Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 587-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 307

 

гр. Видин,   16.06.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                            Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                             Членове:……...……………

при секретаря В. Кирилова и в присъствието на

прокурора………………………………… като разгледа докладваното от

съдията Дечев…………… НАХД № 587……

по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                                                                                                                          

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от Б.И.Б., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление №903/22.06.2016г.  на началник на сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН, чл. 81, ал. 2, т. 2и ал. 1, т. 5 от ЗБЛД – глоба в размер на 50 /петдесет/ лв.  и гл. в размер на 30 /тридесет/ лв. за извършени административни нарушения по чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от ЗБЛД.

            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият заема идентично становище в с.з.  

            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

             На  15.06.2016 г. около 11.45 ч. гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“, № 87, жалбоподателят Б. е декларирал за изгубен български личен документ – лична карта № 354149457, като не е подал заявление за издаване на лична карта в 30 – дневен срок след изтичане на валидността и на 19.01.2016г. Актосъставителят М. – старши инспектор, началник на група БДС при ОД на МВР – Видин е съставил за тези констатирани нарушения по  чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от ЗБЛД АУАН № 903/15.06.2016г.     

          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Р.И.М. – актосъставител и административно-наказателната преписка, съдържаща заверени копия от АУАН № 903/15.06.2016г. и от декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД.

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на наказателното постановление, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

           Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно по чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от ЗБЛД.

           Съгласно чл. 7. (1) от ЗБЛД  (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване, а съгласно чл. 31 (2) В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

 

Изпълнителните деяния са се изразили в неизпълнение на законовите задължения да опази от изгубване личния си документ и да подаде заявление в 30 – дневен срок от изтичане на срока за валидност за издаване на нова лична карта. Нарушенията са доказани от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което са наложени наказания глоба в допустим от закона размер, като наказанията са съобразени със степента на обществената опасност на нарушенията и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.

           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.

           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд

Р  Е  Ш  И :

             

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №903/22.06.2016г.  на началник на сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Видин, с което на жалбоподателя Б.И.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН, чл. 81, ал. 2, т. 2и ал. 1, т. 5 от ЗБЛД – глоба в размер на 50 /петдесет/ лв.  и гл. в размер на 30 /тридесет/ лв. за извършени административни нарушения по чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от ЗБЛД.

             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.

                                                            

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници