Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1699-2016

Р Е Ш Е Н И Е  № 208

гр. Видин 29.05.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното

заседание на двадесет и седми април през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

Председател: НИНА НИКОЛОВА

при секретаря  М.П.   като разгледа докладваното от

съдията Николова                     гр. дело № 1699

по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание чл.124, ал.5 ГПК и чл.59 ЗЗД.

Подадена е искова молба от  „В.-05”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК 105566658 и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н.С., представлявано от Л.И.И.- синдик,  срещу  С.С. П.- Т. , М.К.Т. и Н.К.Т. ***Л. К. 40, вх.Б, ет.1, ап.2 , в която се иска да бъде признато за установено по отношение на ответниците,  наличието на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на сдвижима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К.М. Т.. владеел или пазил, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК или алтернативно - по чл.194 НК- противозаконно е отнел от владението на собственика посочената движима вещ, без негово съгласие ,с намерение противозаконно да я присвои, /да се разпореди със същата/.

Иска се, и да бъдат осъдени тримата ответници солидарно да заплатят на ищеца сумата от 23 432 лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване.

Твърди се от ищеца, че дружеството е било собственик на описаното силозно стопанство, разположено в двора на склад в ЗПЗ- гр.Видин, който недвижим имот е с идентификатор 10971.511.176. Същият имот е бил част от масата на несъстоятелността ,  и е следвало да удовлетвори вземанията на кредиторите на дружеството, включително Национална агенция по приходите С.. На 11.06.2013г. недвижимият имот, /без силозното стопанство/ бил продаден на „Бела” ООД с управител К.М. Т.. Последният бил уведомен , че в двора се намира силозното  стопанство,  и трябва да остане там, докато се реализира продажба, тъй като е трудно да бъде демонтирано.

Назначен по делото по несъстоятелност оценител изготвил оценка за стойността на стопанството—22 432 лева и на 30.07.2013г. съдът разрешил продажбата му. На 26-27.08.2013г. със синдика се свързал купувач, който поискал да види силозното стопанство и му било обяснено къде се намира. На купувача било казано, че преди няколко дни  стопанството е нарязано и продадено за скрап в изкупвателния пункт на Кичашки, което потвърдил и К. Т. по телефона на синдика . Подадена била жалба до РП Видин, като на 10.02.2016г. наказателното производство по ч.н.д.№1210/2015г. на ВРС било прекратено на осн. чл.24, ал.1,т.4 НК, поради смъртта на К.М. Т..

Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответниците, които в срока по същия текст са подали  отговори и са посочили доказателства. Сочи се, не изяснено кой е бил собственика на силозното стопанство след продажбата на имота, в който се намирало същото, с оглед представения от ищеца НА №111 по н.д.№ 217/2013г.,и че  липсват доказателства за това, че силозното стопанство е изключено от сделката. Сочи се, ч липсват доказателства за включването на силозното стопанство в масата по несъстоятелността, че е същото е било трайно прикрепено с циментови основи, което сочи, че не е движима вещ. Излага се , че не е установено от ищеца, че купувачът е знаел, че силозното стопанство е изключено от сделката, че е било оставено на отговорно пазене у купувача.

От събраните по делото писмени доказателства , включително съдържащите се в  пр.преписка  №2450/2015 г.по описа на РП Видин,   свидетелски показания  , заключението на съдебно-техническа експертиза ,социален доклад,  Съдът приема за установено следното:

Не се спори в производството, че  „В.-05”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК 105566658 и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н.С., представлявано от Л.И.И.- синдик, с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.06.2013г., материализиран в нот.акт  №111,рег.№2018, нот.д.№ 217/2013г.на Нотариус Л.Цветкова, е прехвърлило собствеността върху ПИ с идентификатор 10971.511.176. по КК и КР та гр.Видинс адрес на ПИ гр. Видин, Западна складова зона, с площ на имота от 479 кв.м., ведно със сграда с идентификатор 10971.511.176.1 със застроена площ от 201 кв.м. „Бела” ООД със седзалище и адрес жгр.Видин, ул.Л. К. 40, вх.Б, ет.1, ап.2 с управител К.М. Т..Не се спори,че процесното силозно стопанство се е намирало в посочения имот, предмет на сделката. На 29.07.2013г. е извършена оценка на силозното  стопанство за слънчогледово семе с местонахождение Склад западна промишлена зона  Видин от свидетеля В.Д. и е определена справедлива пазарна стойност без ДДС от 22 432 лева. С молба от 30.07.2013г. синдикът на ищеца е поискал разрешение от ВОС по гр.д.№ 130/2011г.  за продажбата на стопанството , и е получено такова ,видно от разпореждане на съда от 15.08.2013г. С молба  с входящ номер от 22.08.2013г. до Министерство на икономиката , енергетиката и туризма е поискано от синдика публикуване на обявлението за  насрочена на 13.09.2013г. продажба на имущество от масата на несъстоятелността. С молба до кмета на община Н.С. от 22.08.2013г. е поискано   публикуване на обявление на информационното табло на общинската администрация за насрочена на 13.09. 2013г.продажба чрез търг с явно наддаване на имущество от масата на несъстоятелността, и е съставен протокол от 26.08.2013г. за поставянето на обявление от общинската администрация. Съставен е протокол по чл.717а, ал.2 ТЗ от синдика на дружеството –ищец на 26.08.2013г.

На 09.09.2013г. от синдика на ищеца е подадена жалба до  РП Видин за това, че К. Т. е демонтирал силозното стопанство и го е продал на скрап. С протокол-решение от 10.09.2013г. на синдика, е отменена насрочената продажба на силозно стопанство . С молба до Министерство на икономиката и енергетиката ,получено на 11.09.2013г.синдикът е поискал снемане на публикуваното обявление за насрочена продажба на имущество от масата на несъстоятелността за 13.09.2013г.С молба до кмета на община Н.С. от 11.09.2013г. е поискано снемане на публикуваното обявление на информационното табло на общинската администрация. К.М. Т.  е починал на 30.10.2015г. – Акт за смърт 0649/30.10.2015г. ,и е оставил наследници  тримата ответници   С.С. П.- Т. , М.К.Т. и Н.К.Т. ***Л. К. 40, вх.Б, ет.1, ап.2, видно от Удостоверение за наследници №428/27.01.2016г. , съставено в гр.Видин.

Наказателното производство  ДП 25/2014г. по описа на ОСС-ОП Видин е прекратено с Постановление от 12.10.2015г. Същото постановление е обжалвано. С    определение от 10.02.2016г. по ч.н.д.№ 1210/2015г. на ВРС производството е прекратено поради смъртта на К. Танев.

Назначената по делото съдебно техническа експертиза , не е оспорена от страните и съдът я възприема като обективно и компетентно изготвена. Вещото лице сочи, че основата на силозното стопанство представлява стомано –бетонен фундамент и приемни стоманени бункери -2  бр. с вместимост от 80 куб.м. всеки, с диаметър 3.5 м и височина 8050 м. Стойността на складовото стопанство е 22790 лева. Същото е трайно прикрепено , замонолитено, изяснява в съдебно заседание вещото лице.

Спорът между страните е дали същото стопанство е включено в предмета на сделката , с която е прехвърлен поземления имот, респективно в патримониума на кого е бил към момента на сделката и след това, и прехвърлена ли е собствеността върху складовото стопанство.

В разпоредбата на чл.110, ал.1 ЗС е посочено кои вещи са недвижими-    земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.

Този признак „трайност” е много съществен и означава, че прикрепената вещ не може да се отдели от земята или постройката без значително повреждане и на двата обекта – Постановление на пленума на ВС № 6/1974 г. Всички други вещи извън посочените в чл.110, ал.1 ЗС са движими.

Предвид тези обстоятелства, съдът намира, че силозното стопанство е безспорно трайно прикрепено към земята , поради което  следва да се приеме за недвижима вещ, тъй като не би могло да бъде отделено от земята без значително повреждане на стоманения фундамент - металната опорна конструкция. Безспорно всяка една вещ би могла да са отдели от земята, включително и растенията и сградите, но не този факт е определящ за делението на вещите на движими и недвижими , а именно начина на прикрепването им. В този смисъл не се събраха доказателства от ищцовото дружество , което следва да проведе главно и пълно доказване на исковите си претенции за характера на вещите, за да се приеме ,че са движими Напротив, вещото лице излага, че складовото стопанство е трайно прикрепено към земята, а това следва и от предназначението на вещта, и размерите и. Обстоятелството , че не е нанесено на кадастралната карта също не води до обосноваване на движимия характер на вещта, тъй като съгласно чл.2 от ЗКИР кадастъра е съвкупност от основни данни, които се нансят върху кадастралната карта, а съгласно алинея 4 специализирани данни  се нанасят върху  специализирана карта. 

Същото не е описано в договора за прехвърляне на имота и не е  нанесено на кадастралната карта, тъй като не представлява  отделен обект на собственост.  В подкрепа на тези доводи  е и изложеното в Протокол за опис на недвижимо имущество от 13.12.2011г., в т.4 от който е посочено дворно място и склад  в гр.Видин по нот.акт №52, XVI, нот.акт № 4959/1997г.на Съдия при ВРС . Посочено е и , че към сградата има следните движими вещи – силози с 20 м.елеватор -2 бр. цистерна около 30 куб.м. помпа –трифазна, бензиноколонка за олио. Имотът е оставен за пазене на О.Ц.Ф.. При продажбата на имота липсват доказателства, по отношение на имота да има уговорени ограничения или да са постигнати различни уговорки по отношение на находящото се в имота силозно стопанство. В сключения между страните  предварителен договор от 16.05.2013г. също няма такива клаузи.

            В съдебната практика е изразено разбирането, че щом като продавачът не е изключил изрично от продажбата сградите, които се намират в прехвърляния имот, те също са предмет на прехвърлителната сделка по силата на приращението –чл.92 ЗС - решение № 756/17.03.1970 г. по гр. д. № 133/1970 г. на ВС, I ГО; решение № 529/9.07.2010 г. по гр. д. № 1129/2009 г. на ВКС, I ГО и др, постановено по реда на чл.290 ГПК.

Поради установеното съдът приема, че правото на собственост е преминало върху силозното стопанство е  прехвърлено на дружеството –купувач по силата на  договора за покупко – продажба на  поземления имот. 

Не се установи по безспорен начин, че  наследодателят на ответниците се е задължил да пази процесното имущество със знанието , че е на ищеца, и че е имало такава уговорка, видно и от обясненията на същия по досъдебното производство ,представено по делото, които като частен свидетелстващ документ се ползват с формална доказателствена сила. В тази посока липсват писмени доказателства.

По отношение на тези факти, съдът не възприема свидетелските показания на свидетеля Дочев , тъй като същите противоречат на събраните писмени доказателства, и с оглед заинтересоваността на същия като роднина на управителя на дружество, кредитор на ищеца.

С оглед изложеното съдът намира предявените искове за недоказани в основанието си. Не се установи  наличие  на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на движима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К.М. Т.. владеел или пазил, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК нито в алтернативно посоченото - по чл.194 НК- противозаконно е отнел от владението на собственика посочената движима вещ, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, /да се разпореди със същата/.

Поради горното следвна да бъде отхвърлен и предявеният осъдитилен иск за  заплащане солидарно от ответниците на ищеца сумата от 23 432 лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване.

 

 

За да е осъществен фактическият състав на посоченото правно основание, следва да бъде установено от ищцата, че е налице имуществено разместване между ищеца и ответника, в резултат на което ответникът се е обогатил за сметка на ищеца, наличие на връзка между обедняването на ищеца и обогатяването на ответника, липса на основание за имущественото разместване, и липса на друго правно средство за защита на правата на ищеца.

В производството по делото не се установи нито един от елементите на фактическия състав на посочената норма.

Не се установи наличие на обедняване на ищеца , изразяващо се в намаляване на имуществото му, нито обогатяване на ответника , изразяващо се в увеличаване на имуществото му с претендираната сума.

Разноски в производството   следва да се присъдят на ответниците за адвокатско възнаграждение в размер 600 лева,съгласно договор за правна защита и съдействие  на основание чл.78 ГПК, с оглед изхода на делото.

Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.-05”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ********* и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н.С., представлявано от Л.И.И.- синдик,  срещу  С.С. П.- Т. , М.К.Т. и Н.К.Т. ***Л. К. **, вх.*, ет.*, ап.* ,   искове  за установяване наличието на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на сдвижима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К.М. Т.. владеел или пазил, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК и предявеният алтернативно за наличие на престъпно обстоятелство по чл.194 НК- противозаконно е отнел от владението на собственика посочената движима вещ, без негово съгласие ,с намерение противозаконно да я присвои, /да се разпореди със същата/.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „В.-05”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ********* и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н.С., представлявано от Л.И.И.- синдик,  срещу  С.С. П.- Т. , М.К.Т. и Н.К.Т. ***Л. К. **, вх.*, ет.*, ап.* ,   иск за  солидарно  заплащане на сумата от 23 432 лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване.

ОСЪЖДА В.-05”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ********* и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н.С., представлявано от Л.И.И.- синдик,  да заплати   на С.С. П.- Т. , М.К.Т. и Н.К.Т. ***Л. К. **, вх.*, ет.*, ап.2 сумата от 600.00 лева адвокатско възнаграждение.

 Решението в може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници