Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 868-2011

                                            Р Е Ш Е Н И Е  №  398

 

                                         гр. В., 19.08.2011г.

 

                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на шестнадесети август през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                           Председател :  А. Д.

                                                                                  Съдебни заседатели:

                                                             

при секретаря А. Д. и в присъствието на прокурора ..................... като разгледа докладваното от съдия Д. гр. дело № 868 по описа за 2011 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

          Производството е по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– гр. Б., с която се иска прекратяване настаняването на детето в ДМСГД-В. и се иска настаняването му в професионално приемно семейство и ползване на заместваща приемна грижа. Твърди се, че са настъпили промени във фактическото положение и причините, довели до настаняване на детето в ДМСГД-В. и се иска от съда да постанови решение, с което да допусне прекратяване настаняването на детето в доброволно приемно семейство и същото да бъде настанено в професионално приемно семейство.

            Представителят на отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” гр. Б. заяви, че поради изброените по-горе обстоятелства, в интерес на детето е да бъде допуснато исканото прекратяване и настаняване.

         Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното :В. М. М. е родена на ***г***.Със Заповед №43/26.04.2006г. на Директора на Д „СП" гр.В., малолетната е настанена в ДМСГД гр.В..Административната мярка е потвърдена с Решение № 516 / 29.05.2006г. на В.ският районен съд.С Решение № 48/07.04.2009г. на ВРС, детето В. М. е вписана в регистъра за пълно осиновяване, воден в Регионална дирекция „Социално подпомагане" гр.В.. Извършена е оценка на потребностите на детето и е определен подходящ приемен родител - Е. Н. З.. По предложение на Комисия за детето към община Б. и със Заповед №1   /  11.02.2011 г.  на Директора  на Д "СП"     Б.,  г-жа  З.  е утвърдена като професионален приемен родител и „заместваща приемна грижа" и същата е вписана в Регистъра по чл.21 ал.1 т.6 буква „ж" от Закона за закрила на детето. Успешно е приключил периода на напасване и опознаване между детето и приемния родител. Със Заповед  №73 /  04.04.2011г.   на Директора  на Д "СП"  гр.В.  е прекратено  настаняването  на  детето  В.  М.  М.  ЕГН ********** ***. Със Заповед №74 / 04.04.2011г. на Директора на Д "СП" гр.В., В. М.   М.   ЕГН   **********  е   настанена   в   професионалното приемно семейство на Е. Н. З. с постоянен и настоящ адрес: гр.Б., ул."Д. Б." №27, обл.В..

      При тези данни Съдът счита, че молбата на Директора на ДСП-Б. е основателна и следва да се уважи. Налице е основанието на чл. 29, т. 8 от ЗЗД, а именно необходимостта от промяна на обстоятелствата, поради което се налага да се прекрати настаняването на детето в специализираната институция и същото да се настани в професионално приемно семейство. Съдът счита, че същото е в интерес на детето да бъде отглеждано и възпитавано в семейна среда, като същото има възможност да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на професионалното приемно семейство.

            Водим от горното Съдът

 

                                                                 Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В. М. М. ЕГН ********** в ДМСГД-В..

          НАСТАНЯВА детето В. М. М. ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на в семейство на професионален приемен родител -Е. Н. З. с постоянен и настоящ адрес гр.Б., ул."Д. Б." №27, обл.В., за срок от една година, считано от настаняването му по административен ред – 0404.2011г., като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на професионалното приемно семейство, до промяна на обстоятелствата, довели до настаняването.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок от съобщението пред ВОС, като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

 

 

                                              

                                                                                   Районен съдия : А.Д.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници