Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1967-2016

Р Е Ш Е Н И Е № 211

 

гр. Видин, 29.05.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд    гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                           

                                              Председател :  Владимир Крумов

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора..................................                       като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1967 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 128 от Кодекса на труда /КТ/, чл. 245, ал. 2 от КТ, чл. 215 от КТ, чл. 224 от КТ и чл. 86 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца В.В.Д., ЕГН **********,***, че с ответното дружество „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона са били в трудово правоотношение. Ищецът изпълнявал длъжността „шофьор на товарни автомобилни международни превози“. Същото е прекратено със Заповед № 106 / 04.05.2015г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1от КТ. Сочи се, че ответника не е изплатил на ищеца полагащото му се трудово възнаграждение, обезщетение за командировка и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Иска се от Съда да постанови решение, с което да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 1 797,99лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за исковия период – 01.01.2014г. до 30.04.2014г., ведно със съответната законна лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане, сумата от 450,00лв. обезщетение за забава върху неплатеното трудово възнаграждение, сумата от 3 754,00евро обезщетение при командировка, ведно със съответната законна лихва считана от предявяване на иска до окончателното изплащане, сумата от 300,00лв. обезщетение за забава върху обезщетението за командировка за периода от 05.05.2015г. до предявяване на иска, сумата от 54,93лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и сумата от 10,00лв. обезщетение за забава върху последното обезщетение.

Ответната страна е подала писмен отговор на исковата молба. Не оспорва предявените искове за трудово възнаграждение, за обезщетение за забава върху трудовото възнаграждение, за обезщетение за командировка. Оспорва основателността на иска за обезщетение за забава върху обезщетението при командировка, на иска по чл. 224 от КТ – твърди за направено плащане преди предявяване на иска.

По делото са събрани писмени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено от фактическа страна :

През исковия период страните са били в трудовоправни отношения, като ищецът е заемал длъжността „шофьор товарен автомобил международни превози” в ответното дружество. Трудовото правоотношение е прекратено със заповед № 106 / 04.05.2015г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ.

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение по поставените задачи. Посочено е, че обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск е заплатено на ищеца на 06.07.2015г.

Ответната страна не е заплатила на ищеца дължимото трудово възнаграждение за периода от 01.01.2014г. до 30.04.2014г. и обезщетение при командировка за исковия период.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че иска с правно основание чл. 128 от КТ е основателен и доказан. Безспорно в процеса се установи наличието на трудово правоотношение между страните през исковия период. Разпоредбата на чл. 242 от КТ установява възмездност на работната сила. Съгласно чл. 124 от КТ задължението на работодателя по трудовото правоотношение е да заплаща възнаграждение на работника или служителя за извършената работа. Разпоредбата на чл. 128 от КТ вменява на работодателя задължение да заплаща дължимото трудово възнаграждение в установените срокове. Фактът на неизплащане на трудовото възнаграждение за исковия период, не се оспорва от ответника.

Искът с правно основание чл. 245, ал. 2 от КТ е основателен. Ответникът е изпаднал в забава за плащане на трудово правоотношение, поради което дължи обезщетение. Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение относно размера на обезщетението за забава върху трудовото възнаграждение.

Искът с правно основание чл. 215 от КТ е основателен. Ищецът е бил командирован поради което му се дължи обезщетение за пътни, дневни и квартирни пари.

Искът с правно основание чл. 86 от ЗЗД за обезщетение за забава върху обезщетение при командировка е неоснователен. По делото не се доказа ищецът да е канил ответната страна за плащане на обезщетение при командировка. Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 2  от ЗЗД когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Предвид това ответната страна не е изпаднала в забава за заплащане на обезщетението при командировка.

Искът с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ е неоснователен. Ответната страна е заплатила дължимото обезщетение на 06.07.2015г.

С оглед отхвърляне на иска, неоснователен се явява иска за обезщетение за забава върху обезщетението за неизползван платен годишен отпуск. Ответната страна е заплатила обезщетението, като не е изпаднала в забава.

Ответната страна следва да заплати на ищеца направените от него разноски - сумата от 780,00лв. възнаграждение за адвокат.

Ответната страна следва да заплати държавна такса по всеки иск в общ размер на 415,61лв. в полза на Районен съд Видин, както и сумата в размер на 80,00лв. за възнаграждение за вещо лице.

По реда на чл. 242, ал. 1 от ГПК следва да се постанови предварително изпълнение на решението в частта на трудовото възнаграждение.

Воден от горното, Съдът

 

                                                                     Р Е Ш И :

 

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати на В.В.Д., ЕГН **********,***, сумата от 1 797,99лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.01.2014г. до 30.04.2014г., ведно със законната лихва считана от предявяване на иска – 25.08.2016г. до окончателното издължаване.

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати на В.В.Д., ЕГН **********,***, сумата от 431,96лв. обезщетение за забава върху незаплатеното трудово възнаграждение, считано от падежа на всяко вземане до предявяване на иска – 25.08.2016г., като иска до пълния претендиран размер отхвърля като неоснователен.

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати на В.В.Д., ЕГН **********,***, сумата от 3 754,00евро обезщетение за командировка, ведно със законната лихва считана от предявяване на иска – 25.08.2016г. до окончателното издължаване.

Отхвърля предявения от В.В.Д., ЕГН **********,***, против „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, иск за заплащане на сумата от 300,00лв. обезщетение за забава върху обезщетението при командировка, за периода от 05.05.2015г. до предявяване на иска, като неоснователен.

Отхвърля предявения от В.В.Д., ЕГН **********,***, против „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, иск за заплащане на сумата от 54,93лв. обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва считана от предявяване на иска до окончателното издължаване, като неоснователен.

Отхвърля предявения от В.В.Д., ЕГН **********,***, против „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, иск за заплащане на сумата от 10,00лв. обезщетение за забава върху обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ, за периода от 05.05.2015г. до предявяване на иска, като неоснователен.

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати на В.В.Д., ЕГН **********,***, сумата от 780,00лв. направени разноски по производството.

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати в полза на Районен съд гр. Видин сумата от 415,61лв., представляваща държавна такса.

Осъжда „СОМАТ” АД клон Видин, ЕИК : ******** седалище и адрес на управление гр. Видин, Северна промишлена зона, да заплати в полза на Районен съд гр. Видин сумата от 80,00лв., представляваща възнаграждение за вещо лице.

Постановява предварително изпълнение на решението по гр. д. № 1967 / 2016г. по описа на Районен съд гр. Видин в частта на пресъденото трудовото възнаграждение.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок, считан от връчването му на страните.         

 

 

                                                                      Районен съдия :  / П /

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници