Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1438-2011

                                                Р Е Ш Е Н И Е № 

                                              

          гр. Видин, 18.08.2011г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на шестнадесети август през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                                                       Председател : Андрей Дечев

                                                                                      Съдебни заседатели :

при секретаря Д. Ж. и в присъствието на прокурора ………….…………   като разгледа докладваното от съдия Дечев гр. дело № 1438 по описа за 2011 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по чл. 30 от ЗЗД и чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”  – гр. Видин, с която се иска да бъде прекратено настаняването на детето П.В.К., ЕГН **********,*** и детето да бъде настанено в „Преходно жилище” - с. Ново село, обл. Видин.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено от фактическа страна : Майка на детето П. е А.Л.Б. и баща е В К С . С Решение № 85 от 11.06.2009г. на Районен съд гр. Видин детето П. е настанено в ДДЛРГ”Христо Ботев” с. Ново село до отпадане на основанието за това.  Направено е социално проучване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин, доклада по което, е приложен по делото. От него се установява, че родителите на детето не полагат грижи по отглеждането и възпитанието му, като не задоволяват базовите потребности на детето. Към 24.06.2011г. няма вписани подходящи приемни семейства в Регистъра на молителя, при които могат да бъдат настанени деца. Със заповед № 124 / 24.06.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин е прекратено настаняването на детето в ДДЛРГ”Христо Ботев” с. Ново село, като със заповед № 125 / 24.06.2011г. детето е настанено по административен ред в в „Преходно жилище” - с. Ново село, обл. Видин.

            По делото е изслушано мнението на детето П.. Същото е заявило, че се чувства добре и има всичко необходимо в преходното жилище.Майката А.Б. заема същото становище по делото.

            При тези данни Съдът счита, че искането на Директора на Дирекция "Социално подпомагане”- гр. Видин е основателно и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл. 25, т. 3 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата – родителите на детето се намират в трайна невъзможност да го отглеждат и не полагат грижи за него. Същевременно в „Преходно жилище” с. Ново село, обл. Видин детето ще продължи да води живот в среда близка до семейната. При това положение съдът намира, че в интерес на детето П. е същото да бъде настанено в „Преходно жилище” с. Ново село, обл. Видин, съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗЗакД, в с. Ново село, обл. Видин.

             

            Воден от горното, Съдът

 

                                                              Р Е Ш И :

 

            Прекратява настаняването на детето П.В.К., ЕГН **********,***.

            Настанява детето П.В.К., ЕГН **********,***, за отглеждане и възпитание, за срок от една година, считано от 24.06.2011г., до промяна или отпадане на основанието.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в седемдневен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

                 

 

Районен съдия :

Версия за печат
Свързани страници