Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 419-2017

МОТИВИ към присъда №341 по НОХД №419/2017г. по описа на ВРС

 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Видин, с който е повдигнато обвинение против:

1.Б.Б.Б. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********

 

ЗА ТОВА ЧЕ:

 

На 01 Ноември 2011 година в град Видин в съучастие като извършител с М.П.Х., ЕГН: ********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ която владеел, а именно товарен автомобил марка „Шкода" модел „ Европа" с рег.номер СН 85-92 КК на стойност 5830.00 лева собственост на ТД „ИВ-ВИ ТРАНС" ЕООД със седалище град Кермен, област Сливен представлявано от Г.Ж.М. ***-престъпление по чл.206, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК

и

 

М.П.Х. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********

 

ЗА ТОВА ЧЕ:

 

На 01 Ноември 2011 година в град Видин в съучастие като извършител с Б.Б.Б. с ЕГН: ********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ която владеел, а именно товарен автомобил марка „Шкода'* модел „ Европа" с рег.номер СН 85-92 КК на стойност 5830.00 лева собственост на ТД „ИВ-ВИ ТРАНС" ЕООД със седалище град Кермен, област Сливен представлявано от Г.Ж.М. ***-престъпление по чл.206, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК.

По делото като гр. ищец е конституиран Г.Ж.М., като съдът е приел за съвместно разглеждане предявения от него граждански иск срещу двамата подсъдими, във вр. с нанесени му имуществени вреди в резултат на престъплението, както следва: сумата от 5830лв. представляваща стойността на товарен автомобил „Шкода Европа“ с Рег. № СН 8592 КК, както и законната лихва върху сумата, считано от деня на увреждането до окончателното издължаване, а така също и сумата от 2150лв. представляваща платени данъци за същото МПС.

            Представителят на РП-Видин заяви в с.з., че поддържа обвинението така, както е внесено с обвинителния акт. Пледира за налагането на наказание „лишаване от свобода“, което при условието на чл. 55 от НК да бъде за срок от три месеца, чието изпълнение да бъде отложено з срок от три години на основание чл. 66, ал.1 от НК. Прокурора счита още, че предявения гр. иск следва да бъде уважен до размер от 1330лв., предвид обстоятелството, че гр. Ищец М. е претърпял имуществени  вреди именно в този размер.

Подсъдимият Б. заяви, че разбира смисъла на обвинението,  но не се признава се за виновен. В обясненията си поддържа теза, с която де факто потвърждава изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт, но акцентира върху обстоятелството, че на гр. ищец е предадена сумата от 4 500лв. и че освен това заедно с подс. Х. са имали значителни разходи по техническото обслужване на камиона, тъй като същият е бил неизправен. Моли се съда да постанови оправдателна присъда.

Подс. Х. се придържа към изложеното от подс. Б., заяви, че не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, също моли съда да постанови оправдателна пирсада.

От приложените към делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за установено следното:

На 05.08.2011г. подсъдимите Б.Б.Б. и М.П.Х.. регистрирали търговско дружество „Най-добрите 201Г" ООД в което участвали като съдружници с равно дялово участие. За управител на дружеството бил избран подс. М.П.Х..

През 2011г. свидетелят Г.Ж.М., който е едноличен собственик и управител на търговско дружество „ИВ -ВИ ТРАНС" ЕООД, със седалище и адрес на управление град Кермен община Сливен, област Сливен, пуснал обява в интернет сайт „Mobile".bg от името на дружеството „ИВ -ВИ ТРАНС" ЕООД за продажба на товарен автомобил марка „Шкода" модел „ Европа с рег.№ СН 85-92 КК, като оставил и телефон за връзка. Няколко дни след публикуването на обявата, една вечер по телефона му се обадил подс.М.Х., който заявил че проявява интерес към автомобила, но не разполагал със сумата в брой, като двамата се договорили товарния автомобил да бъде заплатен на няколко вноски.

На 19.08.2011г., подсъдимите Б. и Х. се срещнали със свидетеля  и гр. ищец М., огледали автомобила, харесали го и  още същия ден посетили нотариалната кантора на Нотариус Надя Вълчева с район на действие РС-Сливен, където подписали предварителен договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка на подписите с рег.№ 4193 от 19.08.2011г., между свидетеля Г.Ж.М., като управител на „ИВ -ВИ ТРАНС" ЕООД в качеството му на продавач-обещател и М.П.Х. в качеството на управител и представител „НАЙ-ДОБРИТЕ 2011" ООД в качеството му на купувач. При подписването на договора била заплатена част от договорената сума, а именно 4 500.00 лева, а останалите 4500.00 лева, следвало да се заплатят в срок до 30.10.2011г. При подписването на договора на двамата подсъдими бил предаден автомобила заедно с ключовете и малкия талон.

След като срока за плащане на втората вноска изминал и тя не била платена, пострадалият М. започнал да търси двамата подсъдими по телефона, като същите обяснили закъснението си с парични проблеми и поискали отсрочка на която свидетелят се съгласил, като решил да ги изчака до края на2011г.

Междувременно на 01.11.2011г. в град Видин двамата подсъдими прехвърлили дяловете си участие в „Най-добрите 2011" ООД на свидетеля Н.К.Н.. Продажбата е материализирана в договор за продажба на дружествени дялове № 3137 от 01.11.2011г. по описа от общия регистър на Нотариус Александър Ангелов с район на действие РС-Видин.

На същата дата - 01.11.2011г. подсъдимите Б. и Х. и свидетеля Н.К.Н. оформили и приемо-предавателен протокол за предаване във владение на свидетеля Н. на вещи, между които и товарен автомобил марка „Шкода" модел „ Европа" с рег.номер СН 85-92 КК.

В началото на 2012г. пострадалият М. потърсил подс.Б., като последният му казал, че камиона се намира при подс.Х.. Подс.Х. пък от своя страна обяснил на М., че към момента нямал пари да се издължи изцяло относно дължимата неизплатена сума за камиона.   М. поискал да му бъде върнат камиона, при което подс.Х. му затворил телефона и повече не отговарял на телефонните му обаждания.

От заключението на изготвената съдебно-стоковедска експертиза се установява, че стойността на товарен автомобил марка „Шкода" модел „ Европа" към дата 01.11.2011г. е 5830.00 лева/ пет хиляди осемстотин и тридесет лева/

        Така установената фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитаните по делото свидетели- Г.Ж.М., Р.В.Т., Н.К.Н. както и от изготвената стоковедска експертиза, както и от другите приложени по делото писмени и гласни доказателства относими към предмета на доказване по делото

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.

От съществено значение за изясняването на фактическите положения по делото Съдът намира показанията на разпитани свидетели по делото, описани по горе, тъй като възприе тези показания като убедителни, безпротиворечиви, логическо-обосновани, относими към предмета на доказване по делото и съотносими към останалия приложен по делото доказателствен материал.

Съдът даде вяра на показанията на пострадалия М., тъй като същите бяха представени пред съда по един категоричен и убедителен начин, като така бе установен недвусмислено механизма на извършеното престъпно деяние от страна на двамата подсъдими.

На следващо място съдът даде вяра и на показанията на свид. Р.Т.-***. Т. поддържа пред съда, че във вр. с служебната си работа е извършил проверка по случая, като разкрива пред обстоятелства установени от него, които са относими към изложената фактическа обстановка, описана по- горе и  възприета от съда.  Съдът възприе тази показания, като правдиви и дадени от свидетел, незаинтересуван по никакъв начин от изхода на делото.

Съдът кредитира напълно и показанията на свид. Н., според които двамата подсъдими му дали общо 600лв. за прехвърлянето на фирмата „Най –добрите 2011“ ООД, както и за подписването на приемателно-предавателен протокол в който било отразено, че на свид. Н. се предоставя владението на процесния товарен автомобил „Шкода Европа“. Н. твърди пред съда, че въпреки подписването на въпросния протокол, владението на товарния автомобил никога не му е било преотстъпвано, като освен това бил подписал протокола без да се запознае със съдържанието му. Показанията на свид. Н. се противопоставят изцяло на тезата на защитата на подсъдимите, че поради факта на подписване на въпросния приемателно-предавателен протокол, следва да бъде изведен извода, че  не са налице инкриминирани действия от страна на подс. Б. и Х., които в тяхната съвкупност да осъществяват престъпния състав на чл. 209, ал.1 от НК.

Съдът даде вяра и на изготвената съдебно-стоковедска експертиза по делото, като възприе същата като компетентно, безпристрастно и обективно изготвена.

Не на последно място съдът не даде вяра на показанията на двамата подсъдими, като възприе тази показания като естествена защитна теза. Освен това в тези показания се изтъкнаха факти и обстоятелства, които по никакъв начин не бяха подкрепени от останалия приложен по делото доказателствен материал.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подс. Б.Б.Б. и подс. М.П.Х. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.206, ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

От обективна страна подс.Б.Б.Б. на 01 Ноември 2011 година в град Видин в съучастие като извършител с М.П.Х., ЕГН: ********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ която владеел, а именно товарен автомобил марка „Шкода" модел „ Европа" с рег.номер СН 85-92 КК на стойност 5830.00 лева собственост на ТД „ИВ-ВИ ТРАНС" ЕООД със седалище град Кермен, област Сливен представлявано от Г.Ж.М. ***.

От обективна страна подс. М.П.Х. на 01 Ноември 2011 година в град Видин в съучастие като извършител с Б.Б.Б. с ЕГН: ********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ която владеел, а именно товарен автомобил марка „Шкода'* модел „ Европа" с рег.номер СН 85-92 КК на стойност 5830.00 лева собственост на ТД „ИВ-ВИ ТРАНС" ЕООД със седалище град Кермен, област Сливен представлявано от Г.Ж.М. ***

Съставомерността на деянието по чл. 206, ал 1 от НК се изразява в това деецът/ в случая двамата подсъдими/ противозаконно да е присвоил определена чужда движима вещ,/в случая товарен автомобил „Шкода Европа“/, която владее или пази на законово основание. В конкретния случай са  налице  безспорни  доказателства,  че  подсъдимите Б. и Х. са установили

владение върху процесната вещ, собственост на свид.М. на такова законово основание - доброволното предаване на автомобила от последния на подсъдимите, предвид възникналите между тях договорни отношения. Тези договорни отношения обаче не включвали разпоредителни права наподсидимите с предмета на престъплението. Въпреки това, под.Б. и Х., действайки с пряк умисъл са се разпоредили с автомобила, като отказали връщането му на свид. и гр. ищец М., въпреки, че не са заплатили изцяло дължимата сума.

        От субективна страна подсъдимите са действали при форма на вината- пряк умисъл, т.е., съзнавали са общественоопасния характер на деянието, предвиждали са неговите общественоопасни последици и са искали настъпването им.

За престъпление по чл.206, ал.1 от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода” от една до шест години .

       В настоящия случай и съобразявайки се с целите на наказанието визирани в чл. 36 НК съдът счита, че на подсъдимите Б.Б. и М.Х. следва да се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, изпълнението на което да бъде отложено за срок от три години при условието на чл. 66 НК.

       Съдът намира, че така наложеното наказание ще подейства възпитателно и възпиращо у подсъдимите да на извършва и друг път престъпления от такъв вид, а така също, ще подейства и предупредително у останалите членове на общественото. Налагането на по- тежко наказание според съда ще се окаже една прекалено завишена санкционна мярка по отношение на подсъдимите, която би се оказала явно несправедлива и несъотносима към невисоката степен на настъпилите общество-опасни последици.

Съдът осъжда подсъдимите Б.Б.Б. и М.П.Х. да заплатят на гражданския ищец Г.Ж.М. сумата от 1330.00 лв. представляваща нанесени имуществени вреди на последния в резултат на извършеното от двамата подсъдими престъпление, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 01.11.2011г. до окончателното издължаване, като отхвърли предявения гр. иск до пълния му размер от 7980.00лв. като необоснован и недоказан. Безспорно се установи по делото, че стойността на обсебения товарен автомобил е 5 830лв., като получената от гр. ищец сума е 4 500лв. от страна на подсъдимите. Неоснователно е според съда  искането от страна на гр. ищец за заплащане на сумата до пълния размер на гр. иск от 7980лв., в която сума влизат и платените данъци от страна на М. по отношение на процесния товарен автомобил, поради и което съдът не уважи гр. иск до пълния му размер.

    Съдът осъди подсъдимите Б.Б.Б. и М.П.Х. със снета по делото самоличност да запламтят солидарно сумата от 53.20 лева в полза на бюджета по сметка на РС – Видин, представляваща ДТ върху уважения размер на гр. иск.

    С оглед изхода на делото и на основание чл. 189, ал.3 от НПК Съдът осъди двамата подсъдими Б.Б.Б. и М.П.Х. със снета по делото самоличност да заплатят солидарно направените разноски по делото както следва: 50.00 лв. в полза на ОД МВР Видин, представляващи направени разходи за експертиза, както и сумата от 75.00лв. в полза на РС-Видин, направени разходи от съда за възнаграждение на вещо лице.

     Съдът осъжда подсъдимите Б.Б.Б. и М.П.Х. със снета по делото самоличност да заплатят солидарно на РС-Видин сумата от 113.56 лв. представляващи направени от съда разноски платени за пътни разноски на свидетеля М..

            Причини за извършване на престъплението са ниската правна култура на подсъдимите и стремежът им към облагодетелстване по престъпен начин.

Воден от горното Съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници