Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 453-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 314

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  16.06.2017 год.

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на осемнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К . Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 453 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

      Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 36/09.02.2017г. издадено от Началник Митница Лом , с което на  Т.П.Г. ***  на основание чл.231 ЗМ  е наложена Глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение на чл.238в ал.1 от от ЗМ.

           Жалбоподателя редовно и своевременно уведомен  не се явява и не се представлява. От проц. Му представител е получена молба – становище с която се поддържа подадената жалба и се явява моли за отмяна на НП.

            За АНО се явява упълномощен представител, който развива аргументи за потвърждаване на НП.

            Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

Жалбата изхожда от легитимирано и заинтересовано лице да оспори пред съда законосъобразността на горепосоченото наказателно постановление, същата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 ЗАНН и съдържа необходимите реквизити,  предвид, на което съдът я намира за процесуално допустима.

Видинският районен съд след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 12.09.2016  г. ст. митнически инспектор К.Г. е съставил АУАН на жалбоподателя , за това , че на 12.09.2016г.  около 03.30 часа жалбоподателя управлявайки лек автомобил Ауди А6 с ДК№ ВР3295ВМ използва при преминаване на държавната граница – на трасе изход на ГКПП Видин – превозно средство в което е установено наличие на специално изграден тайник.

Въз основа на АУАН и при същата фактическа обстановка е издадено и обжалваното НП.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласните доказателствени средства - показанията на актосъставителя Г., както  и писмените доказателства , приобщени към делото. Съдът изцяло цени посочените доказателствени материали, тъй като същите кореспондират едни с други и се допълват взаимно.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля , като добросъвестни и обективни. Същия е категоричен , че багажника на автомобила бил видимо скъсен , което се констатирало с обикновен оглед.. Заявява , че е установено , че има изградена фалшива стена на около 50 см. Зад задната седалка.

Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на жалбоподателя, като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени от страните, намира жалбата за неоснователна, като съображенията за това са следните:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана.

По същество е неоснователна.

 НП е издадено от компетентен орган, като АУАН също е съставен от компетентно лице.

АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и свидетел, присъствал при установяване на нарушението.  

Съдът не констатира нарушение на разпоредбите на чл. 42 от  ЗАНН – относно описание на нарушението. В акта е направено пълно и детайлно описание на нарушението, датата и мястото на извършване, както и на обстоятелствата, при които е извършено. Посочени са  и законовите разпоредби, които са нарушени.Отразени са всички данни относно индивидуализацията на нарушителя – трите имена, адрес и ЕГН.

Спазено е от страна на административно - наказващия орган на изискването на чл.57, ал.1 от ЗАНН, а именно в издаденото наказателно постановление да бъде дадено пълно описание на нарушението, на обстоятелствата, при които е извършено, на доказателствата, които потвърждават извършеното административно нарушение. Вменените във вина на нарушителя нарушения са конкретизирани в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво се защитава, наложените наказания са индивидуализирани, в хода на производството не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Установено е по несъмнен начин в производството, че е извършено нарушението, за което е наложена санкцията.

 Административно наказващия орган правилно е определил по вид и размер, наказанието, наложено на жалбоподателя с атакуваното наказателно постановление.

С оглед гореизложеното Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 63, ал.1, пр. І-во от ЗАНН

 

Р   Е         Ш         И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 36/09.02.2017г. издадено от Началник Митница Лом , с което на  Т.П.Г. ***  на основание чл.231 ЗМ  е наложена Глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение на чл.238в ал.1 от от ЗМ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Видин.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници