Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 789-2017

М О Т И В И към Решение № 385 от 27.06.2017 година по АНД № 789 по описа за 2017 година на Районен съд – гр.Видин

 

            Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – гр.Видин за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78-А от НК на Е.А. *** с ЕГН ********** за извършено от него престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

            Видинската районна прокуратура не е взела становище в съдебното заседание.

            Обвиняемият А. е дал обяснения в наказателното производството, признал се е за виновен и не е отрекъл авторството на стореното.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Обв.А. и свидетелката А. Т. К. от гр.Видин с ЕГН ********** заживели заедно на семейни начала от месец февруари през 2016г. в дома на обв.А. ***. По това време момичето не било навършило 16-годишна възраст. На 11.01.2017г. от съвместното им съжителство е родено детето А. Е. А.. Обвиняемия и свидетелката Киркова нямат сключен граждански брак. Когато свидетелката била на четиринадесет години и половина започнали с обвиняемия да водят полов живот, с нейно съгласие и с нейно желание. Родителите на К. знаели за техните взаимоотношения и нямали нищо против. Те били съгласни и за това, двамата да заживеят заедно на съпружески начала. Знаели и за бременността на свид.К. и помагат при отглеждането на новороденото дете.    

Тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от събраните в наказателното производство писмени и гласни доказателства към Постановлението на Районна прокуратура – гр.В. № 113/2017 от 02.06.2017г.: материалите по досъдебно производство № ЗМ 166/2017г. на РУ–Видин и пр.пр.№ 113/2017г. на РП-Видин: социален доклад от ДСП АСП-Видин, докладна записка, удостоверение за раждане, справка за съдимост и карта за обвиняемо лице, показанията на свидетелите Киркова, М., И., И. и И., както и обясненията на обвиняемия А., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират, за което съдът ги възприема и кредитира относно това, което той е възприел за несъмнено установено и безспорно доказано.

            От така установеното съдът приема, че обвиняемият е осъществил състава на престъплението по чл.191, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна той през месец февруари на 2016г. в гр.Видин, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, а именно А. Т. К. с ЕГН ********** от гр.В., ненавършило 16-годишна възраст. От субективна страна той е сторил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно, вътрешно отношение към деянието. За описаното престъпление е предвидена наказателна отговорност лишаване от свобода за срок до две години или пробация, както и обществено порицание. На лице са условията на чл.78-А, ал.1 от НК. Тази норма не е прилагана преди спрямо обвиняемия. Последния не е осъждан. Същия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание. При индивидуализацията на наказанието съгласно разпоредбата на чл.54 от НК и за изпълнение на целите на нормата по чл.36 от НК съдът има предвид смекчаващи отговорността обстоятелства. Обвиняемият не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, стореното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Престъплението е за първи път. Автора не се отклонява от органите на съдебната власт и от наказателния процес, признава се за виновен и съдейства за изясняване на обективната истина. Размера на съответната глоба може да бъде от 1000лв./хиляда лева/.

Водим от горното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК съдът

постанови решението.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници