Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 49-2017

П Р О Т О К О Л

 

                                            гр.Видин, 30 май 2017 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 6-ти състав, в публично съдебно заседание на 30.05.2017 г. в състав:

                                               

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА

                                            

при участието на секретаря:   Л. А.   

и прокурора ……………………..................                   сложи за разглеждане

гражданско дело № 49 по описа за  2017 г.  

докладвано от СЪДИЯ ГЕРАСИМОВА

          На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

            Молителят Банка „ДСК” ЕАД – Видин уведомени по реда на чл.56, ал.2 от ГПК, представител не се явява.

          Ответницата Р.И.К. уведомена по реда на чл.47 от ГПК не се явява.

          Ответникът Д.Х.П. уведомен по реда на чл.56, ал.2 от ГПК не се явява и не се представлява.

          Съдът докладва постъпила молба от ответника П. с вх.№ 2880/10.03.2017г. ведно с приложено към нея удостоверение за отказ от наследството останало след смъртта на наследодателя Х.П.К..

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА молба с вх. № 333/11.01.2017г. ведно с приложените към нея писмени доказателства.

Съдът като съобрази приложените по делото писмени доказателства намира, че производството по делото следва да бъде прекратено по следните съображения:

Производството е охранително по реда на чл.51 от ЗН. С определение от 09.02.2017г. съдът е определил на ответниците по молбата Р.И.К. и Д.Х.П. срок, в който да заявят пред съда приемат ли наследството на своя наследодател Х.П.К. или се отказват от същото. Ответникът Д.Х.П. е редовно уведомен за така постановеното определение и с молба с вх. № 2880/10.03.2017г. е представил удостоверение № 37/07.03.2017г. на РС-Видин, от което се установява, че се е отказал от наследството и направения отказ е вписан в специалната за това книга при съда под № 37/2017г. По отношение на ответницата Р.И.К. се установява, че същата е призовавана на регистрирания й постоянен и настоящ адрес ***, но призовките са се връщали в цялост с отбелязване, че адресатът не е намерен. По този начин, включително и чрез залепване на уведомление ответницата не е била призована за насрочените по делото открити съдебни заседания, респ. не е получила препис от определението на съда, с което й е определен срок за приемане или отказ от наследството. При това положение и в предвид строго личния характер на правото да се приеме респ. да се направи отказ от наследството Съдът счита, че в настоящето производство не би могла да намери приложение разп. на чл.47, ал.6 от ГПК и на ответницата да се назначи особен представител. От това следва извод, че в рамките на настоящето производство ответницата не би могла да направи волеизявление по спорния въпрос касаещ делото поради нередовното й призоваване.

Съобразявайки гореизложеното съдът намира, че доколкото единия ответник е направил изричен отказ от наследство, а по отношение на другия процедурата по чл.51 от ЗН не може да бъде реализирана, предметът на делото е изчерпан и последното следва да бъде прекратено.

Водим от горното съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 49 по описа за 2017г. на РС-Видин.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок от връчването му на молителя Банка „ДСК” ЕАД.

Протоколът написан в съдебно заседание в 14.30 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници