Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 702-2017

                             П Р О Т О К О Л

                                           гр. Видин,  20.06.2017 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на  двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.

 

                                                Съдебни заседатели: 1. Д.К.   

                                                                                          2. Н.И.    

 

при участието на секретаря       М. В.

и прокурора               В. Н.                          сложи за разглеждане

НОХД № 702 по описа за  2017 г.                                          докладвано

от   СЪДИЯТА  П.

          На именното повикване в 9.30  часа се явиха:

          За РП Видин се явява прокурорът  Н.

Подсъдимият А.В.А. се явява лично, редовно призован и с адв. Г.Г. с пълномощно от по-рано.

Свидетелят   К.С.Т. се явява лично, редовно призован.

Свидетелят  В.А.И. се явява лично, редовно призован.  

Вещото лице Р.П.И. се явява лично, редовно призован.

          Съдът разяснява на подсъдимия правата му по чл. 274, 275 и по чл. 55 от НПК.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Със защитника на подсъдимите сме постигнали споразумение за решаване на делото и ще Ви моля да ми дадете възможност да го предложим.

              АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Нямам искания по доказателствата. Имам искания по хода на съдебното следствие. Поддържам казаното от прокурора.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимия.

    А.В.А. – роден на *** ***, с  адрес:***, адрес за призоваване: с. С., обл. С., ул. „Ч.В.” № ,   българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: „Ж.” ЕООД – шофьор, неженен, неосъждан   с ЕГН **********.

               Съдът ОПРЕДЕЛИ:

               С оглед на искането за сключване на споразумение Съдът освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

               На вещото лице Р.П.И. да се заплати сумата в размер на 15.00 лв. от бюджета за явяване  в съдебно заседание.

     АДВ. Г.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият  А. се признава за ВИНОВЕН в това, че   на   01.05.2017 г. на път „Е-79”, в района на ТЕЦ – В., в управляван от него лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Е200” с Рег. №, държал смес с нето тегло 48.598 /четиридесет и осем цяло петстотин деветдесет и осем/ грама със съдържание на високо рисково наркотично вещество „амфетамин” 6,8 %, на стойност 1 943.92 /хиляда деветстотин четиридесет и три лева и деветдесет и две стотинки/, без надлежно разрешително в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение № 1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/ - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, за което и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от четири месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК да не му се  налага наказанието Глоба.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

 

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:

         /А.А./                                 /В. Н./

 

АДВОКАТ:

            /Г.Г./

 

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия А., приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимия А.В.А. – роден на *** ***, с  адрес:***, адрес за призоваване: с. С., обл. С., ул. „Ч. В.” № , българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: „Жоси” ЕООД – шофьор, неженен, неосъждан   с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това,  че   на   01.05.2017 г. на път „Е-79”, в района на ТЕЦ – Видин, в управляван от него лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Е200” с Рег. №, държал смес с нето тегло 48.598 /четиридесет и осем цяло петстотин деветдесет и осем/ грама със съдържание на високо рисково наркотично вещество „амфетамин” 6,8 %, на стойност 1 943.92 /хиляда деветстотин четиридесет и три лева и деветдесет и две стотинки/, без надлежно разрешително в нарушение на установените правила съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във вр. с Приложение № 1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/ - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, за което  и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от четири месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага наказанието Глоба.

         ОСЪЖДА подсъдимия А.В.А. със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на ОД МВР Видин сумата 111.37 /сто и единадесет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертизи и по сметка на Видински районен съд сумата  15.00 /петнадесет / лева, изразходвана за явяване на вещо лице.

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: смес с нето тегло 48.598 /четиридесет и осем цяло петстотин деветдесет и осем/ грама със съдържание на високо рисково наркотично вещество „амфетамин” 6,8 % - на съхранение в МРРНОП при ЦМУ София, да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.

                   На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът  

                     О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 702/2017 г. по описа на ВРС.  

ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.

ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.

На съдебната заседателка Н.И.   да се заплати сумата в размер на 20 лв. за участие в съдебно заседание.

На съдебната заседателка Д.К. ще й бъде определено възнаграждение със заповед на Зам. председателя на РС – Видин.

Протоколът написан в съдено заседание  в  9.45  часа.

 

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                              2.

 

                       СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници