Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 827-2016

Р Е Ш Е Н И Е № 308

гр. Видин 28.07.2016г.

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на трети юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело №827 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от С.Н.П. ***, против наказателно постановление №764/2016г. на началника на РУ към ОДМВР– Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.81,  ал.2, т.2 и ал.1, т.6 от Закона за българските лични документи  /ЗБЛД/ - 2 „глоби” в размер на 30.00лв. и  20.00лв., за извършени нарушения на чл. 7, ал.1 и чл. 10, ал.1,т.5, във вр. с чл. 49, ал.3 от ЗБЛД.

            Жалбоподателката редовно призована не се явява и не изпраща представител. Моли съда в жалбата си да отмени атакуваното НП, или при евентуалност да се намали размера на глобите.

            Ответната страна редовно призовани не изпращат представител.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На  25.05.2016г. жалб. П. се явила в „паспортна служба” в сградата на ОДМВР-Видин, като подала декларация, че е загубила личната си карта, като освен това било установено още, че П. не била върнала в паспорт с № 380554169 в тримесечен срок от изтичане на валидността на същия- до 22.10.2015г.

С оглед установеното, свид. Р.М. приел, че са налице извършени административни нарушения от страна на П. и съставил АУАН , който и бил връчен срещу подпис. Въз основа на така съставения акт, било издадено и процесното НП против жалбоподателката, с което и били наложени посочените по- горе наказания.

            Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства съдържащи се в АНП и свидетелските показания на актосъставителя М..

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

            При така установената фактическа обстановка, Съдът намира, че жалб. П. е осъществила от обективна и субективна страна състави на административните нарушения, за което е санкционирана по административен ред, като на първо място не запазила личният си документ от изгубване, като освен това не била върнала паспорт с № 380554169 в тримесечен срок от изтичане на валидността на същия- до 22.10.2015г.

         От субективна страна нарушенията са извършени виновно.

         Предвид изложеното до момента съдът намира, че нарушените правни норми са отнесени правилно към санкционните такива, тъй като неправомерното поведение на жалбоподателката попада именно в тази хипотеза на закона. Наложените наказания са в пределите на предвидения минимум, поради и което за съдът не съществува правна вазможност да пременя техния размер.

            Като има предвид гореизложеното и като взе предвид , че при издаването на НП не са допуснати съществени  пропуски на процесуалните правила по установяването и санкционирането на административните  нарушения, както и  на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

           

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 764/2016г. на началника на РУ към ОДМВР– Видин, с което на С.Н.П. *** е наложено административно наказание на основание чл.81,  ал.2, т.2 и ал.1, т.6 от Закона за българските лични документи  /ЗБЛД/ - 2 „глоби” в размер на 30.00лв. и  20.00лв., за извършени нарушения на чл. 7, ал.1 и чл. 10, ал.1,т.5, във вр. с чл. 49, ал.3 от ЗБЛД.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд гр. Видин по реда на АПК.                                                   

  

         

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници