О. забелязал няколко лица, които седели на стълбите на задния вход на сградата. Когато лицата го забелязали, трима от тях тръгнали да бягат покрай сградата в задната й част. Свидетелят О. предприел преследване на лицата, като се намирал на около 4-5 метра зад тях. Свидетелят видял, как подс. Т. се спрял за момент до ъгъла на сградата и поставил някакъв предмет под перваза на крайния прозорец, след което продължил да бяга. О. разпоредил на лицата незабавно да спрат и те изпълнили разпореждането. Свид. О. се приближил до подс. Т. и установил самоличността му. Попитал лицето какво е скрил под перваза, но подс. Т. отрекъл да е поставял нещо там. Свид. О. отишъл до посочения перваз, леко го повдигнал и видял, че под него има малко прозрачно пликче, съдържащо зелено на цвят растително вещество. Свидетелят докладвал за установените обстоятелства и запазил местопроизшествието до пристигането на дежурна група. След пристигане на същата бил извършен оглед, при който се установило, че намереното пликче под перваза съдържа наркотично вещество „канабис". Свидетелят О. категорично посочва в показанията си, че именно подс. Т. е оставил пликчето, съдържащо наркотично вещество под перваза на прозореца.
Видно от заключението на назначената физикохимична експертиза, иззетото при извършеният оглед вещество - зелена на цвят суха растителна маса, представлява коноп, съдържащ активен компонент „тетрахидроканабинол" с концентрация 25 % и нето тегло 0, 22 гр.
Конопът е включен в Списък 1 - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, приета на основание чл.З, ал.2 и ал.З от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
Видно от заключението на назначената съдебно оценъчна експертиза, стойността на високорисково наркотично вещество „коноп" с нетно тегло 0,22 гр. и съдържание на активен компонент „тетрахидроканабинол" в размер на 25 % е 1,32 лева /един лев и тридесет и две стотинки/.
        Така установената фактическа обстановка се доказва от свид. показания на С.В.О., В. Милчев Т., М.Б.А., дедени по внреме на досъдебното производство, от заключението на изготвената физико-химическа и стоковедска експертизи, които съдът намери за компетентно и безпристрастно изготвени, поради и което ги кредитира,  както и от другите приложени по делото писмени и гласни доказателства, имащи значение за изясняване на фактите и обстоятелствата, относими към предмета на обвинението и приобщени по реда на чл. 283 НПК.
            Така описаните и приложени по делото доказателства не си противоречат, а напротив, взаимно се подкрепят и поддържат, поради и което съдът има дава вяра.
       При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият Т. е извършил престъпното деяние по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК. Съобразявайки се с приложените доказателства по делото Съдът счита, че признаците на извършеното от  престъпление удовлетворяват хипотезата на чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, а именно, че извършеното деяние е малозначително и че последиците от престъпление  представляват по – ниска степен на   обществена  опасност в сравнение с другите случай на престъпления от същия вид.
От обективна страна на 19.09.2017г. в гр.Видин. ж.к. „Вида", в двора на Детска градина „Синчец", държи високо рисково наркотично вещество „коноп" с нето тегло 0,22 грама, с концентрация па активен компонент тетрахидроканабинол 25%. на стойност 1.32 лв. /един лев и тридесет и две стотинки/, без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. I. т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 -Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл. 3. т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.З, т. 1 от НК.
        От субективна страна деянието е извършено при форма на вината- пряк умисъл, т.е. подсъдимият Т. е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е целял настъпването им.
         За престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3 предвиденото  наказание е “глоба “ до 1000лв.
        Съдът счита, че в конкретния случай и съобразявайки се с разпоредбата на чл.36 от НК, на подсъдимия Т. следва да бъде наложено наказание- „ГЛОБА” в размер на 100лв. При определяне на наказанието Съдът се съобрази със смекчаващите вината на подсъдимия обстоятелства– обстоятелството, че същият не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер, ниската стойност на държаното наркотично вещество-1.32лв, като при определянето на наказанието Съдът се съобрази още и с предвиждащото се такова за такъв род престъпления.
            Съдът счете, че така наложеното наказание ще постигне своята превантивна и превъзпитателна роля спрямо подс. Т., като ще го възпре от извършването на такъв вид престъпления. Освен това съдебният състав намира, че наложеното наказание в този му вид ще подейства предупредително и върху останалите членове на обществото.     
            Съобразно осъдителната присъда постановено по делото и на основание чл. 189, ал.3 от НПК Съдът осъди подсъдимия Т.  да заплати и направените разноски по делото- сумата от 69.35лв. и 42.32лв полза на ОДМВР-Видин, представляващи разноски за изготвянето на експертиза, както и сумата от 20.00лв. в полза на бюджета, по сметка на РС-Видин  представляващи възнаграждение на вещо лице.
         На основание чл. 354а, ал.6 от НК Съдът отне в полза на държавата предметът на престъплението- „коноп“ с нето тегло 0.22грама на стойност 1.32лв.
            Причина за извършеното деяние е незачитането на установения правов ред в Държавата и ниската правна култура на подсъдимия.
         Водим от горното, Съдът произнесе присъдата си.
         Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници