Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 849-2017

                                                           П Р О Т О К О Л

                                        гр.Видин,  21,06, 2017г.

Година 2017                                                                                 гр. Видин

Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав

На двадесет и първи юни                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

ПРОКУРОР: МЛАДЕНОВ

Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  ДЕЧЕВ  НОХД № 849    по описа за 2017 година.

          На именното повикване в  11,50    ч .  се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.И.М.  редовно призован, се явява лично и с адв.Н., защитник на подсъдимия с пълн.     

 СВИДЕТЕЛИТЕ:

В.А.И., редовно призован, се явява.

М.Т.О., редовно призован, се явява.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Е.П.Г., редовно призован, се явява.

Р.П.И., редовно призован, се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Налице са законовите предпоставки за даване ход на делото.

ЗАЩИТАТА :Да се даде ход на делото. С представителя на ВРП сме постигнали споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на делото

След като изслуша становището на страните СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ снема самоличност на подсъдимия.

Т.И.М. роден на 02,03,1987г. в гр.Видин, живущ *** с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан ЕГН **********

 

 

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам правата си, не правя отводи.Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение  

ЗАЩИТАТА : Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК.С представителя на ВРП  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме че то не противоречи на Закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ: Присъединявам се.

СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.

 ЗАЩИТАТА : Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия Т.И.М. роден на 02,03,1987г. в гр.Видин, живущ *** с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че : На 06,06,2017г. в гр.Видин кв.”Нов път” на кръстовището на ул.”Незабравка” и ул.”Синчец” държи в себе си високо рисково наркотично вещество  „коноп” с нето тегло 10,90 грама, с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол 22% на стойност 65,40 лв., без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл.3 ал.1 т.1 ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр.Приложение № 1-Списък І –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложени в хуманната и ветеринарна медицина” към чл.3 т.1 от Наредба за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични – престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр.чл. 55 ал.1 т.1 от НК като е съгласен на наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и на осн.чл.55 ал.3 НК не му налага наказание Глоба.

На осн.чл.66 ал.1 от НК да се  отлаги изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок от  ТРИ години считано от влизане на споразумението в сила.

 

Веществените доказателства- обект № 1:суха зелена листна маса/10.90 гр. Коноп със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидраконабинол 22%  да  се отнемат в полза на държавата и се изпраща на ЦМУ Митници София за унищожаване.

 

  Подсъдимия Т.И.М. следва да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата от 49,99 лв. изразходвана за изготвяне на  физикохимична  експертиза, сумата от 42,32 лв. изразходвана за оценъчна експертиза.

  ПОДСЪДИМИЯ Т.И.М. следва  да заплати    по сметка на РС Видин сумата от 40,00лв., изразходвана за вещи лица по съдебното производство.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да  приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.

 

                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                ПОДСЪДИМ:

            /М./                                                                         /Т.М./

                                                                                  ЗАЩИТНИК

                                                                                                                      /Н./

 

                                  

СЪДЪТ след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимият Т.И.М. роден на 02,03,1987г. в гр.Видин, живущ *** с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че : На 06,06,2017г. в гр.Видин кв.”Нов път” на кръстовището на ул.”Незабравка” и ул.”Синчец” държи в себе си високо рисково наркотично вещество  „коноп” с нето тегло 10,90 грама, с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол 22% на стойност 65,40 лв., без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл.3 ал.1 т.1 ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/, вр.Приложение № 1-Списък І –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложени в хуманната и ветеринарна медицина” към чл.3 т.1 от Наредба за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични – престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр.чл. 55 ал.1 т.1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и на осн.чл.55 ал.3 НК не му налага наказание Глоба.

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок от  ТРИ години считано от влизане на споразумението в сила.

 

Веществените доказателства- обект № 1:суха зелена листна маса/10.90 гр. Коноп със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидраконабинол 22%  се отнема в полза на държавата и се изпраща на ЦМУ Митници София за унищожаване.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Т.И.М. да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата от 49,99 лв. изразходвана за изготвяне на  физикохимична  експертиза, сумата от 42,32 лв. изразходвана за оценъчна експертиза.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.И.М. да заплати    по сметка на РС Видин сумата от 40,00лв., изразходвана за вещи лица по съдебното производство.

На осн.чл.24, ал.3  от НК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №849/ 17г. по описа на ВРС.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

СЪДЪТ намира, че следва предвид изхода на делото да бъде отменена МНО, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подсъдимия Т.И.М. по ДП.         

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране.   

На вещите лица СЪДЪТ определя възнаграждение в размер на по 20 лв. за явяване за което да се издаде РКО.                     

   Протоколът изготвен в с.з. и приключи в  12,00 часа.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                               

                                                              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници