Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 383-2017

РЕШЕНИЕ №294

гр. Видин, 25.05.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Видин, наказателна колегия, в публично заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Цветков

при секретаря П. В. и с участието на прокурора ......................, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №383 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Делото е образувано по подадена в срок жалба от М.И.В. ***, против наказателно постановление №16-0953-002491/06.02.2017 г., с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания – „глоба” в размер на 100 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от 3 месеца – на основание чл.175, ал.1, т.1, предл. I ЗДвП.

            В съдебно заседание жалбоподателят – редовно призован, явява се лично и с процесуалния си представител адвокат Кр. К.. Поддържа жалбата и моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

            За ответника – редовно призовани, явява се юрисконсулт Т. Тошев. Моли съда да потвърди процесното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

            От събраните по делото доказателства, взети поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

            Около 12:05 ч. на 20.11.2016 г., на ул. „Васил Левски” в посока към ул. „Железничарска” жалбоподателят управлявал лек автомобил „БМВ 730Д” с транзитни номера №921Н277, като видно от РВД №000793339, регистрационните табели били с изтекъл на 09.10.2016г. срок. При извършена проверка било установено, че за управляваното от жалбоподателя МПС не била сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, респективно на панорамното предно стъкло липсвал прилежащият стикер „ГО”.

            Горните обстоятелства били установени от свидетеля А.А. – младши автоконтрольор при сектор „ПП” към ОДМВР – Видин.

            Въз основа на констатираното, А. съставил АУАН, връчен на жалбоподателя срещу подпис. Въз основа на акта, било издадено процесното наказателно постановление, с което на В. били наложени горепосочените административни наказания.

            Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства – административно-наказателната преписка и показанията на свидетеля А.А.. Съдът дава вяра на свидетелските показания, тъй като същите са логични, последователни и изцяло кореспондират с установената по делото фактическа обстановка, както и с приложените доказателства. Освен това, В. не представи в своя подкрепа никакви доказателства, от които би могло да се изведе обосновано предположение, че не е извършил нарушенията, за които е санкциониран по административен път. В хода на делото са разпитани и свидетелите на жалбоподателя Владислав Веселинов и А. Илиев, видно от чиито показания, същите са придружавали жалбоподателя до КАТ с цел колата да бъде регистрирана по надлежния ред. Твърденията им кореспондират с установената по делото фактическа обстановка, доколкото в НП е отразено, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред, поради което съдът ги кредитира частично.

            При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна, а наказателното постановление – законосъобразно и обосновано.

            Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен съгласно изискванията на ЗАНН. Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Жалбоподателят не е ангажирал никакви доказателства, обосноваващи извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната, а напротив – същата се подкрепя от показанията на разпитания по делото свидетел А. и от приложената преписка.

            От установената фактическа обстановка е видно, че жалбоподателят В. е осъществил от обективна и от субективна страна нарушенията, за които е наказан по административен ред.

            От субективна страна, нарушенията са извършени виновно.

            Съдът приема, че АУАН и НП са издадени в съответствие с установените процесуални правила за констатиране и санкциониране на административните нарушения, като същевременно наложените наказания са изцяло съобразени с разпоредбата на чл.27 ЗАНН. Наложените административни наказания са около средния предвиден в санкционната норма на чл.175 ЗДвП размер, което е съобразено с оглед тежестта и нивото на обществена опасност на извършените нарушения.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, съдът

 

 

РЕШИ:

 

            ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0953-002491/06.02.2017 г., с което на жалбоподателя М.И.В. *** са наложени следните административни наказания - „глоба” в размер на 100 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от 3 месеца – на основание чл.175, ал.1, т.1, предл. I ЗДвП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Видин по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници