Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1317-2011

                                                Р Е Ш Е Н И Е №  394

                                              

          гр. В., 22.08.2011г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на втори август през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                                                       Председател : В. К.

                                                                                      Съдебни заседатели :

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ………….…………   като разгледа докладваното от съдия К. гр. дело № 1317 по описа за 2011 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. В., с която се иска да бъде настанено детето А. И. Б., ЕГН **********,*** до промяна на обстоятелствата за настаняване.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено от фактическа страна : Майка на детето А. е И.Б.С., като бащата е неизвестен. По делото е направено социално проучване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. В., доклада по което е приложен по делото. От същия се установява, че майката не е в състояние да задоволи нуждите и потребностите на детето, системно го е изоставяла без постоянен надзор от възрастен, няма жилище. Същата не е в състояние да осигури стабилна среда. Същевременно няма близки и роднини, които биха желали да полагат грижи за детето. Към 06.07.2011г. няма вписани приемни семейства в Регистъра на Дирекция „Социално подпомагане” гр. В., при които могат да бъдат настанени деца. Със Заповед № 115 / 08.06.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. В. детето е настанено по административен ред в ДДЛРГ”Х. Б.” с. Н. С..

            При тези данни Съдът счита, че искането на Директора на Дирекция "Социално подпомагане”- гр. В. е основателно и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл. 25, т. 2 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата – майката на детето без основателна причина трайно не полага грижи за него. Същевременно към настоящия етап не е възможно спрямо детето да бъде предприета друга мярка за закрила. При това положение съдът намира, че в интерес на детето А. е същото да бъде настанено, съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗЗакД, в ДДЛРГ”Х. Б.” с. Н. С., обл. В..

            Съдът намира, че подходящия срок за настаняването на детето А. в специализираната институция е една година, считан от настаняването му по административен ред, предвид обстоятелството, че тази мярка на защита е временна и е необходимо детето да се върне в семейството си, а при невъзможност да се приложи спрямо него мярка за защита с траен характер. 

            Воден от горното, Съдът

 

                                                              Р Е Ш И :

 

            Настанява детето А. И. Б., ЕГН **********, в специализирана институция ДДЛРГ”Х. Б.” с. Н. С., обл. В., за отглеждане и възпитание за срок от една година, считан от 08.06.2011г.

            Решението подлежи на обжалване пред ОС гр. В. в седемдневен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

                

 

Районен съдия : В.К.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници