Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 990-2017

Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е   № 207

 

гр.Видин, 29.05.2017 година

 

В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на двадесет и седми април

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Нина Николова

 

                                                              

при секретаря М.П.  като разгледа докладваното от   съдия  Нина Николова        гр.дело № 990 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 30, ал.1 от ЗЗакД, на основание  чл.29, т.6  от Закона за закрила на детето.

            Делото е образувано по искане на  Д. “С.П.” – Видин , за прекратяване на постановената мярка за закрила на детето В.Д.О. с ЕГН: ********** – настаняване на същото в социална услуга от резидентен тип” Кризисен Център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин.

В с.з. представител на Д. “С.П.”  –Видин  е поддържал искането. Излагат се съображения, че основанията, които са наложили настаняването на детето в специализирана институция са отпаднали, и  е налице възможност за реинтеграция на детето.  Майката  на  В. е изразила желание и е установена възможност да отглежда  и възпитава  дъщеря си в семейна среда.   

           Майката  Д.О.Д. се  е явила в съдебно заседание и  е взела становище по молбата, като е заявено от същата, че желае връщане на детето в семейството със заявление от 07.02.2017г.  

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното: Детето В.Д.О. с ЕГН: **********  е с майка Д.О.Д. ,ЕГН: ********** и баща неизвестен.    От Социален доклад но отдел „ЗД” към Д”СП”Видин се установява, че от раждането си до настаняването в Кризисен център, е отглеждано в семейна среда, подпомагана от сочения за биологичен баща А.М.. Решението за настаняване на детето в социална услуга от резидентен тип „Кризисен център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Видин, за срок от шест месеца, считано от 31.10.2016г., е постановено  със Заповед №93/31..10.2016г на Д. ДСП Видин. Видно от същата заповед причините за настаняването са   данни за упражнено насилие от съжителя на майката над детето. След изясняване на фактите и обстоятелствата около случая е установено, че детето е оттеглило показанията си, наказателното производство е прекратено, което се установява и в съдебно заседание. Със Заповед №ЗД-/Д-ВН-032/07.03.2017г. на Д. Д”СП”Видин на осн. чл.29,т.9 и т.6  от ЗЗакД, е прекратено   настаняването на детето в социалната услуга, с оглед възможността детето да бъде реинтегрирано и отглеждано в семейна срада. Сочи се от социалния работник, изготвил доклад, че родителя и съжителят  е работил психолог за повишаване на родителския капацитет, докладите от която услуга са с положителни резултати.  Майката и съжителят и са придобили допълнителни умения , постигнали са значителен напредък в отношенията с детето, и са в състояние да осигурят стабилна среда за отглеждане на непълнолетното дете. Двамата осъзнават отговорностите и ангажиментите при отглеждане и възпитание на детето.

Социалният работник, изготвил доклада излага, че през периода на настаняването извън семейството връзката родител – дете не е прекъсвана и продължава да е силна.   Жилището в което живее семейството е подходящо, има необходимите условия за отглеждане на детето, има подкрепата на разширеното семейство.

Социалният работник излага в становището си, че интерес на детето е да бъде прекратено настаняването в социалната услуга, и същото да бъде реинтегрирано в биологичното си семейство, с оглед отглеждането и възпитанието му в семейна среда, по който начин ще бъде осигурена защитата интереса на детето и неговите права, емоционален комфорт и сигурност и увереност. Детето, изслушано в съдебно заседание също изявява желание да бъде отглеждано в семейството си.

            При тези данни Съдът счита, че искането на  Д. “С.П.” - Видин е основателно и следва да бъде уважено. Установи се, че са налице основанията за прекратяване на   приложената мярка за закрила на детето.

            Воден от горното  и на основание чл. 30, във вр. с чл.29, т.6   ЗЗакД, Съдът

                                                           Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА постановената мярка за закрила на В.Д.О. с ЕГН: **********  – настаняване на същата в социална услуга от резидентен тип” Кризисен Център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници