Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1246-2011

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 407

 

Гр.В. 31.08. 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

В.СКИЯТ ……………………..районен съд в публичното заседание на двадесет и трети август

две хиляди и единадесета година    в състав    районен съдия ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

При секретаря   О.В.                                   и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от  съдия Йончев                            гр.д. № 1246        по описа за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Делото е образувано по  молба на Агенция за социално подпомагане гр.С.,Д. «СП”-В.,отдел «Закрила на детето»,с която се иска  да се постанови решение, с което на основание чл.25 т.2 и чл.4 ал.1 т.2 и във връзка с чл.27 ал.1-2 и по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/ да се настани непълнолетната С. Д. Б. в семейството на В.Г.М. ***.

            Към молбата са приложени следните документи :

1.Удостоверение за раждане на С. Д. Б..

2.Заповед №5/27.05.2011г. на Директора на Д "СП" – Б. за настаняването на детето в семейството на В.Г.М.. 3.Социален доклад.

4.Молба от В.Г.М..

 5.Декларация от г-жа М..

6.Декларация по чл.24 ал.З от ППЗЗД.

7.Удостоверение за родствени връзки

 8.Протоколи от проведени срещи - 6 броя

9.Свидетелство за съдимост на В.Г.М.. 10.Декларация по чл.27 ал.З от ЗЗД.

11.Писмо от Д „СП" Ст. - социален доклад и декларации за даване на съгласие/несъгласие по чл.24 ал.З от ППЗЗД

 12.Писмо до Районна прокуратура – В.

13.Писмо до началника на РУ на МВР - В.

14.Постановление на РП – В.

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът намира за установено  следното :

Д. С. Д. Б. с ЕГН ********** е родено на ***г***, съгласно удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0429 от 25.04.1996г. от майка Д.М.Б. с ЕГН ********** и баща неизвестен.На 05.01.2011г. в Отдел „Закрила на детето" към Д. „СП " Б. е получен сигнал за проучване на семейната среда на непълнолетната М. П. Р., която е родила момче и се намира в родилното отделение на МБАЛ „Св.Петка" гр.В..Посетен е адреса в с.Г., на който живее непълнолетната.Проведен е разговор с В.Г.М. и П. Р. Н. същите споделили, че не са биологични родители на непълнолетната и че са я отгледали  като свое дете, след като през месец септември 1996г. на ж.п. гарата в гр.П. В.  М.  забелязала 3-4 деца и едно бебе, което било използвано за просене.Тя  уведомила органите на МВР намиращи се на ж.п. гарата, че ще подслони детето.Оттогава   до   настоящият   момент   В.   М.   и   П.   Н.   полагат   грижи   по отглеждането и възпитанието на непълнолетната.Понеже не са знаели истинското име на детето, В.М. и П. Н.  наричали детето М..Преди една година разбрали, че рожденното име на детето е С..

Поради липса на необходимите документи С. не е посещавала училище, няма личен лекар и необходимите задължителни имунизации.

На 04.01.2011 г. С. Д. ражда детето си П. С. Д., който е настанен в ДМСГД гр.В. със Заповед №3/05.01.2011г. на директора на Д. „СП " В..

От извършеното проучване на ОЗД – Ст. е констатирано, че от месец април 2009г. Д.Б. не живее на посочения адрес и че е обявена за национално издирване.Д.Б. е родила девет деца, от които едно е починало, а седем са настанени в специализирани институции, приемно семейство и осиновени.Относно С., майката съобщава че детето е изчезнало когато е било на около 1 годинка.

ОЗД – Ст. е извършило проучване на кръга на разширеното семейство и счита, че роднините живеещи на територията на община Ст. не притежават необходимия капацитет да полагат адекватни грижи за С..

Предвид гореизложеното декларации от близките по чл.27, ал.4 от ЗЗД са представени от А. М. Б. - вуйчо на детето и от А. М.Б. -леля на детето.А. М.Б. и Т. М.Б. - лели на детето, са отказали да подпишат декларации, видно от социалния доклад на ОЗД –Ст..

След подробно проучване на Отдел „Закрила на детето" Б., директора на Д. "СП " Б. е издал Заповед №5/27.05.2011г. за временното настаняване на детето С. Д.Б. с ЕГН ********** в семейството на В.Г.М. ЕГН ********** *** и с настоящ адрес: с.Г., ул."А. Б." №*, общ.Б., обл.В..

            При така установената фактическа обстановка съдът намира ,че молбата следва да бъде уважена,тъй като са налице изискванията на Чл.25 ал.1 т.2 от Закона за закрила на детето  за настаняване на детето извън семейството поради трайна невъзможност на родителите да отглеждат детето си-биологичната майка е в неизвестност,а бащата е неизвестен. При проучване на социалните работници от Отдел "Закрила на детето" към Д. "СП" Б. е установено, че между детето и В.Г. е изградена емоционална близост.Съгласно социален доклад на ОЗД Б. е целесъобразно за непълнолетната С. М. Д. да се настани за отглеждане в семейството на В.Г.М..По този начин ще бъде осигурен най-добрия интерес на детето и ще бъдат защитени неговите права.Такова е и желанието на детето  и В.М. ,изразено в съдебно заседание.

            Водим от горното и на основание Чл.25 ал.1 т.2 във връзка с Чл.27 ал.1 и 2  и Чл.26 Закона за закрила на детето    Съдът

 

                                               Р         Е         Ш         И         :

           

 НАСТАНЯВА  непълнолетната С. Д. Б. в семейството на В.Г.М. ***.

Решението подлежи на обжалване с жалба пред ОС – В. в седмодневен срок от връчване на препис.

Обжалването не спира изпълнението .

           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Г.Й.

Версия за печат
Свързани страници