Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 238-2017

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 274

 

26.05.2017 година,гр.Видин.

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на двадесет и седми април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

 

СЕКРЕТАР:К.И.

като разгледа  докладваното от районния съдия ЙОСИФОВА а.н.х.дело № 238   по описа за 2017  година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            БТК ЕАД гр.София  обжалват наказателно постановление № К- 0031925 от 31.01.2017  година на Директор в регионална дирекция за областите Видин , Монтана и Враца към ГД „Контрол на пазара” при КЗП с молба същото да бъде отменено,като необосновано,незаконосъобразно и  издадено в нарушение на материалните и процесуалните правила.

В съдебно заседание представител на дружеството жалбоподател не се явява.

                   Представител на ответника не се явява.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

        Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

        С Наказателно постановление К- 0031925 от 31.01.2017  , на дружеството жалбоподател за извършено нарушение на чл.68в във връзка с чл. 68д ал.1  от ЗЗП, на осн. чл.233, ал.2 от ЗЗП  е наложена „Имуществена санкция” в размер на 1500.00лв, за това, че на 21.10.2016г. в стопанисван от търговеца обект , находящ се в гр.Видин ул.”Железничарска” №2 е използвал нелоялна , заблуждаваща търговска практика по смисъла на ЗЗП, като предлага за продажба на потребителите стока , без да е предоставил важна , съществена и разбираема информация относно възможността за реално използване на паметта му – нито на опаковката на стоката, нито в инструкцията за употреба , нито в сайта на търговеца.

       Депозираната жалба е процесуално допустима, подадена от лице, имащо правен интерес, в предвиденият от закона 7-дневен срок за обжалване.

       Разгледана по същество жалбата се явява частично основателна.

       Безспорно установена е  и не се спори между страните описаната в АУАН и НП фактическа обстановка – изяснено е от приобщените по делото писмени доказателства и от разпита на св. Актосъставител, че на посочените дата, място и час е констатирано , че дружеството жалбоподател е извършил описаното в АУАН и НП нарушение, поради което правилно е санкционирано за извършено нарушение на чл.68в във връзка с чл. 68д ал.1  ал.1, т.1 от ЗЗП, на осн. чл.233, ал.2 от ЗЗП  . Наложена е „Имуществена санкция” над минималния   размер  на санкцията  на посочения текст,като административно-наказващият орган  не се е съобразил  с тежестта на извършеното нарушение, факта , че няма данни друг път дружеството да е наказвано за такова нарушение и др. Съдът счита, че административни наказания – глоба в размер на 1000 лева т.е в минималния  размер на санкцията , са в състояние да осъществят целите,определени в  чл. 12 от ЗАНН и преди всичко  да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред.

                                              Водим от изложеното до тук съдът

 

Р   Е   Ш    И    :

 

        И З М Е Н Я В А  наказателно   постановление К- 0031925 от 31.01.2017  година на Директор в регионална дирекция за областите Видин , Монтана и Враца към ГД „Контрол на пазара” при КЗП,   с което на БТК ЕАД гр.София  е     наложена    „Имуществена санкция” в размер на 1500.00лв,  на основание   чл.233, ал.2 от ЗЗП,за нарушение на чл.68в във връзка с чл. 68д ал.1  от ЗЗП,като  НАМАЛЯВА размера на „Имуществена санкция” на 1000  лева.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Глава  дванадесета от Административно-процесуалния кодекс  пред Административен съд Видин в 14-дневен срок от съобщението на страните по делото,че е изготвено.

                  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници