Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1312-2017

Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е   №  273

 

                                           гр.Видин, 29.06.2017 год.

 

                                   В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав

 

                                     Председател: НИНА НИКОЛОВА                                                                                                                   

при секретаря М. Петкова , като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА гр.дело №1312 по описа за 2017 год. , за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството е по чл.29, т.2 от ЗЗак.Д. и по реда на чл.30 от ЗЗак.Д и по чл.25, ал.1, т.1 и т.3 и по реда на чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

Делото е образувано по молба на Д. “С.П.” гр.Видин, с която се иска по отношение на детето Е.В.С., ЕГН ********** да бъде постановено решение, с което да бъде прекратено настаняването на детето в специализирана институция – социална услуга Център за настаняване на деца без физически увреждания - с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин и да бъде настанено на основание чл.25, ал.1, т.1 и т.3 и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д в същата  социална услуга  Център за настаняване на деца без физически увреждания 1- с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин за нов период от време.

По делото е представена заповед № № ЗД/Д-ВН-043/25.04.2017г на Д. “С.П.” гр.Видин, с която по административен ред е прекратено временно настаняването на детето в Център за настаняване на деца без физически увреждания 1- с.Н.С., общ.Н.С., както и заповед № ЗД/Д-ВН-044/25.04.2017г. на Д. “С.П.” гр.Видин, с която детето е настанено временно в специализираната институция Център за настаняване на деца без физически увреждания - с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин.

По делото е изготвен социален доклад със становище, че бащата на детето е неизвестен, а майката не е в състояние да полага адекватни грижи за детето в семейна среда и да защити интересите му; същата не притежава собствено жилище и е без постоянни доходи от трудова дейност; живее в задоволителни битови условия, но има занижен родителски контрол спрямо детето и същото е живяло в нестабилна среда, довело до водене на полов живот от ранна детска възраст. В съдебно заседание на 21.06.2017г. социалният работник излага, че детето е бременна, който факт не се оспорва от майката и от детето. Няма промяна в мисленето на родителя и последствията от действията му. Докладът е със заключение, че няма промяна в обстоятелствата, довели до извеждане на детето от биологичното семейство, както и че спрямо детето не могат да бъдат предприети други мерки поради липса на утвърдени приемни семейства с подходящ профил за детето, поради липса на роднини от разширеното семейство, които да са съгласни да поемат грижите по отглеждането и възпитанието на детето, и че в интерес на детето е да бъде продължена постановената мярка - настаняване в подходяща специализирана институция, а именно - в Център за настаняване на деца без физически увреждания - с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин, където на детето се осигурява подслон, лично пространство, подходяща храна и облекло, достъп до образователната система, от която е било отпаднало, подходящи развлечения, работа с психолози и подходящ режим на живот за изграждане на социални умения, навици за справяне с кризисни ситуации , осмисляне на свободното време.

В съдебно заседание заинтересованата страна В.С. се явява лично и оспорва молбата, като поддържа от своя страна, че може да се грижи за детето. Видно от молба от  15.05.2017г. , същата  е заявила желанието си детето да бъде реинтегрирано в семейството и. На 15.05.2017г. майката е подала и молба за ползване на социална услуга  за подкрепа и оценка на родителски капацитет.

      В съдебно заседание при изслушването по реда на чл.15, ал.1 З Зак.Д, детето заявява, че в специализираната институция се чувства добре, но и че иска да се прибере при майка си.

       Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от представените доказателства – Удостоверение за раждане , издадено въз основа на Акт № 01/23.05.2000г. на община Д., съдебно Решение , постановено по гр.дело 2766/2016г. по описа на РС - Видин, негова майка е В.  С.З. ,  бащата е неизвестен. Със съдебното решение спрямо детето Е.В.С., ЕГН **********   е потвърдена постановената административна мярка по извеждането му от рискова семейна среда ,с цел опазване на живота и здравето му, като е настанено в специализирана институция– Център за настаняване на деца без физически увреждания 1- с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин за срок от 6 месеца, считано от 24.10.2016г.

Срокът на настаняване е изтекъл, поради което настаняването е прекратено с  посочената по-горе заповед  на Д. “С.П.” гр.Видин и със заповед № ЗД/Д-ВН-044/25.04.2017г. на Д. “С.П.” гр.Видин, детето е настанено по административен ред в специализираната институция Център за настаняване на деца без физически увреждания -1, с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин.

Видно от представеното по делото писмо от Д “СП“ –гр.Д., ведно с представени декларации за несъгласие по чл.24, ал.3 от ЗЗак.Д и констатациите на социалното проучване, не са открити близки роднини на детето, които са съгласни да полагат грижи по отглеждането и възпитанието му в семейна среда.  Установи се, че майката има желание да повиши родителския си капацитет , но не се установи същата да е получила социалната услуга, респективно какви са постигнатите резултати от същата услуга. Следва да се отбележи , и че същата полага грижи  в семейна среда за дете с увреждане –Георги, който е със 71% намалена социална адаптация.

         При тези данни, Съдът намира, че молбата на Д. на Д. “С.П.” гр.Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.29, т.2 от ЗЗак.Д  и чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗакД, а именно: изтекъл е срокът за настаняване на детето в специализираната институция, което е основание за прекратяване на настаняването и обстоятелствата – единият родител на детето е неизвестен, а другият - продължава да е в невъзможност да полага трайно грижи за детето си, поради което и в интерес на детето е то да бъде настанено в подходяща специализирана институция, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД съобразно възрастта и здравословното му състояние, а именно –  в специализираната институция Център за настаняване на деца без физически увреждания -1,  с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин. Неоснователно е оспорването на молбата , тъй като не се събраха  доказателства , установяващи повишен родителски капацитет, както и финансова възможност на майката да полага грижи в семейна среда за детето.       

         Съдът намира, че настаняването следва да е със срок до настъпване на обстоятелства, водещи до  изменение, прекратяване или отпадане на основанието за настаняване.                 

         С оглед горното, и на основание чл.29, т.2 от ЗЗак.Д.  , чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗак.Д, Съдът

                                                   

                                                             Р Е Ш И :

 

          ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната Е.В.С., ЕГН ********** в социална усулга  -Център за настаняване на деца без физически увреждания -1  с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин, поради изтичане на срока на настаняването.

   НАСТАНЯВА непълнолетната Е.В.С., ЕГН ********** в социална услуга  Център за настаняване на деца без физически увреждания -1  с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин, за срок до настъпване на обстоятелства, водещи до  изменение, прекратяване или отпадане на основанието за настаняване.                 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му пред Видински Окръжен съд.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР

 

Версия за печат
Свързани страници