Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 739-2017

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 15.06.2017 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 739 по описа за  2017 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА.............................................................................

 

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 13.18 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ ЕТ „С. – И.И.” – редовно призован, представлява се от адв. В. с пълномощно по делото.

            ОТВЕТНИКЪТ МБАЛ „С.П.” - ВИДИН – редовно призован, представлява се от адв. С. с пълномощно по делото.

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.С.В. налице.

            АДВ. В.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ПРИКАНВА страните към сключване на съдебна спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора. Разяснява на същите, че при посочените по-горе способи за уреждане на спора същият ще се уреди в по-кратки срокове. Указва на страните, че за постигане на съдебна спогодба, следва да се явят лично в съдебно заседание или да упълномощят свой процесуален представител, който от тяхно име да постигне спогодба, за което следва да представят по делото изрично пълномощно. При постигане на съдебна спогодба се дължат държавни такси в размер на 2%, докато при решаване на делото по същество държавните такси са в размер на 4 % върху цената на предявените искове.

АДВ. В.: Нямам възражения по проекто – доклада.

АДВ. С.: Нямам възражения по проекто – доклада.

На основание чл. 146, ал. 1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА изготвения и връчен на страните проект за доклад за окончателен доклад по делото.

На основание чл. 146, ал. 3 от ГПК предоставя възможност на  страните на изложат становища във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия.

УКАЗВА последиците при неизпълнение, а именно преклудиране възможността на направят това по-късно освен в случаите по чл. 147 от ГПК.

ДОПУСКА до разпит и снема самоличността на вещото лице.

Е.С.В., 62 г., б. р.

На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК и същото обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.В.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Е.С.В., на което да се изплати възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева.

АДВ. В.: На основание чл. 214 от ГПК моля да бъде допуснато изменение в размера на иска за неплатена главница като същия бъде изменен за сумата от 3150 лева. С ответната страна сме постигнала споразумение ответникът ни е изплатил главницата изцяло, както и направените по делото разноски в размер на 842.00 лева представляваща адвокатско възнаграждение в размер на 530.00 лева, възнаграждение на вещото лице 100.00 лева и ДТ – 212.00 лева. Правим отказ от иска за претендираната мораторна лихва в размер на 495.00 лева, с което сме уредили взаимоотношенията помежду си.

АДВ. С.: Съгласни сме с така предложената спогодба.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА изменение в размера на предявената претенция по чл. 79 ЗЗД като същата се счита предявена за сумата от 3150 лева.

СЪДЪТ намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234 от ГПК следва да бъде одобрена.

С оглед горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между ЕТ „С. - И.И.” с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Д. № **, вх. *, ап. * със законен представител И.В.И. и „МБАЛ Св. П.” АД със седалище и адрес гр. Видин, ул. Ц.С.В. № ***, ЕИК ********* съдебна спогодба по силата, на която „МБАЛ Св. П.” АД заплаща на ЕТ „С. - И.И.” сумата от 3150.00 лева, представляваща стойността по издадени фактури за период от 24.07.2015 година до 24.03.2016 година, както и сумата от 842.00 лева представляващи: адвокатско възнаграждение в размер на 530.00 лева, възнаграждение на вещото лице 100.00 лева и ДТ – 212.00 лева.

ЕТ „С. - И.И.” се отказва от предявения иск за заплащане на обезщетение за забавено плащане върху посочена по горе главница за периода от падежа на всяка дължима сума по издадените фактури с начална дата 01.09.2015 година до предявяване на исковата молба в съда 15.03.2017 г. в размер на 495.00 лева.

 

 

С П О Г О Д И Л И    С Е :

 

 

 

...............................................                        ..............................................

/адв. М.В./                                  /адв. Пламен С./

 

 

С оглед обстоятелството, че внесената от ищеца държавна такса 4% върху стойността е заплатена изцяло от ответника на ищеца на основание чл. 78 ал. 9 2% от същата следа да бъде възстановена  на ответника в размер на 106.00 лева, за което СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПОСТАНОВЯВА на „МБАЛ Св. П.” АД да се преведе по банков път сумата 106.00 лева след представяне на сметка.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок пред ВОС.

На страните да се издаде препис от протокола.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 13.47 часа.     

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници