Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 275-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 249

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин 22.05.2017 г.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   двадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       Председател: В. Станкова                                       

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 275 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на К.Г.К.,*** против наказателно постановление №16-0953-002177 на НАЧАЛНИК  сектор „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на основание чл. 179, ал.3,т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 лева.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление.

Жалбоподателят – редовно призован  се явява лично.Моли за отмяна на постановлението, тъй като наложеното наказание е тежко.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  явява  се редовно упълномощен процесуален представител.Иска от съда потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява основателна.

На 07.10.2016г.С.Н.-младши автоконтрольор  е съставил АУАН №16-0953-002177  на жалбоподателя, за това че на  същата дата.  около 09, 35ч. на главен път Е-79 КПП-ТЕЦ-ВИДИН с посока от гр.Дунавци към гр.Видин управлява личния си лек автомобил като не е заплатил винетна такса по реда на чл. 10, ал.1 от ЗП и няма залепен винетен стикер на предно панорамно стъкло.

              На  12.01.2017г. при същата фактическа обстановка НАЧАЛНИК  сектор „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ към ОДМВР-ВИДИН е съставил наказателно постановление  №16-0953-002177, с което на основание чл. 179, ал.3,т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 лева.

От разпитаният в съд. заседание свидетел по установяване на нарушението и по съставяне на акта, актосъставителя –С.Н. се установявя по безспорен и несъмнен начин, че  жалбоподателят  е управлявал личния си автомобил.Бил спрян за проверка на КПП-ТЕЦ-ВИДИН и е установено, че не е заплатил винетна такса и съответно няма залепен винетен стикер.

Съдът дава вяра на този свидетел,тъй като изложените от същия показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.

По делото е разпитана като свидетел и съпругата на жалбоподателя-свидетелката –А.М., която е пътувала с него към момента на проверката.Същата дава показания, че колата им е на тридесет години, ме я ползват само в изключителни случаи.Обяснява, че както тя , така и съпруга й като възрастни хора страдат от заболявания, които изискват постоянно лечение, респективно средства за лекарства.

Съдът дава вяра на показанията на тази свидетелка, тъй като същите са добросъвестно дадени, не противоречат на показанията на актосъставителя.

Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.

От изисканата справка от АПИ се установява, че цитирания участък на път Е-79 от гр.Дунавци  до гр.Видин  е част от републиканската пътна мрежа и движещите се в този участък автомобили следва да имат валиден винетен стикер, който да е залепен на панорамното стъкло.

От представената справка за нарушител се установява, че жалбоподателят няма други нарушения по ЗДвП, за които да е бил санкциониран със съответните влезли в сила  актове.

В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание.

Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата незаконосъобразност.В процедурата по налагане на административно наказание АНО е следвало да съобрази разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, съгл. която „За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може: а) да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание”.В ЗАНН не се съдържа легална дефиниция на маловажен случай на административно нарушение, поради което се прилага субсидиарно НК.

По преценка на съда наложеното на жалбоподателя наказание не е съобразено с разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН. При получаване на акта за установяване на административното нарушение с цялата преписка към него, административно-наказващият орган е бил длъжен на първо място да провери дали не са налице условията за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и едва след това, ако не са налице, да издаде съответното наказателно постановление и наложи административно наказание на нарушителя. В конкретния случай тази последователност не е спазена. С оглед на факта,  че жалбоподателят    към момента на констатиране на нарушението е съдействал на органите на реда, същият е възрастен човек-пенсионер, няма други нарушения по ЗДвП,  а в същото време наложената санкция се явява несъразмерно тежка  с оглед на пенсията, която получава/АНО е следвало да прецени тези обстоятелства при издаване на НП, най-малкото е следвало да ги обсъди в издадения акт..Административно -наказващият орган е следвало да съобрази, че се касае до маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и да предупреди писмено нарушителя, че при ново нарушение ще бъде санкциониран. С оглед горното, съдът намира обжалваното наказателно постановление за незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено, като бъде приложена разпоредбата на  чл. 28 от ЗАНН.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателното постановление    следва да бъде отменено

                  Водим от горното Съдът,

 

                    

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

                        ОТМЕНЯ  наказателно постановление №16-0953-002177 на НАЧАЛНИК  сектор „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на основание чл. 179, ал.3,т.4 от ЗДвП на жалбоподателя- К.Г.К.,***  е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници