Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 972-2016

РЕШЕНИЕ№

 

гр. Видин, 30.08.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд гр. Видин, гражданско отделение, в публично заседание на шестнадесети август през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

                                                                                 Районен съдия : Владимир Крумов  

 

при секретаря Г. Н., като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 972 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявен е иск с правно основание чл. 150 от СК от С.Е.Б., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете К. Ц.Б., ЕГН **********, съдебен адрес ***, против Ц.Б.Ц., ЕГН **********,***.

Твърди се, че ответната страна е баща на ищеца. С решение по гр. д. № 1669 / 2014г. на Районен съд Видин ответната страна е осъдена да заплаща издръжка в месечен размер на 85,00лв. Сочи се промяна на размера на минималната работна заплата след присъждане на издръжката. Ищецът е ученик във втори клас в СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Видин. Майката на ищеца работи, но трудовото й възнаграждение не достига за консумативи, ток, вода и други, за учебни пособия. Иска се от съда да постанови решение, с което да увеличи издръжката, като осъди ответната страна да заплаща месечна издръжка в размер на 130,00лева, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване.

Ответната страна не е подала писмен отговор. В съдебно заседание ответната страна оспорва размера на иска.

По делото са събрани писмени доказателства. Направено е социално проучване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Видин.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и след като ги обсъди, приема за установено от фактическа страна :

            Ответникът е баща на ищеца, който към датата на приключване на съдебното дирене е на осем години. Ищецът е ученик във втори „а” клас на СОУ”Св. Св. Кирил и Методий” Видин. С решение № 446 от 28.10.2014г. по гр. д. № 1669 / 2014г. на Районен съд гр. Видин ответникът е осъден да заплаща на ищеца издръжка в месечен размер на 85,00лева. Ищецът живее с майка си в с. Кутово, общ. Видин, която полага грижи за него. Майката на детето  работи по трудово правоотношение, като за периода от 01.12.2015г. до 29.02.2016г. е получила брутен доход в общ размер на 3 135,00лв.

            При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна :

Предявеният иск с правно основание чл. 150 от СК е частично основателен.

От определянето на дължимата се на ищеца месечна издръжка от 90,00лева до приключване на съдебното дирене е настъпило съществено изменение на обстоятелствата, обуславящо определянето на нейния размер. През изминалия период от повече от една година ищецът е пораснал, с което определено са се увеличили и потребностите му от средства за храна и облекло и образование, които нужди не могат да бъдат задоволявани с първоначално определената издръжка.

Родителите са длъжни да осигуряват издръжката на своето дете, независимо дали се намират в трудови правоотношения или не, и това им задължение произтича от императивния характер на чл. 143, ал. 2 от СК. В настоящия случай не се установи доходи и / или имуществено състояние на ответника.

 За цялостната месечна издръжка на ищеца са необходими по 230,00лв. от които ответникът ще следва да бъде осъден да заплаща по 120,00лева, а остатъкът ще следва да се осигурява от майката на детето. Началният момент, от който се дължи настоящата издръжка, следва да бъде датата на предявяване на иска – 28.04.2016г. В останалата част иска е недоказан.

          При определяне размера на дължимата издръжка, Съдът взе предвид, че основните грижи по отглеждането и възпитаването на детето се полагат от неговата майка, от които грижи ответникът е освободен, както и обстоятелството, че предвид възрастта на детето, образованието му, нуждите му в сравнение с момента на последното увеличаване на издръжката са се увеличили.  

          Предвид гореизложеното, ответникът ще следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка на детето К. в размер на 120,00 лева, считано от 28.04.2016г., до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за даването й ведно със законната лихва при забава.

          Ответникът следва да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 50,40лв.

                    По реда на чл. 242, ал. 1 от ГПК следва да се постанови предварително изпълнение на настоящето решение в частта на присъдената издръжка.

          Воден от горното Съдът,

 

                                                                      Р Е Ш И :

 

          Изменява размера на месечната издръжка, която Ц.Б.Ц., ЕГН **********,***, е осъден да заплаща по силата на решение № 446 от 28.10.2014г. по гр. д. № 1669 / 2014г. на Районен съд гр. Видин, в размер на 85,00лева, на детето си К. Ц.Б., ЕГН **********, като увеличава този размер от 85,00лева на 120,00лв./сто и двадесет лева/, считано от предявяване на иска – 28.04.2016г. до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за даването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като иска до пълния претендиран размер отхвърля като недоказан.

          Осъжда Ц.Б.Ц., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 50,40лв./петдесет лева и четиридесет ст. / в полза на Районен съд гр. Видин върху увеличения размер на присъдената издръжка.

          Постановява предварително изпълнение на настоящето решение в частта на присъдената издръжка.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от обявяването му – 30.08.2016г.  

 

                                                                                          Районен съдия :

Версия за печат
Свързани страници