Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1428-2011

                                                Р Е Ш Е Н И Е № 

                                              

          гр. Видин, 18.08.2011г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на шестнадесети август през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                                                       Председател : Андрей Дечев

                                                                                      Съдебни заседатели :

при секретаря Д.Ж. и в присъствието на прокурора ………….…………   като разгледа докладваното от съдия А. Дечев гр. дело № 1428 по описа за 2011 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

             Производството е по чл. 30 от ЗЗД и чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”  – гр. Видин, с която се иска да бъде прекратено настаняването детето Д. Г. Х., ЕГН **********,*** и детето да бъде настанено в ДМСГД гр. Видин.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено от фактическа страна : Майка на детето е Д.У., а бащата е Г.Х.Х.. С Решение № 17 от 11.05.2010г. по гр. д. № 58 / 2010г. Районен съд гр. Кула е настанил детето в ДМСГД гр. Видин за срок от една година или до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за това. Горното решение е влязло в сила на 22.06.2010г. Със Заповед № 122 / 23.06.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин е прекратено настаняването на детето в ДМСГД гр. Видин, поради изтичане срока на настаняването, като със Заповед № 123 /23.06.2011г. детето е настанено по административен ред в ДМСГД гр. Видин. Направено е социално проучване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин, доклада по което, е приложен по делото. От него се установява, че не е налице възможност за реинтеграция на детето или промяна мярката му за закрила, както и няма роднини и близки изявили желание да полагат грижи за детето. Към 23.06.2011г. няма вписани приемни семейства в Регистъра на молителя, при които могат да бъдат настанени деца.

            При тези данни Съдът счита, че искането на Директора на Дирекция "Социално подпомагане”- гр. Видин е основателно и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл. 25, ал. 1 т. 3 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата – майката на детето без основателна причина трайно не полага грижи за него. Същевременно към настоящия етап не е възможно детето да бъде реинтегрирано или спрямо него да бъде предприета друга мярка за закрила. При това положение съдът намира, че в интерес на детето Наталия е същото да бъде настанено, съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗЗакД, в ДМСГД гр. Видин.

            Съдът намира, че подходящия срок за настаняването на детето Наталия в специализираната институция е една година, считан от настаняването му по административен ред, предвид обстоятелството, че тази мярка на защита е временна и е необходимо детето да се върне в семейството си, а при невъзможност да се приложи спрямо него мярка за защита с траен характер. 

            Воден от горното, Съдът

 

                                                              Р Е Ш И :

 

            Прекратява настаняването на детето Д. Г. Х., ЕГН **********,***.

            Настанява детето Д. Г. Х., ЕГН **********,***, за отглеждане и възпитание за срок от една година, считан от 23.06.2011г., до отпадане или промяна на основанията за настаняването му.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в седемдневен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

                

 

Районен съдия :/п/

Версия за печат
Свързани страници