Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 601-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 291

гр. Видин 28.10.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното

заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от

съдията Цветков  НАХ дело №601 по описа на съда за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от А.К.Н. в качеството му Главен архитект на Община Видин, със съдебен адрес *** против Наказателно постановление № ВД-5- СЗР-14/05.06.15г. на Началника на РДНСК- Северозападен район, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание  чл. 232, ал.1, т.2 от ЗУТ/Закон за устройство на територията/- глоба в размер на 1000лв.

          Жалбоподателят твърди в жалбата си, а и в с.з., чрез адв. пълномощника си, че НП следва да бъде отменено, поради незаконосъобразност на самото НП. Представени са писмени бележки в които се съдържат съображения, навеждащи за извършени процесуални нарушения относими към процедурата на издаване на АУАН и НП.

            Проц. представител на ответната страна поддържа становище, че издаденото НП следва да бъде оставено в сила като правилно, обосновано и съобразено със Закона.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 29.04.2015г. след проверка по документи, свид.В.П. съставила АУАН срещу жалб. Н., като приела, че при издаването на Разрешение за строеж №53/03.09.2014г. Н. е извършил нарушение на чл. 154, ал.2, т.8, във вр. с чл. 154, ал.5 от ЗУТ, а именно, Разрешението било издадено при непълна документация в следствие  сгрешена категория на строежа. Твърди се още от свид. П., процесното Разрешение за строеж било издадено на основание чл. 147, ал.1, т.6 от ЗУТ и се отнасяло до извършването на текущ ремонт на ул. „Княз Александър Батенберг”, определен като строеж 6та категория. Предвиденото с одобрения проект строителство представлявало реконструкция на пътен участък от Общинската пътна мрежа, което според свид. П. било строеж 3та категория съгласно чл. 137, ал.1, т.3, б.”Ж”, във вр. с чл. 137, ал.1, т.3, б. „а” от ЗУТ

           Въз основа на съставения АУАН било издадено и процесното НП.           

           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административно-наказателната преписка и показанията на свидетеля Борисов.

           При така установената фактическа обстановка съдът намира, че при съставянето и предявяването както на АУАН, така и на НП на жалб. Н. са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, относими към установяването и санкционирането на административните нарушения, поради и което настоящият съдебен състав не намира за нужно да обсъжда конкретния казус по същество.

Видно е от материалите по АНП, издаденият срещу жалб. АУАН е съставен и предявен на жалб. на 29.04.2015г., за извършени адм. нарушение от страна на жалб. Н./както твърди самата актосъставителка/ на 03.09.2014г.- датата на издаването на Разрешение на строеж № 53/2014г. В конкретния случай съдът приема, че АУАН е издаден в противоречие на  разпоредбата на чл.34 от ЗАНН, тъй като са изтекли повече от три месеца от откриването на нарушителя, а именно,  Гл. архитект на Община Видин- жалб. Н..

На следващо място основателни доводи, от които се обуславя извода за просрочие на императивната разпоредба на чл. 34, ал.1 от ЗАНН се съдържат и обстоятелствената част на обжалваното НП.  Видно е, че самият АНО твърди на втора страница от същото, че  служители на РДНСК при извършена проверка на 07.11.2014г. по документи и на мястото на строежа са констатирали  претендираното за извършеното от страна на АНО административно нарушение от страна на жалбоподателя Н., а именно, грешното определяне на категорията на строежа. Дори да се приеме, че 07.11.2014г. е датата на извършване на нарушението е безспорно, че и след тази дата са изминали повече от три месеца до съставянето на АУАН.

           Така посоченото и описано по- горе проц. нарушение е съществено по вида си, същото не може да бъде санирано от съда, за когото остава единствената възможност- да отмени НП като незаконосъобразно.

           От изложеното до момента  и като се съобрази с приложените към делото писмени и гласни доказателства обсъдени по – горе,  съдът счита, че  НП е издадено в  противоречие с  установените процесуалните правила и като такова следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

             Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

           

           ОТМЕНЯ НП № ВД-5- СЗР-14/05.06.15г. на Началника на РДНСК- Северозападен район, с което на жалбоподателя А.К.Н. в качеството му Главен архитект на Община Видин, със съдебен адрес ***, е наложено административно наказание на основание  чл. 232, ал.1, т.2 от ЗУТ/Закон за устройство на територията/- глоба в размер на 1000лв.

           Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му пред Административен  съд гр. Видин.

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници