Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2625-2016

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 15.06.2017 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА Н.

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 2625 по описа за  2016 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА Н..............................................................................

 

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ М.П.Д. – уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява, вместо нея се явява адв. С. с пълномощно по делото.

            ИЩЕЦЪТ Б.Г.Н. – уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява, вместо нея се явява адв. С. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ П.Г.П. – уведомен от предходно съдебно заседание, явява се лично и с адв. В. с пълномощно от днес.

АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Моля да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОПУСКА до разпит и снема самоличността на вещото лице.

М.Н.К., 71 г., б. р.

На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 НК и същата обеща да даде вярно  и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да се изплати внесения депозит в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

АДВ. С.: Предлагам спогодба в следния смисъл: апартаментът заедно с незастроения ПИ в с. Г. 852 в кв. 73 в дял на Б.Н., ответникът П.П. получава всички земеделски земи, М.Д. получава незастроения ПИ 458 в кв. 50 с. Г..

 АДВ. В.: Съгласни сме с така предложената спогодба.

 СЪДЪТ след като взе предвид постигнатата между страните спогодба, която намира, че не противоречи на закона и добрите нрави намира, че на основание чл. 234 от ГПК следва да бъде одобрена.

С оглед горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между М.П.Д., с ЕГН ********** и адрес: гр. Видин, ж. к. К. Б., бл. **, вх. *, ет. *, ап. *, Б.Г.Н., с ЕГН ********** с адрес: гр. Видин, ж. к. К. Б., бл. **, вх. *, ет. *, ап. * и П.Г.П., с ЕГН ********** с адрес: *** съдебна спогодба по силата на която;

І. В дял на М.П.Д. се поставя и същата става изключителен собственик на следния недвижим имот:

1. Незастроен ПИ 438 в кв. 50 по плана на с. Г., обл. Видин, с площ от 824 кв. м. при съседи улица ПИ 439, ПИ 440 и ПИ 447, за който е бил отреден УПИ ІІ - 438 в кв. 50 с не приложена регулация.

ІІ. В дял на Б.Г.Н. се поставя и същата става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

1. Незастроен поземлен имот 852 в кв. 73 по плана на с. Г., обл. Видин, с площ 834 кв. м. при съседи ПИ 853, пи 850 и ПИ 851 и от две страни улици, за който е отреден УПИ І – 852 в кв. 73 с не приложена регулация.

2. Самостоятелен обект с идентификатор по кадастралната карта на гр. Видин 10971.504.160.2.3 представляващ самостоятелно жилище апартамент № 3 на първи етаж, вход А на жилищен блок - сграда № 2 разположена в ПИ с идентификатор 10971.504.160, който апартамент е с площ от 52.60 кв. м. ведно с принадлежащото избено помещение № 24 с  площ 3.50 кв. м. и заедно с 0.94 % ид. части от общите части на сградата  и от правото на строеж върху мястото при съседи: 10971.504.160.2.2, 10971.504.160.2.4 и 10971.504.1602.7, с административен адрес:  гр. Видин ж.к. К. Б., бл. 24, вх. А, ет. 1, ап. 3.

ІІІ. В дял на П.Г.П. се поставя и същият става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

1. Нива с площ 12.286 дка, в местността „Валя Ра”, ІV категория, съставляваща имот 036002 по плана за земеразделяне на с. Г., обл. Видин при граници и съседи имоти 036001, 000089, 000046, 036016, 036015, 036017.

2. Нива с площ 9.351 дка в местността „Мирия” ІV категория, съставляваща имот 057010 по плана за земеразделяне на с. Г., обл. Видин при граници и съседи 000127, 057011, 057001, 057005, 057009.

3. Нива с площ 4.431 дка в местността „Видински път”,  ІV категория  съставляваща имот 068029  по плана за земеразделяне на с. Г., обл. Видин при граници и съседи 068031, 068028, 000085, 000103,

4. Нива с площ 5.708 дка в местността „Друм мори” ІV категория съставляваща имот 084011, по плана за земеразделяне на същото село при граници и съседи имоти 084012, 000129, 084010, 084037.

Съделителите се споразумяват да не си дължат уравнение на дяловете.

П.Г.П. се задължава да освободи недвижимия имот апартамент с адрес: ж.к. К. Б., бл. 24, вх. А, ет. 1, ап. 3 в срок до 01.07.2017 г. като в същия срок да предаде ключовете на Б.Г.Н..

 

С П О Г О Д И Л И    С Е :

 

 

 

...............................................                        ..............................................

/за ищците: адв. С./                     /П.Г.П./

 

 

 

ОСЪЖДА М.П.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати държавна такса върху стойността на дяла й в размер на 120.20 лева.

ОСЪЖДА Б.Г.Н. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса върху стойността на дяла й в размер на 540.98 лева.

ОСЪЖДА П.Г.П. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса върху стойността на дяла му в размер на 532.99 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок пред ВОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.31 часа.     

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:               

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници