Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 87-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 303

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  15.06.2017 год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание  на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     

при секретаря Л.Апостолова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 87 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на  В.Х.В., ЕГН:**********,*** против Наказателно постановление № 1139/06.01.2017г. на Директор РДГ- гр.Берковица, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и т.2  от ЗГ, на основание чл. 266, ал.1 от същия закон са му наложени две административни наказания – „ГЛОБА” в размер на по  300 лева  и са отнети в полза на Държавата 20,00пр.куб.м. дърва за огрев  от дървесни видове цер и благун.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 1139/06.01.2017г. на Директор РДГ- гр.Берковица .

Жалбоподателят –  редовно призован  не се явява, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  представител  не се явява.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява основателна.

На 09.12.2016г. свидетелят П.М. – Главен инспектор е съставил АУАН № 1139/2016г.на жалбоподателя, за това че на 08.12.2016 г.  транспортира в натоварено положение 20,00  пр. куб.м.  дърва за огрев  от дървесните видове цер и благун с  товарен автомобил  ЗИЛ-131, зелен на цвят с рег. №ВН 22 83 АА без превозен билет и немаркирани с КГМ от отдел 469, подотдел „в“ до черен път, излизащ на асвалтов път –с.Подгоре-с.Раяновци.

На 06.01.2017г.  Директор РДГ- гр.Берковица е съставил Наказателно постановление № 1139/06.01.2017г. на Директор РДГ- гр.Берковица, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и т.2  от ЗГ, на основание чл. 266, ал.1 от същия закон са му наложени две административни наказания – „ГЛОБА” в размер на по  300 лева  и са отнети в полза на Държавата 20,00пр.куб.м. дърва за огрев  от дървесни видове цер и благун.

В обстоятелствената част на същото е отбелязано, че нарушението е извършено на 08.12.2016г. и открито на 09.12.2016г.

Разпитаният в съд. заседание свидетел по установяване на нарушението и по съставяне на акта, актосъставителя –П.М. подържа констатациите по акта и дава подробни обяснения по съставянето на акта. Същият обяснява, че констатирали 20 пр.куб.м. широколистни дърва за огрев от дървесен вид цер и благун, които били на земята и жалбоподателят направил пред тях признания, че ги е транспортирал от временния склад до посоченото място.Дава показания, че на място дървата не са мерени, тъй като били на земята и не били на правоъгълни фигури подредени.Количеството, което са отразили в акта е на база самопризнанията на жалбоподателя и окомерна преценка.Дава показания също, че от жалбоподателя им е съобщено превозното средство, с което били прекарани дървата.

Съдът дава вяра на свидетеля, дотолкова,  че изложените от същите показания са последователни, логични,  относими към предмета на делото и добросъвестно дадени.Възпроизвежда непосредствените си впечатления от извършване на служебните си задължения.

В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание. Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата

незаконосъобразност. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно, е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.Не е установено и доказано по несъмнен начин извършването на нарушението и по-точно същото не е конкретизирано.

            Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.

            В настоящия случай е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.

            Видно от показанията на актосъставителя, че съставения АУАН, а впоследствие и НП са съставени изцяло на база твърдяното от актосъставителя самопризнание от страна на жалбоподателя пред тях.

            По делото не са ангажирани никакви доказателства относно твърдяното в актовете транспортиране на дървата и то в натоварено положение.Дата на извършеното нарушение също не е установена с обективно събрани доказателства, тъй като нарушението е открито на 09.12.2016г.

            Не е установено и количеството дървесина по обективен начин. Актосъставителят е категоричен, че същата не е измерена, тъй като дървата не били подредени.

            Налице са съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение, което не му дава възможност да разбере в пълен обем обстоятелствата, които му се вменяват в нарушение, за да може да реализира и ефективна защита.

            Необходимо е да се отбележи и по същество на делото въпреки наличието на процесуални нарушения, обуславящи незаконосъобразността на наказателното постановление и че вмененото на жалбоподателя деяние е несъставомерно.На същия му е вменено нарушение за транпортиране, каквото обаче не е констатирано по надлежен ред, нито е доказано.Същото почива единствено и само на твърдяното от актосъставителя самопризнание от страна на жалбоподателя и приложеното сведение от него по преписката.последното обаче не става ясно къде е дадено и пред кое надлежно упълномощено длъжностно лице, натоварено с правомощия да снема сведения.Липсват имена на лицето снело сведението, длъжността му, както и подпис от негова страна, за да се приеме, че същото е дадено по надлежен ред.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателното постановление  следва да бъде отменено.

             Водим от горното Съдът,

 

                                  

 

  Р             Е            Ш            И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1139/06.01.2017г. на Директор РДГ- гр.Берковица, с което на жалбоподателя- на  В.Х.В., ЕГН:**********,***   за нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и т.2  от ЗГ, на основание чл. 266, ал.1 от същия закон са му наложени две административни наказания – „ГЛОБА” в размер на по  300 лева  и са отнети в полза на Държавата 20,00 пр.куб.м. дърва за огрев  от дървесни видове цер и благун.

 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници