Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1349-2016

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 228

  /НЕПРИСЪСТВЕНО/

   гр.В., 13.06.2017г.

 

                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 4- ти състав в публичното заседание на двадесет и девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Милена Каменова

 

при секретаря П.Йорданова като разгледа докладваното от съдия Каменова гр.дело №. 1349 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.422 от ГПК, вр. чл.79, ал.1 от 33Д и чл.86 ЗЗД.

Постъпила е молба от „ОББ” АД, С. против Н.Д.Ц. ***, с посочено правно основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

В исковата молба ищецът излага, че по силата на сключен между него и ответника на 20.08.2008г. ипотечен кредит, ответникът, като кредитополучател получил парична сума в размер на 15000 лв., като кредитът е усвоен изцяло. Съгласно договора ответникът бил длъжен да се издължи на 168 анюитетни вноски всяка по 172.88 лв., на  28 – число на месеца, считано от 28.08.2008г.  Тъй като ответникът не е изпълнил задължението си, то кредитът станал автоматично предсрочно изискуем – чл.18 от Договора. Твърди се, че ответникът бил уведомен за предсрочната изискуемост.

Предвид неизпълнението на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца било образувано ч.гр.д. №1315/2015г. по описа на ВРС, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК. Срещу така издадената в негова полза заповед за незабавно изпълнение, длъжникът депозирал възражение в срок, поради което за ищеца е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

Иска се от съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществувало вземане против ответника, произтичащо от Договор за ипотечен кредит, за сумите: 11 356.39 лева, представляваща дължима и непогасена главница, сумата от 1272.89 лева, представляваща договорна лихва от 28.03.2014г. до 14.06.2015г., сумата от 157.50 лв., представляваща наказателна лихва за периода от 28.03.2014г. до 14.06.2015г., ведно със законната лихва върху нея считано от датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 15.06.2015г. до окончателното изплащане на задължението. Претендират се и разноските по заповедното и исковото производство.

В законния срок съдът приема, че не е постъпил отговор, тъй като липсва доказателство за представителна власт на представителя на ответника и въпреки дадената възможност не са представени такива. Редовно призован не се е явил в с.з., като не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Пълномощникът на ищеца, на основание чл. 238, ал. 1, във вр. с чл. 239 от ГПК, е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.  

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Освен това, съгласно изискванията на чл. 239 от ГПК, на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което съдът постановява настоящото решение, което се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното:

По силата на сключен между страните на 20.08.2008г. ипотечен кредит, ответникът, като кредитополучател получил парична сума в размер на 15000 лв., като кредитът е усвоен изцяло. Съгласно договора ответникът бил длъжен да се издължи на 168 анюитетни вноски всяка по 172.88 лв., на  28 – число на месеца, считано от 28.08.2008г.  Крайният срок на кредита бил 28.08.2022г. Тъй като ответникът не е изпълнил задължението си, то кредитът станал автоматично предсрочно изискуем – чл.18 от Договора. Уведомление с обратна разписка е изпратено на ответника, връчено на 03.06.2015г.

Предвид неизпълнението на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца било образувано ч.гр.д. № 1315/2015г. по описа на ВРС, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК. Срещу така издадената в негова полза заповед за незабавно изпълнение, длъжникът депозирал възражение в срок, поради което за ищеца е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

Назначена е счетоводна експертиза, чието заключение съдът приема като обективно и компетентно изготвено. От същата се установява размера на вземането, който съвпада с исковата претенция.

 Предвид горното ответникът следва да бъде осъден да заплати и разноските, направени от ищеца общ размер на 2431.05 лева – в заповедното производство в размер на 1035.34 лева /255.74 лева – държавна такса и 779.60 лева- адв.възнаграждение/  и в исковото производство общ размер 1395.71 лева/ 299.42 лева – платена държавна такса и 1096.29 лева - адв.възнаграждение/.   

   Воден от горното, Съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И :

ПPИЗHABA 3A УCTAHOBEHO no отношение нa Hиколай Д.Ц., EГH: ********** от гp.B., съществуването на вземането нa ,,O. Б. Б." AД гp.C. yл."Cв. С.” № 5, npeдставлявана от С. В. – главен изпълнителен директор и Р. Т. – изпълнителен директор, с ЕИК 000694959, за сумите: 11 356.39 лева, представляваща дължима и непогасена главница, 1272.89 лева, представляваща договорна лихва от 28.03.2014г. до 14.06.2015г, 157.50 лв., представляваща наказателна лихва за периода от 28.03.2014г. до 14.06.2015г., ведно със законната лихва върху нея считано от датата на подаване на заявлението  по чл. 417 от ГПК – 15.06.2015г. до окончателното издължаване на задължението.

ОСЪЖДА     Никола Д.Ц., EГH: ********** от гp.B.,да заплати на ,,O. Б. Б." AД гp.C., yл."Cв. С.” № 5, npeдставлявана от С. В. – главен изпълнителен директор и Р. Т. – изпълнителен директор, с ЕИК 000694959,  сумата в общ размер на 2431.05 лева – разноски в исковото и заповедното производство.

       Решението не подлежи на обжалване.

        Препис от решението да се изпрати на страните.

В едноседмичен срок от връчването му, страната, срещу която то е постановено може да поиска неговата отмяна  пред въззивния съд.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.К.

Версия за печат
Свързани страници