Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1005-2011

МОТИВИ по н.о.х.д. №1005/2011 г. на ВРС, шести състав.

 

Районна прокуратура – Видин е внесла обвинителен акт по досъдебно производство №ЗМ 124/2011 г. по описа на РУ”П” – Видин, пр. пр. №3459/2010 г. по описа на РП – Видин, срещу Н.Н.П. за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, затова че след като е осъден с решение №499/07.11.2001г. на ВРС по гр.д.№237/2001г. по описа на ВРС, да издържа свой низходящ-малолетното си дете Н. Н.П. с ЕГН ********** и непълнолетното си дете Ф. Н.П. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си по изплащане на месечната издръжка на стойност 28 лева за Н. П. в размер на повече от две месечни вноски, а именно 127 месечни вноски на обща стойност 3 556 лева и на стойност 30 лева за Ф. П. в размер на повече от две месечни вноски, а именно 127 месечни вноски на обща стойност 3 810 лева, като общата стойност е в размер на 7 366 лева за периода от 16.08.2000г. до 16.03.2011г., включително -престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

 Представителят на Районна прокуратура – Видин пред настоящия съдебен състав заявява, че от събрания в хода на съдебното следствие доказателствен материал е доказано, че подсъдимият е извършил от обективна и субективна страна престъплението по чл.183, ал.1 от НК, за което му е повдигнато обвинение. Моли на подсъдимият да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, изтърпяването на което следва да бъде отложено при условията на чл.66 от НК за срок от три години.

Подсъдимият Н.П. в съдебно заседание се признава за виновен, като заявява, че не е заплащал издръжка на децата си, тъй като е материално затруднен.

Видинският районен съд, след като прецени събрания по делото доказателствен материал поотделно и в неговата съвкупност и взе предвид становищата на страните съгласно чл. 305, ал. 3 от НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Н.Н.П. е роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, не осъждан, безработен, с ЕГН **********.

Подсъдимият Н.П. е баща на децата Н. Н.П. с ЕГН ********** и Ф. Н.П. с ЕГН **********.

По силата на съдебно решение №499/07.11.2001г. по гр.д.№237/2001г. по описа на ВРС, подсъдимия П. е осъден да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Н. Н.П. с ЕГН ********** в размер на 28 лева и  в размер на 30 лева за непълнолетното си дете Ф. Н.П. с ЕГН **********, считано от влизане на решението в сила, до изменение или прекратяване на основанието за заплащането й.

Единствено свидетелката М., която е майка на децата и упражнява родителските права върху тях, осигурява издръжката им.

От заключението на изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза е видно, че за периода от 16.08.2000г. до 16.03.2011г., подс.П. не е изплатил 127 броя месечни вноски по издръжката на малолетното си дете Н. Н.П. с ЕГН ********** в размер на 28 лева месечно или общо 3 556 лева и 127 броя месечни издръжки по отношение на непълнолетното си дете Ф. Н.П. с ЕГН ********** в размер на по 30 лева месечно или общо 3 810 лева, като общата сума на неизплатените месечни вноски възлиза на сумата от 7 366 лева.

От приложеното и прието по делото свидетелство за съдимост се установява, че подсъдимият П. не е осъждан до момента.

Така изяснената и възприета фактическа обстановка се потвърждава от събрания по делото доказателствен материал, а именно: обясненията на подсъдимия П., дадени на досъдебното производство и пред съда, показанията на свидетелката А.М., дадени на досъдебното производство и пред съда, на които съдът дава пълна вяра и които съвпадат и с приложените към делото писмени доказателства, както и от извършената и приета по делото съдебно-счетоводна експертиза.

Между така събраните доказателства няма противоречия, същите кореспондират помежду си, поради което съдът ги кредитира изцяло.

Видинският районен съд, въз основа на така установените факти, приема следното от правна страна:

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Н.Н.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК.

Установи се по категоричен начин от доказателствения материал по делото, че подсъдимият Н.Н.П., след като е осъден с решение №499/07.11.2001г. на ВРС по гр.д.№237/2001г. по описа на ВРС, да издържа свой низходящ-малолетното си дете Н. Н.П. с ЕГН ********** и непълнолетното си дете Ф. Н.П. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си по изплащане на месечната издръжка на стойност 28 лева за Н. П. в размер на повече от две месечни вноски, а именно 127 месечни вноски на обща стойност 3 556 лева и на стойност 30 лева за Ф. П. в размер на повече от две месечни вноски, а именно 127 месечни вноски на обща стойност 3 810 лева, като общата стойност е в размер на 7 366 лева за периода от 16.08.2000г. до 16.03.2011г., включително.

Подсъдимият П. е осъществил изпълнителното деяние чрез бездействие- след като по силата на решение №499/07.11.2001г. на ВРС по гр.д.№237/2001г. по описа на ВРС, е осъден да издържа свой низходящи- малолетното си дете Н. Н.П. и непълнолетното си дете Ф. Н.П., не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 127 броя месечни вноски.

При осъществяване на това деяние подсъдимият е действал при условията на пряк умисъл, като е осъзнавал, че не заплаща издръжката, която е осъден да заплаща на децата си, предвиждал е общественоопасните последици от действията си и е искал тяхното настъпване.

Относно наказанието:

Извършеното от подсъдимия Н. Н. П. престъпление е с ниска степен на обществена опасност.Смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства са чистото съдебно минало, реалното му спомагане да се разкрие обективната истина по делото още в досъдебната фаза на производството и пред съда.От събраните по делото доказателства не се установи наличие на оттегчаващи отговорността на подсъдимия П. обстоятелства.При така установените обстоятелства и при тяхното съпоставяне съдът стигна до извода, че за постигане на целите на наказанието по чл. 36 от НК е справедливо на подсъдимият П. да му бъде наложено наказание около минималният размер предвиден в закона, а именно наказанието „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, изтърпяването на което отлага при условията на чл.66 от НК за срок от три години.

Съдът на основание чл. 189, ал. 3 НПК осъди подсъдимият П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Видин направените в хода на производството по делото разноски в размер на 70 / седемдесет/ лева.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: _____________

АНЕЛИЯ РАШЕВА

Версия за печат
Свързани страници