Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 530-2016

Р Е Ш Е Н И Е   № 314

 

гр. Видин, 28.07.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на шести юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Даниел Цветков

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №530 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по подадена в срок жалба от Н.И.К. ***, против  Наказателно постановление  № 25-0000213 от 11.04.2016г. на Началника на ОО- КД- ДАИ-Видин с което му е наложено административно наказание- глоба в размер на 500 лв. на основание чл.178б, ал.6, т.2, от ЗДвП.

В съдебно заседание проц. представител на жалб. твърди, че НП е незаконосъобразно, фактическата обстановка неизяснена, поради и което НП следва да се отмени.     

Ответната страна редовно призовани не изпращат представител.

От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното:

На 10.03.2016г. в сградата на ОО „АА”-Видин, при извършена проверка на учебна форма от служители на ОО „АА”-Видин се установило, че жалб. К., като преподавател по практическо обучение, при извършване на такова, не е спазил изискванията на учебната документация за обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, като видно от учебен картон с № 3220212/07.02.16г. по едно и също време е обучавал по кормуване лицата Клавдио Асенов и Младен Средков, с което е нарушил чл. 24а, ал.3, т.1 от Наредба № 37/02.08.2002г. на МТС.

Във вр. с горните констатации, свид. Б.М. съставил АУАН срещу жалб. К., който му бил връчен срещу подпис.

Въз основа на акта било и издадено процесното НП с което на К. било наложено посоченото по- горе административно наказание.

       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка, показанията на актосъставителя Б.М., Венислав Ц., Младен Средков. Съдът дава вяра на тези свидетелски показания, тъй като същите са убедителни, последователни и непротиворечиви, като освен това допринасят за изясняването на фактическите положения по делото.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбоподателят К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на адм. нарушение за което е санкциониран по административен ред, като от субективна страна деянието е извършено виновно.

         Предвид изложеното до момента Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства, на които Съдът е дал вяра.  Изложените и представени от жалбоподателят доказателства не можаха да опровергаят извода, че отразената в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната  напротив - същата се подкрепя от приложените по делото писмени и гласни д-ва , обсъдени по- горе от Съда.

За извършеното от жалб. К. нарушение е предвидено наказание „глоба” от 500лв.   

            В конкретния случай съдът счита, че Нарушената правна норма е отнесена правилно към санкционната такава, тъй като неправомерното поведение на жалбоподателя попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното наказание е определено точно от закона, поради и което за съдът не съществува правна възможност да променя неговия размер.

 Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

                       

 

Р Е Ш И :

 

 

  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25-0000213 от 11.04.2016г. на Началника на ОО- КД- ДАИ-Видин с което на Н.И.К. ***, е наложено административно наказание- глоба в размер на 500 лв. на основание чл.178б, ал.6, т.2, от ЗДвП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

                                                  Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници