Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 563-2017

Р Е Ш Е Н И Е  

№313

гр. Видин, 16.06.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД - наказателен състав в публично заседание на осeмнадесети май ,    две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Йосифова

при секретаря: К. Илиева,

като разгледа НАХД № 563/2017г. по описа на Видински РС, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

                 Обжалвано е Наказателно постановление №25-0000086/29.03.2017г. издадено от главен инспектор при ОО „АА” гр. Видин, , определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП , чл. 189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на Р.К.К. ***  ,  на основание чл. 93в ал.17 т.2   от ЗАвПр  е наложено наказание Глоба в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.36, пар. 1 , т./ii/ от Регламент 165/2014г.

            Жалбоподателят редовно и своевременно уведомен на посочения от него адрес, се не явява и не се представлява.

            За АНО  представител не се явява .

            Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

Жалбата изхожда от легитимирано и заинтересовано лице да оспори пред съда законосъобразността на горепосоченото наказателно постановление, същата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 ЗАНН и съдържа необходимите реквизити, предвид на което съдът я намира за процесуално допустима.

Видинският районен съд след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 14.03.2017 г. инспектор при ООАА Видин – И.Д. е съставил АУАН на жалбоподателя , за това , че на същата дата , около 14.05 часа в гр. Видин на гл. Път Е79 в района на  ТЕЦ Видин е извършвал международен превоз на товари ,  съгласно ЧМР 13.03.2017г. , като водачът при екипно управление извършва превоз попадащ в обхвата на регл.561/2006г. с превозно средство оборудвано с дигитален тахограф, представя карта № 0000000121547000 на водача, в която липсват данни за периодите на време на управление ,почивки и прекъсвания за времето от 16.39 часа на 02.02.2017г. до 10.09 часа на 26.02.2017г.

Въз основа на АУАН и при същата фактическа обстановка е издадено и обжалваното НП.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласните доказателствени средства - показанията на актосъставителя  Д., както  и писмените доказателства , приобщени към делото. Съдът изцяло цени посочените доказателствени материали, тъй като същите кореспондират едни с други и се допълват взаимно.

Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на жалбоподателя, като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени от страните, намира жалбата за неоснователна, като съображенията за това са следните:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение са спазени всички правила и не са допуснати процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Съдът намира, че акта за установяване на административно нарушение отговаря на всички формални изисквания на чл. 42 от ЗАНН, има необходимото по закон съдържание, подписан е от лицата посочени в чл. 43, ал.1 от ЗАНН. При установяване на нарушението са спазени всички процесуални правила, и правото на защита на жалбоподателя е било гарантирано в пълен обем.

На се установиха и съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати от наказващия орган при издаване на наказателното постановление. От обективна страна признаците на състава на нарушението са описани в оспорения акт, както и обстоятелствата, при които то е извършено. Издаденото наказателно постановление отговаря на формалните изисквания на чл. 57 от ЗАНН и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правото на защита на дружеството жалбоподател.

Установено е по несъмнен начин в производството, че жалбоподателя е извършил нарушението, за което е санкциониран. Съгласно чл.36, пар. 1 , т./ii/ от Регламент 165/2014г,  когато водачът управлява превозно средство, на което е монтиран аналогов тахограф, водачът трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган: ii) картата на водача, ако има такава; В конкретния случай е установено , че автомобила е оборудван с дигитален тахограф и водача не е могъл да представи при проверката тахогравските листа за предходните 28 дни, или карта на водач, ако притежава такава , както и записите от нея , както и всеки ръчен запис и разпечатка направени през текущата седмица и предходните 28 дни или удостоверение за дейностите на водача по образец. Горното се доказва и от разпита на свидетелите. От субективна страна е действал при форма на вина - пряк умисъл, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

 Административно наказващия орган правилно е определил по вид  и размер, наказанието, наложено на жалбоподателя с атакуваното наказателно постановление.

С оглед гореизложеното Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 63, ал.1, пр. І-во от ЗАНН

 

Р         Е         Ш         И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №25-0000086/29.03.2017г. издадено от главен инспектор при ОО „АА” гр. Видин, , определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП , чл. 189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на Р.К.К. ***  ,  на основание чл. 93в ал.17 т.2   от ЗАвПр  е наложено наказание Глоба в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.36, пар. 1 , т./ii/ от Регламент 165/2014г.

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Видин.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници