Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1470-2011

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №

 

Гр.В. 31.08. 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

В.СКИЯТ ……………………..районен съд в публичното заседание на двадесет и трети август

две хиляди и единадесета година    в състав    районен съдия ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

При секретаря   О.В.                                   и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от  съдия Йончев                            гр.д. № 1470       по описа за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Делото е образувано по  молба на Агенция за социално подпомагане гр.С.,Д. «СП”-В.,отдел «ЗД »,с която се иска  да бъде постановено решение, с което да се прекрати настаняването И. И. М. с ЕГН ********** с родители А.Л.Д. с ЕГН ********** и И.М.А. с ЕГН ********** *** в специализираната институция ДМСГД-В. на основание чл.29 т.2 от ЗЗД и по реда на чл.30 от ЗЗД и да се настани същото на основание чл.25, т.3 и по реда на чл.26 от ЗЗД в ДМСГД-В. до помяна на обстоятелствата за това.

            Към молбата са приложени следните писмени доказателства:

1. Социален доклад на Д"СП" В. с вх.№ЗД- 80/010719.07.2011г. за прекратяване на настаняването на детето

2 Заповед №  145/22.07.2011г.  на Директора на Д"СП" – В. за прекратяване на  настаняване на детето в ДМСГД-В..

3. Социален доклад на Д"СП" В. с вх.№ЗД- 80/0108/19.07.2011г. за настаняването на  детето в ДМСГД-В..

4.Заповед № 146/22.07.2011г.  на Директора на Д"СП" – В. за настаняването на  детето в ДМСГД-В..

5.Заверено копие от Решение № 90/07.07.201 Ог.г. на ВРС

6.Копие от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №227 /04.05.2007г.

7.Справка от Регистър на Д"СП" –В. за вписани приемни семейства при които може да се настани дете;

8.Доклад от ДМСГД-В. за здравословното състояние на детето с вх.№ЗД 25/0164/14.06.2011г.

9.Копие от 5 бр. Декларации по чл.27,ал.3/ал.4 от ЗЗД
10 . Копие от Удостоверение за родствени връзки

11.Копия  от 2бр.Удостоверения за  постоянен  и настоящ адрес на И.  М. А.

12.Копия от Удостоверения за семейно положение и членове на семейството на И.М. А.

13.Копие от Писмо на Д"СП"Д. с вх.№ЗД-242/0116/29.06.2011г.

14.Копия от 2бр. Протокол и на Д"СП"Д.

15.Копия от 2бр.Удостоверения за постоянен и настоящ адрес на А.Л.Д. ***.  

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът намира за установено  следното :

И. И. М. с ЕГН ********** е роден на ***г*** ,видно от Удостоверение за раждане ,издадено въз основа на Акт за раждане № 227 /04.05.2007г. на Общ.. В.. От двумесечна възраст детето е отглеждано в специализирана институция ДМСГД-В. . Родителите А.Л.Д. с ЕГН ********** и И.М.А. с ЕГН ********** *** не могат да полагат необходимите грижи за детето предвид здравословното му състояние и потребности по обгрижването му . Предвид възрастта и с цел опазване на живота и здравето на детето, ВРС с Решение № 90/07.07.2010г.  е настанил детето в ДМСГД-В. за срок от една година или до отпадане, изменение или прекратяване на настаняването за това . Поради изтичане на срока на съдебното решение за настаняване на детето в специализираната институция Отделът 'Закрила на детето" при Д"СП" - гр. В. е предприел действия по проучване на случая за деинституционализирането на детето. В здравословно отношение детето изостава във физическо развитие, установена му е диагноза „акцедентален сърдечен шум”, а също и алтерниращ конвергентен страбизъм /кривогледство/.

В хода на проучването по случая се установило, че няма близки или роднини, които биха могли да поемат отговорно грижите по отглеждането и възпитанието на детето.

При така установената фактическа обстановка съдът намира ,че молбата следва да бъде уважена,тъй като са налице изискванията на Чл.25 ал.1 т.2 от Закона за закрила на детето  за настаняване на детето извън семейството поради трайна невъзможност на родителите да отглеждат детето си. С цел качественото обгрижване на малолетното, насърчаването на неговата социализация и отглеждането в среда подходяща за потребностите му е необходимо прекратяване на настаняването на детето в специализирана институция и настаняване в ДМСГД – В. . По този начин ще бъдат защитени правата и интересите на детето в съответствие с чл.10 от ЗЗД, като същото ще бъде отглеждано и възпитавано в среда най- подходяща за възрастта и потребностите му.Ниската възраст на детето,установената диагноза и състоянието на детето изискват специализирани грижи и лекарско наблюдение ,които могат да бъдат осигурени единствено в специализираната институция.Семейството е без постоянни доходи,собствено жилище и родителите са с нисък родителски капацитет.

            Липсват роднини или близки , както и приемни семейства, изразили желание да се грижат за детето,поради което настаняването с специализирана институция е единствената възможност с оглед разпоредбите на Чл.28 ал.4 във връзка с Чл.26 ал.1 Закона за закрила на детето.

            Водим от горното и на основание Чл.29  т.2 във връзка с Чл.25 т.3 и Чл.26 Закона за закрила на детето    Съдът

 

                                               Р         Е         Ш         И         :

           

ПРЕКРАТЯВА  настаняването на И. И. М. с ЕГН ********** с родители А.Л.Д. с ЕГН ********** и И.М.А. с ЕГН ********** *** в специализираната институция ДМСГД-В.  и настанява детето  в ДМСГД-В. до помяна на обстоятелствата за това.

Решението подлежи на обжалване с жалба пред ОС – В. в седмодневен срок от връчване на препис.

Обжалването не спира изпълнението .

           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Г. Й.

Версия за печат
Свързани страници