Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 557-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 263

гр. Видин 19.06.2017г.

 

   В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното

заседание на шестнадесети юни

през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

                                                               

  Председател:НИНА НИКОЛОВА

                                                               

при секретаря М.Петкова ,   като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 557 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

Воден от горните съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

           

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между И.Б.К.  с ЕГН : ********** и  адрес ***,  и Д.И.К. с ЕГН : **********   и адрес *** поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права върху

роденото по време на брака непълнолетно дете Б.И. К. с ЕГН: ********** на майката Д.И.К. с ЕГН: ********** и адрес *** и определя местоживеенето му на адреса на майката.

ПОСТАНОВЯВА  осъществяване на лични контакти между детето Б.И. К. с ЕГН: ********** и бащата  И.Б.К.   с ЕГН : **********, като последният  има право и възможност да го вижда и взима при себе си  всеки І-ви и ІІІ-ти  съботен и неделен ден от 10.00ч на  съботния ден  до 18.00ч на неделния ден, както и 35 дни през лятото, които не съвпадат с редовния платен годишен отпуск на майката,  5 дни през зимната и пролетната  ученически ваканции, като през четните години ще бъдат първите 5 дни, а през нечетните години - вторите 5 дни на ваканциите,  три часа за рождения ден на бащата /05.11/, когато този ден е работен, респективно учебен ден, а когато не е учебен или не е работен ден, има право да го взима при себе си от 9.00ч до 18.00ч. , три часа на рождения ден на детето /28.11./. След осъществяване на личния контакт детето се връща от бащата по местоживеенето на майката.   

ОСЪЖДА И.Б.К.   с ЕГН : **********  да заплаща  на непълнолетното си дете Б.И. К.  с  ЕГН: ********** до завършване на средно образование месечна издръжка в размер 250.00 лева, дължима до 10-то число на текущия месец, считано от прекратяване на брака до настъпване на основание за промяна, прекратяване или отпадане на основанието за плащане на същата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното издължаване.  

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се  в гр. Видин , ж.к. „Х. „ бл.*, ет. *, ап. ** на И.Б.К. с ЕГН: ********** като Д.И.К. с ЕГН: ********** се задължава да освободи същото в срок до края на учебната 2016 / 2017 година.                      

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака с развод Д.И.К. с ЕГН : ********** да носи предбрачното си фамилно  име Г. .

Страните не претендират издръжка един на друг.

Страните заявяват, че по време на брака не са придобили права върху недвижими имоти в режим на СИО.

Придобитите по време на брака права върху движими вещи ще бъдат поделени допълнително извънсъдебно.

Страните се съгласяват ползваният от детето Б.И. К.  с  ЕГН: **********  мобилен  телефон с номер *********** да бъде заплащан от бащата И.Б.К. с ЕГН : **********, а мобилен телефон с номер *********** с титуляр И.Б.К.  с ЕГН: ********** да бъде ползван от Д.И.К. с ЕГН: **********  до изтичане срока на договора с мобилен оператор „Мобилтел „ ЕАД София .

ОСЪЖДА Д.И.К. с ЕГН: ********** да заплати на бюджета на съдебната власт по сметка на ВРС окончателна държавна такса в размер на 10.00 лева.

ОСЪЖДА И.Б.К. с ЕГН: ********** да заплати на бюджета на съдебната власт по сметка на ВРС окончателна държавна такса в размер на 10.00 лева и ДТ върху размера на издръжката – 180.00 лева.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници