Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1261-2017

Р Е Ш Е Н И Е  № 253

гр. Видин 14.06.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на осми юни

през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

                                                               

  Председател:НИНА НИКОЛОВА

                                                               

при секретаря М.Петкова     и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдията Николова  гр. дело № 1261

по описа за 2017 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

 

Р Е Ш И:

           

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между В.Б.Й. с ЕГН: ********** и посочен адрес ***  и  Л.Й.Й. с ЕГН:**********, и адрес *** , сключен с акт за граждански брак №32 от 25.02.2005 г., съставен в гр. Видин, община Видин, по взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото дете  Й.Л. Й. с ЕГН:**********  на майката В.Б.Й. с ЕГН: **********, като бащата  Л.Й.Й. с ЕГН:********** има право да го вижда и взима при себе си всеки първи и трети съботен ден от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, и всеки първи и трети неделен ден от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, след което детето се връща на майката,  както и  20 дни през лятната ваканция на детето, които да не съвпадат с редовния платен годишен отпуск на майката.

Определя местоживеене  на детето Й.Л. Й. с ЕГН:**********  при майката В.Б.Й. с ЕГН: ********** на адрес *** .

ОСЪЖДА    Л.Й.Й. с ЕГН:********** да заплаща на непълнолетното си дете  Й.Л. Й. с ЕГН:**********  , чрез неговата майка и законен представител В.Б.Й. с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на по 180 /сто и осемдесет   / лева  , считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва за забава, считано от падежа на всяка месечната вноска до окончателното издължаване, като издръжката се дължи до настъпване на основания, водещи до изменение, прекратяване или погасяване на основанието за даването и.  

            Молителите не си дължат издръжка.

            Молителите са заявили, че   придобитото по време на брака право на собственост  в режим на съпружеска имуществена общност, ще поделят извън настоящото производство.

Предоставя ползването на семейното жилище, находящо се на гр. Видин, ж.к. В.Л., бл.*, вх.*, вх.*, ет.*, ап.** на Л.Й.Й. с ЕГН:**********.

След прекратяването на брака жената ще  носи предбрачното си фамилно име Л..

ОСЪЖДА В.Б.Й. с ЕГН: ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лв,

ОСЪЖДА Л.Й.Й. с ЕГН:**********

да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лв , както и ДТ 129.60 лева върху размера на издръжката.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници