Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1425-2009

Р  Е Ш Е Н И Е  

  гр. Видин, 07.02.2017г.

 

В    И  М  Е  Т  О   Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

          

Видинският районен съд, 3- ти граждански състав в публичното съдебно заседание на девети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                                  Председател :  Милена Стоянова

 

при секретаря  О.П., като разгледа докладваното от съдия Стоянова  гр. дело № 1425 по описа за 2009 година, и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.409 от ГПК.

            Постъпила е молба вх. № 9889/07.10.2016г.  от  И.С.Г. като майка и законен представител на детето С. И. А.,***, чрез адв. А.М., с която иска съдът да постанови издаване на дубликат на изпълнителен лист.

Посочва се в молбата, че издадения в полза на ищеца изпълнителен лист е бил загубен от майката. След като  е бил получен от  адв. М., изпълнителния лист  е бил предаден на сестрата – П. С.Г..

Посочва се също, че въз основа на този изпълнителен лист не са били образувани изпълнителни дела, тъй като ответникът е бил обещал, че ще плаща издръжка, но не би изпълнил това свое обещание.

Иска се съдът да постанови издаване на дубликат на изпълнителен лист.

            Ответникът по делото е подал възражение против искането за издаване на дубликат на изпълнителен лист, като е посочил, че е изпълнявал системно своите задължения. В с.з, чрез процесуален представител  моли да се отхвърли молбата за издаване на дубликат на изпълнителен лист.

Съдът като съобрази доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, намира следното от фактическа и правна страна:

С решение № 63 от 03.12.2009г. ВРС е осъдил ответника И.Р.А. *** да заплаща на малолетното си дете С. И. А., чрез неговата майка и законен представител И.С.Г. месечна издръжка в размер на 60 лева месечно, считано от 30.08.2009г. до 01.10.2009г. и по 80.00 лева месечно, считано от 01.10.2009г. до отпадане или изменение на основанието за това, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

С молба вх. № 10801 от 04.12.2009г. молителите са поискали съдът да допусне предварително изпълнение на решението и да разпореди да се издаде изпълнителен лист.

С определение от 04.12.2009г. на основание чл. 242 от ГПК съдът е допуснал предварително изпълнение на решението и е разпоредил да се издаде изпълнителен лист.

От направеното отбелязване върху първата страница на решението, е видно, че на  08.12.2009г. на молителя е издаден изпълнителен лист за присъдената издръжка. Същият е получен от адв. А.М. на 08.12.2009г.

От представените 3 броя удостоверения – от СИС при РС – Видин и от двамата частни съдебни изпълнители, десйтващи в района на Окръжен съд – Видин, а именно ЧСИ В. Т. и ЧСИ С. Н., се установява, че няма образувани изпълнителни дела въз основа на изпълнителен лист, изд. по гр.д. № 1425/2009г. по описа на ВРС.

Разпитаната в с.з. свидетелка П. С. Ц. – сестра на майката на малолетния ищец посочва, че е взела изпълнителния лист от адв. М. и го прибрала при себе си. Свидетелката посочва, че не помни годината, тъй като било отдавна.  Миналата година, когато сестра й го поискала, свидетелката не го  е намерила.

Разпитаната св. П. Б. Г. – майка на ответника установяа, че ответникът е давал издръжка на сина си под различна форма, но не конкретизира точни суми и време на плащане. В подкрепа на тези показания не са представени писмени доказателства.

Съдът дава вяра  на свидетелските показания на двете свидетелки, доколкото кореспондирата на събраните писмени доказателства по делото.

  При така установеното, съдът намира ,че молбата за издаване на дубликат на изпълнителен лист е основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

            За да бъде издаден дубликат на изпълнителен лист кредиторът следва да докаже факта,че първообразният изпълнителен лист е изгубен или унищожен/не по негова вина/,поради което същият не се намира в негово държане. В процедурата по чл. 409 ГПК молителят е този, който трябва да докаже твърденията си, че първообразният изпълнителен лист е изгубен или унищожен. Като тези твърдения следва да се приемат за доказани, ако е установено, че изпълнителният лист е издаден и получен от правоимащия, както и че в продължителен период от време по този лист не е образувано изпълнително производство, нито вземането по него е прехвърлено или погасено по друг начин. В този смисъл е  и практиката на Върховния касационен съд, формирана по реда на чл. 290 ГПК – вж. Решение № 134 от 17.03.2011 г. по гр. д. № 1713/2010 г., IV г.о., както и Решение № 263 от 12.06.2012 г. по гр. д. № 1138/2011 г., I г. о. /.

В конкретния случай, съдът приема, че след издаване на изпълнителния лист/първообраза/ на основание цитираното решение, същият е изгубен и не е предаден на молителите, в чиято полза е бил издаден, поради което се е стигнало до положението за дълъг период от време да не е образувано изпълнително производство за принудително събиране на вземането, за което е издаден листа. Необходимо е да се съобрази също така, че длъжникът не е релевирал възражения, че дългът е погасен в резултат на действието на правнорелевантни факти, реализирали се, след като изгубеният изпълнителен лист е бил издаден. Ето защо, може да се формира и изводът, че процесният изпълнителен лист действително е изгубен, а вземането, което е било удостоверено в него, не е погасено. Оборването на отрицателния факт, че не е образувано изпълнително производство, става чрез ангажиране на доказателства за реализиране на положителни факти-напр. като се посочи конкретно образувано изпълнително дело въз основа на издадения изпълнителен лист. От ответника по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства за това изпълнителният лист да се намира в държане на молителя или на друго лице, не са представени и каквито и да било доказателства за погасяване на задължението по изпълнителния лист.

            При това положение, съдът приема, че са налице законовите предпоставки за издаване на дубликат на изпълнителния лист и молбата за това следва да бъде уважена.

            По изложените съображения и на основание  чл. 409 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на малолетното дете С. И. А. с ЕГН ********** ***, чрез неговата майка и законен представител И.С.Г. с ЕГН **********  ДУБЛИКАТ на изпълнителен лист, издаден против И.Р.А. с ЕГН ********** ***/2009г. по описа на ВРС, въз основа на Решение № 63, т. VIII, стр. 219 от 03.12.2009г. за присъдените с решението суми за издръжка.

Решението може да бъде обжалвано пред Видинския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници