Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 516-2017

Административно-наказателното производство е с правно основание чл. 375 и сл. от НК.

Делото е образувано по постановление на РП-ВИДИН, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на О. Б.Б., роден на *** ***, ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с висше образование, неженен, неосъждан за това, че в условията на продължавано престъпление, когато деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото:

1.На 02.12.2014 г. в гр. Видин пред Е.Б.М. от гр. Видин - директор на Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официален документ, а именно Банкова гаранция за авансово плащане № 2154-MD-2611, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД - клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност;

2.На 04.12.2014 г. в гр. Видин, пред Ю.С.П. от гр. Видин - директор на Професионална техническа гимназия „Васил Левски" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официални документи,   а именно: Банкова гаранция за авансово плащане № 523-MD-0412, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД – клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И. и Удостоверение на Национална Агенция за Приходите -Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин, на което е придаден вид, че е издадено от НАП - ТД Велико Търново, офис Видин и е подписано от А.П.Г. - инспектор по приходите в НАП ТД Велико Търново, офис Видин, като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

            Представител на РП-ВИДИН не се явява в съд. заседание и не взима становище.

            Предложеният за освобождаване – О.Б. не се явява в съд. заседание.Същият е редовно призован по делото, като призовката е получена лично, ведно с постановлението на РП-ВИДИН.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 01.12.2014 г. в гр. Видин, между Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев" - гр. Видин, представлявана от директора си- Е.Б.М.  от една страна и „Е." АД - гр. Видин, представлявано от изпълнителния си  директор М.И.Л.от друга страна, били сключени - Договор за изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1595/2013 г. и Договор за извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за обект Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев" - гр. Видин.

Съгласно чл.6 от договорите изпълнителят „Е." АД -гр. Видин следвало да представи „Банкова гаранция“ като обезпечение за авансово платената сума по контрактите.

Тъй като дейността и ръководството на „Е." АД - гр. Видин, се извършвало от обвиняемия Б., като пълномощник на М. Л., същият се заел с набавяне на необходимите документи, в това число и с Банковата гаранция. Б. се снабдил с Банкова гаранция за авансово плащане № 2154 - MD - 2611, като знаел, че същата не е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД - клон Видин и не е подписана от директора на клона Ц.Р.И..

На следващия ден 02.12.2014 г., обвиняемия Б. наредил Банковата гаранция за авансово плащане № 2154 - MD - 2611 да бъде представена в училището, като същата била занесена от служител на „Е." АД - гр. Видин.

След представяне на Банковата гаранция, на „Е." АД - гр. Видин била преведена сумата 12 862,00 лева, която сума била изтеглена от  Б..***, във връзка с участие в обществена поръчка по ЗОП с предмет извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за обект Професионална техническа гимназия „Васил Левски" — гр. Видин, свидетелката Монова представила набор от документи, с които „Е." АД - гр. Видин кандидатствало по процедурата.

Сред документите фигурирали Банкова гаранция за авансово плащане № 523— MD-0412 и Удостоверение на Национална Агенция за Приходите - Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин. Всички документи, както и Банковата гаранция за авансово плащане и Удостоверението от НАП били набавени от  Б.. Последният знаел, че Банкова гаранция и Удостоверението от НАП не са били издадени от ТБ „Обединена Българска Банка" АД - клон Видин, съответно от НАП, но въпреки това ги предал на свидетелката Монова, която следвало да ги представи пред Професионална техническа гимназия „Васил Левски" — гр. Видин за участие в процедурата по ЗОП.

След провеждане на процедурата „Е." АД - гр. Видин било избрано като изпълнител, като на 10.12.2014 г., бил сключен Договор между дружеството и ПТГ „Васил Левски" с предмет - извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за обект Професионална техническа гимназия „Васил Левски" - гр. Видин.

След сключване на договора, на изпълнителя п - „Е." АД, била преведена авансово сумата 12 134,88 лева, която сума била изтеглена от обвиняемия Б..

От свидетелските показания на свидетелите, разпитани на досъдебното производство, приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК се установява горната фактическа обстановка.Видно от показанията на горните свидетели е, че обвиняемият Б. е лицето , което като пълномощник на изпълнителният директор на „Е." АД - гр. Видин  е организирал и ръководел работата по съответните поръчки, набирал е необходимите документи за участие в тях.Представял ги е в счетоводството на дружеството и от там чрез техен служител са били представяни пред съответните училища за изплащане на сумите.

Показанията на свидетелите се подкрепят и от събраните писмени доказателства и изготвената по делото експертиза.

Горната фактическа обстановка се подкрепя и от събраните писмени доказателства - приобщени по делото по реда на чл. 283 от НПК, а именно: справка за съдимост, протоколи за извършени  комплексни графически и технически експертизи, Банкова гаранция за авансово плащане № 2154 - MD -2611, Банкова гаранция за авансово плащане № 523—MD-0412 , Удостоверение на Национална Агенция за Приходите - Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин, заверено копие от ОБЩ регистър на нотариус А.А. с район на действие района на Видински районен съд,  заверено копие на нотариално заверено пълномощно , с рег. №2364 от 15.09.2010г. на нотариус А.А., вписан в НОТАРИАЛНАТА КАМАРА под №488, свидетелство за съдимост.

От заключението на изготвените комплексни графически и технически експертизи  се установява, че процесните документи-Банкова гаранция за авансово плащане № 2154 - MD -2611, Банкова гаранция за авансово плащане № 523—MD-0412 , Удостоверение на Национална Агенция за Приходите - Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин не са изготвени от лицата, посочени в тях, като техни автори, както и че поставените печати не са автентични.

Съдът кредитира посочените по-горе експертизи като годни доказателствени средства, тъй като същите са изготвени компетентно, обосновано, изследванията са направени със съответните научни методи за откриване на разлики и съвпадения в почерка, както и в техническите знаци и образи.

Видно от извлечение от ОБЩ регистър на нотариус А.А. с район на действие района на Видински районен съд е , че под №2364/15.09.2010г. в същия е вписано съдържанието на пълномощно, с което М. Л. като изп. Директор на„Е." АД - гр. Видин упълномощава обвиняемия Б. да представлява дружеството пред всички институции, като му дава пълни права за това.Изрично е отразено, че пълномощното е безсрочно, т.е. същото е имало действие към момента на деянията. Същото е видно и представеното заверено копие на самото пълномощно.

От приложените по делото Банкова гаранция за авансово плащане № 2154 - MD -2611, Банкова гаранция за авансово плащане № 523—MD-0412 , Удостоверение на Национална Агенция за Приходите - Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин се установява че документите –предмет на обвинението са използвани от обвиняемия, за да може дружеството ,чийто пълномощник е бил  да получи съответните суми, като изпълнител по договорите.

Обвиняемият не се е явил в съдебно заседание.В досъдебното производство същият е заявил, че не се признава за виновен.Дал е обяснения, че въпросните банкови гаранции му били представени в офиса на фирмата от лице, което познавал като Ю. и същият се бил представил като служител на банка ОББ от офиса й в СОФИЯ.

Обясненията дадени от обвиняемия на досъдебното производство са нелогични, житейски необясними, противоречащи на всякаква правна и житейска логика.Нелогично е защо срещата се е осъществила в офиса на фирмата и в близкото кафе/по обясненията на обвиняемия/, а не в офиса на банката.Необяснимо е как се представя съответната банкова гаранция, без да е внесена съответната сума по нея.Освен това обвиняемия е имал търговско пълномощно и е движел всички документи на фирмата, поради което същият е бил наясно по какъв ред  и начин става снабдяването със съответните документи, респективно че същите се предоставят след като дружеството изпълни съответните условия.

Обвиняемият е лицето, което е следвало да знае всички произтичащи за него права и задължения, като търговски пълномощник на дружеството.

            При тези данни, Съдът приема, че О.Б. е осъществил състава на чл.316 във връзка с чл.308, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна.

От обективна страна: в условията на продължавано престъпление, когато деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото:

1.На 02.12.2014 г. в гр. Видин пред Е.Б.М. от гр. Видин - директор на Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официален документ, а именно Банкова гаранция за авансово плащане № 2154-MD-2611, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД - клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност;

2.На 04.12.2014 г. в гр. Видин, пред Ю.С.П. от гр. Видин - директор на Професионална техническа гимназия „Васил Левски" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официални документи,   а именно: Банкова гаранция за авансово плащане № 523-MD-0412, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД – клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И. и Удостоверение на Национална Агенция за Приходите -Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Е." АД, гр. Видин, на което е придаден вид, че е издадено от НАП - ТД Велико Търново, офис Видин и е подписано от А.П.Г. - инспектор по приходите в НАП ТД Велико Търново, офис Видин, като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл, като деецът е съзнавал обществено опасният му характер, и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя преди по време и след деянието. Видно от установените доказателства по делото е, че Б. е ползвал инкриминираните документи, за да може на дружеството да бъдат преведени съответните суми по договорите.

Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление, видно от установената по-горе фактическа обстановка.деянията са извършени през кратки периоди от време –съответно на 02.12.2014г. и на 04.12.2014г., осъществяват състав на едно и също престъпление,при една и съща фактическа обстановка, при еднородност на вината-пряк умисъл.

За посоченото по-горе престъпление е предвидено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок до три години.

Деецът не е осъждан и не е освобождаван  от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК към датата на деянието, видно от справката за съдимост на същия.

            От деянието не са причинени имуществени вреди другиму, видно от Постановлението на РП-ВИДИН.

            Не са налице отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал.7 от НК.

            При това положение Съдът счита, че са налице условията на чл. 78а, ал.1 от НК, като Б. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи законопредвиденото наказание-„глоба”, което е в границите от 1000 до 5 000 лева.

            Съдът счита, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще бъдат реализирани, като на дееца се наложи наказание около средния предвиден размер по чл.78а от НК - „Глоба” в размер на 2 000 лева. За да определи размера на глобата Съдът съобрази факта, че личността на  обвиняемия не разкрива висока степен на обществена опасност, липса на данни за каквито и да било други противообществени прояви, които съдът отчете като смегчаващи отговорността.

Отегчаващо отговорността обстоятелство е, че представените инкриминирани документи касаят проекти, свързани с ремонти, реконструкции на училища, касаят не някой друг а създаване на условия за защита здравето и добри условия за работа на децата .

Обвиняемият О.Б., следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 146,50  лева, представляваща разноски за вещи лица по досъдебното производство.

Водим от горното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК, Съдът постанови решението си.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници