Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 830-2017

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  № 245

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. Видин, 29.06.2017г.

 

            Видинският районен съд гражданска колегия в публично заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  

                                                                   Председател : Владимир Крумов

при секретаря Г. Начева, като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 830 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по молба с правно основание чл. 51 от Закона за наследството /ЗН/ от „ВиК – Видин“ ЕООД, гр. Видин, в качеството му на кредитор на починалия Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., за призоваване на лицата, имащи право да го наследят, а именно: М.С.Й., ЕГН **********,***, С.Т.В., ЕГН **********,***, Б.Т.П., ЕГН **********,***, Р.В.П., ЕГН **********,***, В.П.Т., ЕГН **********,*** 12.

Поддържа се, че Т.П.Й. е титуляр на партида с уникален абонатен номер № *****и адрес на потребление гр. Видин, ж.к.“Х“ **, вх. *, ет. *, ап.**. Молителят е изпълнил задълженията си да достави на потребителя вода с питейни качества и да отведе отпадъчните води. Потребителят не е изпълнил задълженията си да заплати стойността на изразходваната вода и отведения канал за посочения период.

От фактическа страна: Т.П.Й. е титуляр на партида с уникален абонатен номер № 014494 и адрес на потребление гр. Видин, ж.к.“Х“ **, вх. *, ет. *, ап.**. Видно от удостоверение за наследници изх. № АО-01-18-1551(1), изд. На07.04.2017г. от Община Видин, Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., е оставил наследници, а именно: М.С.Й., ЕГН **********,***, С.Т.В., ЕГН **********,***, Б.Т.П., ЕГН **********,***, Р.В.П., ЕГН **********,*** 12, В.П.Т., ЕГН **********,*** .

Р.В.П., ЕГН **********,*** 12, и В.П.Т., ЕГН **********,*** , редовно призовани по реда на чл. 44, ал. 1, изречение последно от ГПК – при отказ, не се явяват в откритото съдебно заседание.

М.С.Й., ЕГН **********,***, С.Т.В., ЕГН **********,***, редовно призовани по реда на чл. 46, ал. 2, от ГПК, не се явяват в откритото съдебно заседание.

Б.Т.П., ЕГН **********,***, редовно призован се е явил в откритото съдебно заседание. Заявил е приемане на наследството оставено от Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г.

   Съдът, като взе предвид в съвкупност и поотделно представените по делото писмени доказателства, приема следното от правна  страна:

    Тъй като кредитополучателят по сделката е починал, неговите задължения са преминали по пътя на наследяването към универсалните му правоприемници по закон. Лицето, което е наследник по закон на дадено починало лице, е призовано към наследяване. Това означава, че в патримониума му е възникнало самостоятелно не притезателно субективно право на наследяване. Съдържанието на това право се състои във възможността титулярът му да приеме наследството на починалото лице или да се откаже от него. За да породи правни последици, упражняването на правото на наследяване следва да стане по някои от предписаните в Закона за наследството начини и в сроковете, посочени в закона. Последиците от упражненото право на наследяване в случаите на изявена воля за приемане са възникване на наследственото правоприемство, тоест преминаването на имуществото (правата, но и задълженията) на наследодателя към наследника. В настоящия случай лицата, призовани да наследяват - Р.В.П., ЕГН **********,*** 12, В.П.Т., ЕГН **********,*** , М.С.Й., ЕГН **********,***, и С.Т.В., ЕГН **********,***, не се явяват в откритото съдебно заседание, редовно призовани.

На основание чл.51, ал.2 от Закона за наследството, съдът следва да постанови вписване на обстоятелството, че тези лица са загубили правото да приемат наследството, тъй като не се явяват в съдебно заседание редовно призовани, както и поради това, че същите са изрично предупредени с указание в Разпореждане от 04.05.2017г. за това, че ако не се явят лично в срок до първото по делото съдебно заседание, както и в откритото съдебно заседание, да заявят приемат или се отказват от наследството, лицето ще загуби правото да приеме наследството.     

На основание чл. 21 от Тарифа за държавните такси, които се събират по ГПК, следва М.С.Й., ЕГН **********,***, С.Т.В., ЕГН **********,***, Б.Т.П., ЕГН **********,***, Р.В.П., ЕГН **********,*** 12, В.П.Т., ЕГН **********,*** 12, да бъдат осъдени да заплатят държавна такса за вписване на отказа, съответно приемането, от наследство, в размер на по 20,00лв.

Предвид изложеното, Съдът

                                                         Р Е Ш И :

Признава за установено по отношение на Б.Т.П., ЕГН **********,***, призован да наследява, че е приел наследството, оставено от Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., на основание чл.51, ал. 3 от Закона за наследството.

Приемането да се впише в Особената за това книга при Районен съд  – Видин.

Да се впише в особената книга при Районен съд – Видин, че М.С.Й., ЕГН **********,***, е загубила правото да приеме наследството на Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., на основание чл.51, ал. 3 от Закона за наследството.

Да се впише в особената книга при Районен съд – Видин, че С.Т.В., ЕГН **********,***, е загубила правото да приеме наследството на Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., на основание чл.51, ал. 3 от Закона за наследството.

Да се впише в особената книга при Районен съд – Видин, че Р.В.П., ЕГН **********,*** 12, е загубила правото да приеме наследството на Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., на основание чл.51, ал. 3 от Закона за наследството.

Да се впише в особената книга при Районен съд – Видин, че В.П.Т., ЕГН **********,*** 12, е загубил правото да приеме наследството на Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г., на основание чл.51, ал. 3 от Закона за наследството.

Осъжда Б.Т.П., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд Видин държавна такса в размер на 20,00лв. за вписване на приемането на наследство, оставено от Т.П.Й. ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 09.01.2012г.

Осъжда С.Т.В., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд Видин държавна такса в размер на 20,00лв.

Осъжда М.С.Й., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд Видин държавна такса в размер на 20,00лв.

Осъжда Р.В.П., ЕГН **********,*** , да заплати в полза на Районен съд Видин държавна такса в размер на 20,00лв.

Осъжда В.П.Т., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд Видин държавна такса в размер на 20,00лв.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.              

                                                            Районен съдия : / П /

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници